Publicerad 11 december 2023

Frågor och svar om vårdgarantin inom specialiserad vård

 • Vilka vårdgarantitider gäller i den specialiserade vården?

  Vid överenskommelse om remiss från primärvården till specialiserad vård ska patienten erbjudas första besök med den specialiserade vården inom 90 dagar. Det gäller även vid så kallad egen vårdbegäran.

  Efter beslut om behandling, till exempel en operation, ska patienten få en tid för detta inom 90 dagar. Regionerna kan ha andra tidsgränser än vad som gäller enligt den nationella vårdgarantin. Tidsgränserna kan vara kortare, men de får inte vara längre.

 • Från vilken tidpunkt börjar vårdgarantin tillämpas när det gäller en första kontakt inom den specialiserade vården?

  Vårdgarantin gäller från tidpunkten för beslut om remiss.

 • Från vilken tidpunkt börjar vårdgarantin gälla när det gäller operation/åtgärd?

  Vårdgarantin gäller från den tidpunkt då besluts fattas om att operation/åtgärd ska utföras.

 • Ska regionen hjälpa till att ordna annan vårdgivare om tid till första kontakt/behandling inte kan erbjudas inom vårdgarantins gränser?

  Ja, regionen ska informera patienten om vårdgarantin, söka efter ny vårdgivare, ersätta patienten för eventuella merkostnader (sjukresa, hotell, ledsagare med mera) samt administrera denna vårdkontakt.

 • Vad händer med vårdgarantin om en patient vill bli behandlad på sitt ”hemmasjukhus” och väntetiden där är längre än 90 dagar?

  Om patienten erbjuds vård hos annan vårdgivare men tackar nej till erbjudandet, tackar patienten även nej till vårdgarantin. Ångrar personen sitt val kan denne alltid kontakta sin vårdgivare på nytt. Vårdgarantin börjar då gälla från det nya kontaktdatumet.

 • Om regionens vårdgivare inte kan erbjuda tid inom vårdgarantin och hänvisar till annan vårdgivare som har kortare väntetid men inte kan erbjuda vård inom vårdgarantin?

  Patienten ska informeras om den förväntande väntetiden hos föreslagen vårdgivare för att möjliggöra ett aktivt val.

 • Gäller vårdgarantin endast vid besök hos läkare?

  Nej, vårdgarantin omfattar alla yrkeskategorier inom den specialiserade vården.

 • Vad gäller om läkaren bedömer att en första kontakt/behandling av medicinska skäl bör ske efter 90 dagar?

  Om det av medicinska skäl är olämpligt att operera/behandla inom 90 dagar ska detta naturligtvis inte ske och vårdgarantin gäller inte.

 • Gäller vårdgarantin vid remisser mellan olika verksamheter inom den specialiserade vården?

  Ja, samma regler gäller oavsett vem som remitterar till den specialiserade vården; 90 dagar från beslut om remiss, dock ej inom samma medicinska verksamhetsområde (MVO).

 • Omfattas gruppbesök av vårdgarantin?

  Ja, vårdgarantin utgår från första kontakt i specialiserad vård.

 • Omfattas verksamheter inom habiliteringen och rehabiliteringen av vårdgarantin?

  Ja, vårdgarantin gäller för besök och behandling i all planerad vård.

 • Omfattas sterilisering av vårdgarantin?

  Ja, sterilisering ingår i vårdgarantin.

 • Omfattas IVF av vårdgarantin?

  Ja, IVF (In Vitro-fertilisering) ingår i vårdgarantin. Däremot ingår inte ägg- och spermiedonation i vårdgarantin.

 • Omfattas CPAP-behandling av vårdgarantin?

  Ja, själva CPAP-behandlingen (Continuous Positive Airway Pressure) ingår som åtgärd i vårdgarantin.

  Om en patient med misstänkt sömnapné remitteras till öronklinik och där först får träffa en sköterska på mottagningen för att göra en sömnundersökning och därefter, vid ett senare tillfälle, får träffa en läkare som beslutar om CPAP-behandling, omfattas det första besöket av vårdgarantin för besök. Besöket till läkaren för bedömning av behovet av CPAP är att betrakta som ett återbesök.

  I de fall utredning sker i primärvård och patienten remitteras till specialistvården för beslut om behandling av läkare, är detta att betrakta som en första kontakt. Om en patient behöver gå ner i vikt, sluta röka, vara avgiftad eller liknande för att uppfylla kriterierna för behandling, ska beslut inte tas innan kriterier är uppfyllda.

 • Omfattas PCI av vårdgarantin?

  Ja, PCI (Perkutan Coronar Intervention) är en behandling och omfattas av vårdgarantin.

 • Omfattas ultraljudsundersökning av hjärta och arbets-EKG av vårdgarantin?

  Nej, detta ingår inte då det är en undersökning.

 • Omfattas organtransplantation av vårdgarantin?

  Nej, detta omfattas inte av vårdgarantin. Organtransplantation är beroende av att det finns lämpliga organ, och när väl ett sådant finns tillgängligt görs ingreppet omedelbart enligt de rutiner och regelverk som finns.

 • Omfattas röntgen av vårdgarantin?

  Nej, utredande röntgenundersökningar omfattas inte av vårdgarantin.

 • Omfattas cortisoninjektion av vårdgarantin om den utförs inom röntgenklinik?

  Ja, om det räknas som en behandling och inte som en undersökning. Radiologi omfattas av vårdgarantin i de fall de innehåller moment av behandling med röntgenstöd, exempelvis cortisoninjektioner, insättningar av elektroder och implantat. Röntgenundersökningar i diagnostiskt syfte omfattas inte av vårdgarantin.

 • Omfattas gastro-/koloskopier av vårdgarantin?

  Ja, om undersökningen sammanfaller med ett första besök. Om patienten remitteras enbart för en skopiundersökning räknas det som en undersökning och omfattas inte av vårdgarantin.

 • Kan en patient i behov av operation/behandling åberopa vårdgarantin för att behandlas i Danmark?

  Nej, vårdgarantin är nationell och gäller bara för vård i Sverige. En patient kan inte åberopa vårdgaranti i annat land.

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.