Handlingar och beslut, styrelsen

De ärenden som behandlas av styrelsen finns i en föredragningslista. Efter sammanträdet publiceras handlingar från styrelsen.

Beslut från styrelsen 18 december

Nationell återhämtningsplan, inom ramen för EU:s stödpaket NGEU

Innovation genom information (SOU 2020:55)

En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn

Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation

Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57)

En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål

Ställningstagande inför arbetet med EU:s nollutsläppsplan för luft, vatten och mark samt revideringen av avloppsdirektivet

Partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2021-2027

Överenskommelser

Beslut från styrelsen 20 november

Riskskatt för vissa kreditinstitut

LSS-utredningen (SOU 2018:88)

En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Tillräckliga minimilöner i EU

Revisorsinspektionens tematillsyn av den kommunala revisionen

En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28)

Gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildning med specialidrott

Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33)

En annan möjlighet till särskilt stöd - Reglering av kommunala resursskolor (SOU 2020:42)

Bygga, bedöma, betygssätta - betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper (SOU 2020:43)

Nationell strategi för hållbar regional utveckling

Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och Regioner om ökad nationell testning för covid-19 2021

Avsiktsförklaring mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om utveckling av välfärdens digitala infrastruktur

Hemställan och skrivelser från SKR

Överenskommelser 

Informationsansvarig

  • Anna Wiitavaara
    Administratör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!