Publicerad 25 oktober 2023

Handlingar och beslut, styrelsen

Här finns de handlingar som SKR:s styrelse har tagit beslut om. Du hittar exempelvis remissyttranden, överenskommelser, skrivelser, hemställan och protokoll.

Du kan söka nedan eller filtrera fram det du söker.

Om du vill ha äldre ärenden eller beslut från tidigare år, kontakta SKR:s registratur.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Typ av handling
 • Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter (SOU 2023:10)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om hur tandvården arbetar med våldsutsatta patienter och tandvårdens förmåga till tidig upptäckt, kunskap, dokumentation och samverkan med andra aktörer. SKR ställer sig i huvudsak positiv till utredningens förs...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-09-22

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Sveriges tillträde till vissa Natoavtal

  Detta delbetänkande tar i huvudsak upp frågan om vilka eventuella författningsändringar som krävs för att Sverige ska kunna tillträda de Natoavtal som förväntas efter ett medlemskap i försvarsalliansen. SKR:s förslag är att förbundet främst pekar på...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-09-22

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Utökade befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem

  Promemorian tar i huvudsak upp frågan om ytterligare åtgärder som ska bidra till att säkerställa vården, ordningen och säkerheten på särskilda ungdomshem och LVM-hem och minska risken för avvikningar och fritagningar från sådana hem. SKR:s förslag ä...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-09-22

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

  Rapporten tar i huvudsak upp frågan om att kraven på minskade utsläpp i reduktionsplikten för bensin och diesel sänks till sex procent för åren 2024–2026. Förbundet efterlyser breda, långsiktiga överenskommelser och som ger stabila förutsättningar ...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-08-31

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Kommunikation, Samhällsplanering

 • Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång

  Promemorian tar i huvudsak upp frågan om att inte längre i svensk författning peka ut behöriga myndigheter för Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden sam...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-08-31

  Verksamhetsområde:Digitalisering

 • Förbundsavgift 2024 till Sveriges Kommuner och Regioner

  SKR:s styrelse bestämmer förbundsavgiftens storlek inom den av kongressen fastställda ramen.

  Typ av handling:Övrigt

  Besvarad av SKR:2023-06-16

  Verksamhetsområde:Ekonomi

 • Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2023 – Tilläggsöverenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner

  Regionerna arbetar fortsatt med den tilläggsöverenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel som tecknades i juni 2022. Pengarna får användas även under 2023 och en inköpsplan som regionerna upprättat för att inte skapa bristsituationer vid up...

  Typ av handling:Överenskommelse

  Besvarad av SKR:2023-06-22

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • EU:s klimatambition för 2040

  Samrådet samlar in underlag och återkoppling från berörda parter om EU:s framtida klimatambitioner och de utmaningar och möjligheter som det medför för alla ekonomiska sektorer. Det ska bidra till bedömningen av ett lämpligt klimatmål, till analysen...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-06-16

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn (SOU 2022:70)

  Betänkandet föreslår i huvudsak en samlad strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, där folkhälsomyndigheten får en central roll och 27 nationella aktörer får särskilda uppdrag. SKR ställer si...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-06-16

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • En säkrare tillgång till vattenreningskemikalier (DS 2023:09)

  Rapporten tar i huvudsak upp frågan om hur det ska vara möjligt för staten att vid en bristsituation styra fördelningen av kemikalier som används för rening av dricksvatten och avlopp. Kansliets förslag är att förbundet avvisar utredningens förslag....

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-06-16

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.