Steg 3: Välj ut ett utvecklingsområde och konkretisera er utmaning

I det tredje steget ska ni välja ut ett utvecklingsområde med stark koppling till användarnas verkliga behov. Undvik återigen den vanliga fällan att komma med egna antaganden och lösningar!

 • Diskutera och sovra bland era utvecklingsområden för att kunna slipa på er utmaning.
 • Välj ut och konkretisera ett för användarna viktigt utvecklingsområde som är möjligt att genomföra. Detta blir er vässade utmaning.
 • Ni kan behöva backa till steg 1 och 2 för att bli helt säkra på att ni är på rätt väg.

Användarna gav oss nya och nödvändiga insikter. Deras engagemang och tid blev till vårt guld.

Helene Derkert, Jessica Forsberg & Peter Hugosson, Stockholm stad

Formulera och konkretisera utmaningen

Utmaningen ska bli konkret och möjlig att genomföra i er organisation.

  • Omforma problem och behov från insikterna till ”Hur kan vi-frågor”. Det blir en bra utgångspunkt för att längre fram kunna diskutera konkreta idéer och lösningar.
  • Ställ kritiska frågor, till exempel hur användarna och verksamheten skulle påverkas av en lösning på er utmaning. Vad skulle nyttan bli? Möter utmaningen användarnas verkliga behov?
  • Er analys behöver både grunda sig på vad användarna själva sagt och era observationer.

  Metodexempel: Elevers val till gymnasieskolan

  Våra viktigaste insikter här är att:

  • Stödet till eleverna om gymnasievalet och vilka valmöjligheter de har utifrån intresse och kompetens, kommer in sent i utbildningen.
  • Många elever missar tillfällena när dessa frågor tas upp i skolan.
  • Det råder stora skillnader mellan elevernas förutsättningar att ta till sig information om gymnasievalet.

  Vi utgår från det breda arbetet på våra skolor för att eleverna ska känna sig bättre förberedda inför sitt gymnasieval. Utifrån den breda ansatsen avgränsar vi frågan till att eleverna vill kunna ta del av informationen om gymnasievalet flera gånger och på olika sätt, utifrån sina behov. Den utmaningen har både stor relevans för eleven och är en fråga som är praktiskt möjlig att ta tag i och förändra.

  För att gå från insikt och problem till möjlighet och utvecklingsområde vässar vi utmaningen ytterligare genom en hur-fråga: "Hur kan vi erbjuda mer flexibla informationskanaler inför gymnasievalet i syfte att kunna möta elevernas olika behov och förmåga att ta till sig informationen?".

  Välj utvecklingsområde och konkretisera utmaningen

  Skolans verksamhet är omfattande. För att nå ett framgångsrikt resultat sovrar vi bland alla utvecklingsområden och väljer ut ett, som konkretiseras och mynnar ut i en hur-fråga.

  Filmen är cirka en minut lång.

  Lärdomar från skolhuvudmän

  • Identifiera och sålla ut nyckelbudskap, citat och annan viktig information som framkommit.
  • Om det kommer fram flera utvecklingsområden som angränsar till varandra – prioritera om de inte går att föra samman.

  Kontrollfrågor inför steg 4

  • Ger den vässade utmaning verklig nytta för era användare? På vilket sätt styrker användarna det?
  • Har relevanta chefer och medarbetare involverats i processen?

  Läs vidare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.