Publicerad 23 december 2021
Nyhet

​Nya överenskommelser om vaccinering och testning

SKR och regeringen har slutit två nya överenskommelser för ett fortsatt effektivt vaccinationsarbete och fortsatt storskalig testning och smittspårning.

Marie Morell & Lena Hallengren

Marie Morell & Lena Hallengren

Staten ersätter regionerna för varje utförd vaccination och varje utfört test. Regionerna tillförs därutöver ytterligare närmare 200 miljoner kronor för att bland annat utöka vaccinationskapaciteten.

Överenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19

Överenskommelsen innebär att staten avsätter närmare 200 miljoner kronor till regionerna för att bland annat stödja uppskalningen av vaccinationskapaciteten under 2022. Regionerna får även fortsatt ersättning för varje given dos. Ersättningen för dos 1 och 2 som ges till personer som är 18 år och äldre höjs med 50 kronor till 325 kronor för att säkerställa att det viktiga uppsökande arbetet för att höja vaccinationstäckningen ska kunna fortsätta. Ersättningen i övrigt för varje genomförd vaccination är 275 kronor per dos. Regeringen avsätter även 4 miljoner kronor till regiongemensamma kommunikationsinsatser om vaccination genom 1177.se.

Vaccinationer ska utföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommenderade dosintervall och prioritetsordning. Med beaktande av när den andra dosen hittills givits innebär detta att 80 procent av den vuxna befolkningen nationellt kommer att ha kunnat erbjudas en tredje dos under första kvartalet 2022. Nationellt ska 80 procent av personer som är 50 år och äldre ha fått en tredje dos vecka 3. Regionerna har olika förutsättningar för när vaccination med påfyllnadsdos kan genomföras utifrån befolkningens åldersstruktur och tidigare genomförda vaccinationer

− Vaccinering är vårt enskilt skarpaste verktyg mot pandemin. Det är av största vikt att vi säkrar en hög och jämn vaccinationstäckning i hela landet och nu ger vi regionerna och vården stabila och goda förutsättningar för det även under 2022, säger socialminister Lena Hallengren.

− Regionerna har hittills i år gett omkring 17,3 miljoner doser vaccin mot covid-19. Vaccinationstakten har de senaste veckorna varit hög, förra veckan vaccinerades närmare en halv miljon invånare. Regionerna har en hög kapacitet, både för att fortsätta vaccinera brett och för att arbeta uppsökande för att öka vaccinationstäckningen i alla grupper, säger Marie Morell, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation.

Staten och regionerna fortsätter också sitt samarbete för att säkerställa att personer som har rätt att få ut ett covidbevis kan få det. Ett åtagande för regionerna som tillkommer i årets överenskommelse är överföring av uppgifter till E-hälsomyndigheten om vaccination av personer som saknar person- eller samordningsnummer. Överföring av uppgifter direkt från vården gör det möjligt för myndigheten att utfärda ett vaccinationsbevis även till denna grupp.

Överenskommelse om nationell testning och smittspårning för covid-19

PCR-testning, antigentestning (även kallade snabbtestning) och smittspårning är viktiga verktyg för att ställa korrekta diagnoser, begränsa smittspridning och för att få en bra bild av smittläget i landet. Regeringen och SKR har även för 2022 tecknat en överenskommelse om nationell testning och smittspårning som innebär att staten tar kostnaderna och genom Folkhälsomyndigheten bidra till arbetet inom området. Regionerna utför testningen och smittspårning utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

− Den senaste tidens ökande smittspridning understryker behovet av en storskalig testkapacitet. Genom den här överenskommelsen säkras förutsättningarna även under 2022, säger socialminister Lena Hallengren.

− En fortsatt storskalig testning kräver ett fortsatt tätt samarbete mellan staten och regionerna och ett nationellt stöd, säger Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.

Staten kommer fortsatt att ersätta regionerna med ett schablonbelopp om 1 100 kronor per PCR-test och 300 kronor per antigentest (även kallat snabbtest). Regionerna åtar sig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad avser testning för covid-19. Regeringen avsätter även 350 miljoner kronor för till exempel smittspårning för första halvåret 2022.

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stödja genomförandet av överenskommelsen. Uppdraget omfattar bland annat att bistå och stödja regionerna med vägledning, råd och rekommendationer för ändamålsenlig och resurseffektiv testning och smittspårning, samt att följa upp resultaten av regionernas arbete.

Folkhälsomyndigheten har tidigare fått i uppdrag att bidra till att det finns adekvat test- och analyskapacitet avseende covid-19 tillgänglig under 2022, som komplement till regionernas egen kapacitet. I det nu aktuella uppdraget preciseras att Folkhälsomyndigheten i stället från den 1 april ska tillgängliggöra beredskapskapacitet, vilket innebär testkapacitet till en region när regionen överskrider sin andel av 300 000 tester per vecka på nationell nivå.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.