Publicerad 12 juli 2022

Överenskommelse om ökad testning och smittspårning 2022

SKR och regeringen har tecknat en överenskommelse om ökad nationell testning och smittspårning för covid-19 under 2022. Det innebär att regioner fortsatt ska kunna erbjuda avgiftsfri PCR-testning till personer som har symptom på covid-19.

Överenskommelse 2022

Staten ersätter regionerna med ett schablonbelopp per PCR-test respektive antigentest.

 • Schablonbeloppet för PCR-test uppgår till 1100 kronor per test.
 • Schablonbeloppet för antigentest uppgår till 300 kronor per test.
 • 350 miljoner kronor avsätts för smittspårning och utbrottshantering och för vissa regiongemensamma insatser för första halvåret 2022.

Vid behov av fortsatta medel för andra halvåret 2022 ska regionerna inkomma med ett kostnadsunderlag som ska innehålla en redovisning av ditintills förbrukade medel samt en bedömning av fortsatt behov av medel.

Överenskommelse ökad testning och smittspårning covid-19, 2022 (PDF) Pdf, 289 kB.

Ansvar och roller

Statens ansvar

 • Ta kostnaderna för alla PCR-tester som regionerna utför, eller som utförs på regionernas uppdrag och rapporteras till regionerna, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Ta kostnader för alla antigentester som regionerna utför eller som utförs på regionernas uppdrag och rapporteras till regionerna i enlighet med Folkhälsomyndigheten rekommendationer. Detta ersättningsbelopp utgår endast för antigentester där provet tas av hälso- och sjukvårdspersonal eller annan behörig personal.
 • Via Folkhälsomyndigheten stödja genomförande av överenskommelse om nationell testning och smittspårning för covid-19. Folkhälsomyndigheten ska i enlighet med regeringsuppdrag om test- och analyskapacitet avseende covid-19 (dnr S2021/07150) tillse att det till och med den 31 mars 2022 finns adekvat testkapacitet tillgänglig. Det vill säga kapacitet som motsvarar det behov som myndigheten prognostiserar och den beredskapskapacitet som myndigheten bedömer vara motiverat utöver prognostiserat behov. Folkhälsomyndigheten ska vidare tillse att det från och med den 1 april till och med den 31 december 2022 finns beredskapskapacitet tillgänglig (den testkapacitet som myndigheten bedömer vara motiverat utöver prognostiserat behov).
 • Från och med den 1 april 2022 till och med den 31 december 2022 tillgängliggöra testkapacitet till en region när regionen överskrider sin andel av 300 000 tester per vecka på nationell nivå.

Regionernas ansvar

 • Genomföra ändamålsenlig PCR-testning till en sådan grad att personer som enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska testas för covid-19 kan erbjudas avgiftsfri testning. Avsikten är att testning ska ske så snart som möjligt och att svar ges så fort som möjligt i syfte att bryta smittkedjor.
 • Tillhandahålla test- och analyskapacitet utifrån de prognoser Folkhälsomyndigheten tar fram som ett stöd till regionerna.
 • Utföra smittspårning i de fall personer testats positivt för covid-19 med en testmetod som erbjuds av vården, till exempel PCR-test. Smittspårningen ska genomföras så skyndsamt som möjligt vid positivt resultat i enlighet med smittskyddslagen.
 • Följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende antigentestning om sådan testning används.
 • Ge Folkhälsomyndigheten tillgång till data i syfte att genomföra kartläggning och analys av smittspridning.

Covidbevis, tillfrisknandebevis

I överenskommelsen för 2022 mellan Regeringen och SKR ingår förutsättningarna för regionernas inrapporteringen av underlag för tillfrisknandebevis. Tillfrisknandebevis är en av tre delar som ingår i covidbevisen för covid-19, som ska underlätta vid resor inom EU.

E-hälsomyndigheten tillhandahåller ett webbgränssnitt för inrapportering av underlag för tillfrisknandebevis. Regionerna ska, när en enskild person begär det, rapportera in uppgifter om tillfriskande från covid-19 till E-hälsomyndigheten, som utfärdar de digitala covidbevisen. Endast positiva PCR-test tagna av hälso- och sjukvårdspersonal kan ligga till grund för tillfrisknandebevisen (egenprovtagning kan inte ligga till grund för dessa bevis).

Tidigare överenskommelser

Ändringsöverenskommelse ökad testning och smittspårning för covid-19, september 2021 (PDF) Pdf, 292 kB.

Tilläggsöverenskommelse Ökad nationella testning och smittspårning för covid-19, 2021 (PDF) Pdf, 292 kB.

Tilläggsöverenskommelse digitala covidbevis, tillfrisknandebevis 1 juli 2021 (PDF) Pdf, 237 kB.

Överenskommelsen om ökad testning och smittspårning för covid-19 2021 (PDF) Pdf, 292 kB.

Överenskommelse SKR och regeringen om ökad nationell testning för covid-19 2020 (PDF) Pdf, 780 kB.

Rekommendation gemensam egenavgift serologisk testning avseende covid-19 2020 (PDF) Pdf, 164 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Sofia Medin

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR