Publicerad 16 juni 2021
Nyhet

Höjd kompetens kräver långsiktigt hållbar finansiering

Utredningen om kompetensförsörjning inom äldreomsorgen pekar på flera viktiga utvecklingsområden. Mycket arbete görs redan av kommuner och regioner. Framåt krävs en långsiktig finansiering.

Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKR

Fredrik Lennartsson

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar kommande år. Allt fler äldre, begränsade ekonomiska resurser och svårigheter att rekrytera medarbetare och chefer till hela välfärdssektorn. En långsiktigt hållbar kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för att kunna säkerställa en god äldreomsorg framöver. Det är också ett område där det krävs långsiktiga lösningar. Den statliga utredningen om kompetensförsörjning inom vård och omsorg för äldre presenterar ett antal förslag. Många av förslagen arbetar redan kommunerna med.

– Vi och parterna i kommunsektorn jobbar redan på flera fronter för att både underlätta den akuta bemanningssituationen och den långsiktiga kompetensförsörjningen i äldreomsorgen. Vi inför heltid som norm, vi ökar andelen tillsvidareanställningar genom äldreomsorgslyftet, och har tecknat ett kraftfullt avtal för omställningsstöd och kompetenshöjande åtgärder, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Utredningen uppmärksammar vikten av att arbeta systematiskt och långsiktigt med kompetensförsörjningen, vilket också SKR ser som en nödvändighet. Det gäller inte minst finansieringen.

– Om kommunerna ska kunna säkra kompetensförsörjningen i äldreomsorgen måste de kunna räkna med att regeringen säkerställer en långsiktig och hållbar finansiering. Regeringen måste även öka samordningen mellan berörda myndigheter och stärka utbildningssystemets möjligheter att leverera utbildningsplatser. Förstärkningar behöver vara långsiktiga och förutsägbara för kommunerna, de är inte betjänta av tillfälliga statliga satsningar, säger Fredrik Lennartsson.

Fram till 2029 ökar andelen över 80 år med 50 procent medan andelen i arbetsför ålder endast ökar med 4 procent. Nyrekrytering kommer inte att ensamt lösa kompetensförsörjningen i äldreomsorgen.

– Att öka kvaliteten och säkra kompetensförsörjningen i äldreomsorgen är inget kommunerna kan lösa på egen hand. Det handlar om ett lagarbete där kommunerna självklart behöver göra sin del, men där framgången hänger på att alla berörda aktörer - regeringen, myndigheter, arbetsgivare och fackliga organisationer - drar åt samma håll, säger Fredrik Lennartsson

Läs vidare

Sakkunnig

Greger Bengtsson
Samordnare avdelningen vård och omsorg

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR