Publicerad 20 januari 2021

Istället för eldsjäl: Vännäs följer upp jämställda beslutsunderlag

En stor utmaning i arbetet med jämställdhetsintegrering är risken att allt återgår till ”det normala” när personer som har varit drivande i jämställdhetsarbetet lämnar organisationen. Vännäs kommun följer upp jämställda beslutsunderlag i sin internkontrollplan.

Bakgrund

Det är väl känt från forskning och praktik att många projekt misslyckas när erfarenheterna ska förvaltas i ordinarie processer och rutiner, trots kompetent och engagerad ledning. När drivande politiker, chefer eller andra nyckelpersoner slutar, finns risk att förändringsarbetet avstannar och att arbetssätt och rutiner återgår till hur det var förr.

Kommunerna Kalmar, Vännäs och Hedemora har genom åren deltagit i flera satsningar för att jämställdhetsintegrera styrning och ledning. Kommunerna är väl medvetna om vikten av att bygga in jämställdhet i ordinarie styrdokument, samt i dagliga rutiner och arbetssätt. Trots detta har även de stött på problem med att få långsiktighet i arbetet. Här beskrivs några av Vännäs kommuns erfarenheter av att säkerställa att nya arbetssätt och rutiner lever kvar och används.

Lärande exempel Kalmar

Lärande exempel Hedemora

Genomförande

Checklista för politiska beslut

Vännäs kommun har tagit fram en checklista för politiska beslut för att belysa konsekvenser för jämställdhet innan beslut tas. Checklistan har två delar, en del för handläggare att använda när de förbereder ärenden och en del för politiker att använda vid beslutsfattandet.

Det bestämdes att checklistan skulle användas vid samtliga beslut inom kommunstyrelsens verksamhet under en testperiod på ett år. Under den tiden fungerade checklistan relativt väl. Det fanns en efterfrågan på jämställdhetsanalyser, inte minst från kommunalrådet som var drivande i jämställdhetsfrågorna. Även om inga beslut stoppades på grund av konsekvenser för jämställdheten, uppstod nya diskussioner i kommunstyrelsen som kunde resultera i att nya uppdrag initierades. Det hände också att ärenden återremitterades på grund av bristande jämställdhetsanalys.

Har lett till fler jämställdhetsanalyser

Nu har kommunen bytt kommunalråd, flera ledamöter i kommunstyrelsen och en ny kommunsekreterare finns på plats. Efterfrågan på jämställdhetsanalyser har tydligt minskat. Trots detta görs det fler analyser i dag än innan checklistan infördes 2018. Vid en stickprovskontroll 2020 visade det sig att beslutsunderlaget innehöll en jämställdhetsanalys i 12 av 31 ärenden där det var relevant.

Det tyder på att kunskapen fortfarande finns bland handläggare och chefer. Men risken är samtidigt att organisationen slutar leverera underlag där konsekvenser för jämställdhet belyses, om de politiska församlingarna slutar efterfråga dem, eller om det inte spelar någon roll för den politiska processen om analyserna finns med eller inte.

Uppföljning i internkontrollplanen

Därför har kommunen lagt in uppföljning av jämställdhetsanalyser i internkontrollplanen. Uppföljningen rapporteras till kommunstyrelsen. Checklistan för jämställdhetsintegrering har lyfts in i kommunens mall för tjänsteskrivelser, så att handläggare inte längre behöver ta fram en särskild checklista. Kommunen arbetar också med att koppla jämställdhetsarbetet tydligare mot Agenda 2030 för att få ännu större genomslag. Det fanns planer på att genomföra en jämställdhetsutbildning för samtliga politiker, men det har fått skjutas upp på grund av Corona. Kommunen hoppas att detta är åtgärder som åter kommer att stärka efterfrågan på analyser.

De viktigaste slutsatserna

För att stärka hållbarheten och minska beroende av enskilda ”eldsjälar” behövs ett ägarskap för frågorna hos ledning och medarbetare. Det handlar inte bara om att ta jämställdhetsintegrerade beslut, utan också att skapa en kultur där besluten följs och följs upp. Det kräver förståelse för varför jämställdhet är viktigt i den verksamhet som nämnden eller medarbetarna är ansvariga för, med en tydlig koppling till kvalitetsarbetet. Det pekas också på vikten av återkommande utbildningsinsatser, till nya politiker och till medarbetare.

Kontakt

Anneli Eriksson
Vännäs kommun
anneli.eriksson@vannas.se

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Om exemplet

Ämne
Jämställdhet, Politisk styrning, Social hållbarhet
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2009-pågående
Verksamhetsområde
Demokrati

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel