Publicerad 20 januari 2021

Istället för eldsjäl: Hedemora styr mot jämställdhet

En utmaning i arbetet med jämställdhetsintegrering är risken att allt återgår till ”det normala” när personer som har varit drivande i jämställdhetsarbetet lämnar organisationen. Hedemora kommun har byggt in jämställdhet i styrsystemet.

Bakgrund

Det är väl känt från forskning och praktik att många projekt misslyckas när erfarenheterna ska förvaltas i ordinarie processer och rutiner, trots kompetent och engagerad ledning. När rivande politiker, chefer eller andra nyckelpersoner slutar, finns risk att förändringsarbetet avstannar och att arbetssätt och rutiner återgår till hur det var förr.

Kommunerna Kalmar, Vännäs och Hedemora har genom åren deltagit i flera satsningar för att jämställdhetsintegrera styrning och ledning. Kommunerna är väl medvetna om vikten av att bygga in jämställdhet i ordinarie styrdokument, samt i dagliga rutiner och arbetssätt. Trots detta har även de stött på problem med att få långsiktighet i arbetet. Här beskrivs några av Hedemora kommuns erfarenheter av att säkerställa att nya arbetssätt och rutiner lever kvar och används.

Lärande exempel Kalmar

Lärande exempel Vännäs

Genomförande

Ny styrmodell

Hedemora kommun har infört en ny styrmodell som genomsyras av ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Nu har styrmodellen implementerats, men samtidigt har både jämställdhetsstrategen och en drivande politiker slutat i kommunen. Finns tillräckligt mycket inbyggt i modellen för att säkra att arbetet fortsätter av egen kraft?

Ett av svaren på frågan är att det finns en sammanhållen styrkedja från den politiska nivån ut i verksamheterna.

Kommunen har i mål och budget 2021 fem övergripande mål, två av dem med ett tydligt jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv:

  • I Hedemora lever kvinnor, män, flickor och pojkar ett bra liv i en levande kommun där människor och näringsliv utvecklas.
  • Hedemora är jämställt, jämlikt och hälsan är god.

Det finns tydliga mål på enhetsnivå och en målsättning att alla enheter ska jämställdhets- och jämlikhetssäkras fram till 2022. Jämställdhet måste belysas i alla tjänsteskrivelser i kommunens digitala ärendehanteringssystem. Det finns även ett digitalt stöd som består av metoder och utbildningar för chefer, medarbetare och politiker. Därutöver finns jämställdhet med i introduktionsutbildningar och medarbetarsamtal.

Analysgrupp följer arbetet

Kommunen har en analysgrupp som följer alla nämnders resultat. Syftet med gruppen är att stödja kommunens övergripande analysarbete och bidra med en helhetssyn. Kommundirektören är uppdragsgivare, men förvaltningscheferna är ansvariga för det förvaltningsspecifika analysarbetet.

I gruppen ingår kvalitetsutvecklare från respektive förvaltning, samt personal- och ekonomichef. Gruppen leds av utvecklingsledare som arbetar direkt under kommundirektören. Analysgruppen presenterar rapporter utifrån könsuppdelad statistik och nyckeltal och analyser görs utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

Dela strateg med andra kommuner?

Ingen ny jämställdhetsstrateg har anställts efter att den förra slutat. Strategens arbetsuppgifter har fördelats på andra medarbetare och chefer. Enligt kommunchefen borde styrsystemet vara tillräckligt robust för att jämställdhetsarbetet ska fortsätta även utan en strateg, även om är en utmaning att inte ha en särskild medarbetare med uppdrag att bevaka och utveckla jämställdhetsfrågorna. Det finns inte längre någon med expertkunskap, som kan hålla workshops, utbilda eller identifiera nya ojämställdhetsproblem.

Det är ett dilemma som många små kommuner delar. En idé i Hedemora är därför om att gå samma med flera kommuner för att dela strategkompetens. Medskick till den som tar del av exemplet

De viktigaste slutsatserna

För att stärka hållbarheten och minska beroende av enskilda ”eldsjälar” behövs ett ägarskap för frågorna hos ledning och medarbetare. Det handlar inte bara om att ta jämställdhetsintegrerade beslut, utan också att skapa en kultur där besluten följs och följs upp. Hedemora kommuns styrsystem och den permanenta analysgruppen är viktiga för långsiktighet i jämställdhetsarbetet eftersom indikatorerna i styrsystemet är könsuppdelade och analysgruppens bygger sina analyser på könsuppdelad statistik.

Fördjupning

Hedemoras stödmaterial för jämställdhetsintegrering

Kontakt

Angela Poroli
Hedemora kommun
angela.poroli@hedemora.se

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Om exemplet

Ämne
Jämställdhet, Politisk styrning, Social hållbarhet
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2009-pågående
Verksamhetsområde
Demokrati

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel