Publicerad 20 januari 2021

Istället för eldsjäl: jämställdhetsintegrering i Kalmar

En stor utmaning i arbetet med jämställdhetsintegrering är risken att allt återgår till ”det normala” när personer som har varit drivande i jämställdhetsarbetet lämnar organisationen. Kalmar har integrerat jämställdhet i planering, uppföljning och kompetensutveckling.

Bakgrund

Det är väl känt från forskning och praktik att många projekt misslyckas när erfarenheterna ska förvaltas i ordinarie processer och rutiner, trots kompetent och engagerad ledning. När drivande politiker, chefer eller andra nyckelpersoner slutar, finns risk att förändringsarbetet avstannar och att arbetssätt och rutiner återgår till hur det var förr.

Kommunerna Kalmar, Vännäs och Hedemora har genom åren deltagit i flera satsningar för att jämställdhetsintegrera styrning och ledning. Kommunerna är väl medvetna om vikten av att bygga in jämställdhet i ordinarie styrdokument, samt i dagliga rutiner och arbetssätt. Trots detta har även de stött på problem med att få långsiktighet i arbetet. Här beskrivs några av Kalmar kommuns erfarenheter av att säkerställa att nya arbetssätt och rutiner lever kvar och används.

Lärande exempel Hedemora

Lärande exempel Vännäs

Genomförande

Genussmarta fritidsgårdar lever vidare

Arbetet med genussmarta fritidsgårdar i Kalmar började i stadsdelen Funkabo 2009. Då var bara en av tio besökare på fritidsgården en tjej. Nu är det ungefär hälften.

Genom att integrera ett jämställdhetsperspektiv i allt från styrning och ledning till fritidsgårdarnas fysiska utformning och verksamhetens innehåll, har kommunen utvecklat en modell för fritidsverksamhet som skapat tryggare, mer givande och jämställd fritid för både tjejer och killar. Arbetet går ut på att bryta könsstereotyper och att ungdomarna ska få möjlighet att välja aktiviteter utan att begränsas av förväntningar om vad tjejer och killar ska vilja göra .

Modellen har spridit sig till många kommuner och även utomlands. I Kalmar lever arbetet vidare efter mer än tio år, trots chefsbyten och nya politiker i nämnden.

Planering, uppföljning, kompetens

Kommunens jämställdhetsstrateg menar att det finns flera viktiga förklaringar: att uppföljningen bygger på könsuppdelad statistik, att jämställdhetsperspektivet är integrerat i fritidsgårdsverksamhetens verksamhetsplan, att det finns konkreta verktyg och metoder för arbetet, att medarbetarna är engagerade och att alla nyanställda i kommunen får utbildning i jämställdhet när de börjar jobba i Kalmar.

Både nämnden och verksamheterna följer kontinuerligt könsfördelningen bland besökarna och ändrar i verksamheten om siffrorna pekar åt fel håll. Medarbetarna har hela tiden varit involverade i förbättringsarbetet. De har också en klar uppfattning om vinsten med jämställdhetsperspektiv: att det bidrar till bra kvalitet i verksamheten. Nya medarbetare introduceras fortlöpande i arbetssättet. Därmed skapas kontinuitet.

Jämställdhet en del av kvalitetsarbetet

Kalmar kommun har ett utbildningspaket som ger politiker och medarbetare generella jämställdhetskunskaper, men också kunskap om jämställdhetsutmaningar inom sin egen nämnds område eller verksamhetsområde, utifrån aktuell statistik från SCB eller databasen Kolada. På så vis skapas en gemensam bild av vilka ojämställdhetsproblem som behöver lösas, hur de hänger ihop med andra problem och en vilja att förbättra verksamheten tillsammans. Jämställdhetsarbetet blir då en del av organisationens gemensamma kvalitetsarbete och inget som hänger på en enskild tjänsteperson eller politiker.

De viktigaste slutsatserna

För att stärka hållbarheten och minska beroende av enskilda ”eldsjälar” behövs ett ägarskap för frågorna hos ledning och medarbetare. Det handlar inte bara om att ta jämställdhetsintegrerade beslut, utan också om att skapa en kultur där besluten följs och följs upp. Det kräver förståelse för varför jämställdhet är viktigt i den verksamhet som nämnden eller medarbetarna är ansvariga för, med en tydlig koppling till kvalitetsarbetet. Återkommande utbildningsinsatser till nya politiker och till medarbetare är också en viktig pusselbit.

Fördjupning


Jämställda fritidsgårdar, Kalmar kommun (PDF) Pdf, 4 MB.

Kontaktpersoner

Ann-Sofie Lagerkrantz
Kalmar kommun
ann-sofie.lagercrantz@kalmar.se

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Om exemplet

Ämne
Jämställdhet, Politisk styrning, Social hållbarhet
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2019 - pågående
Verksamhetsområde
Demokrati

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel