Socionomprogrammet behöver ses över

Det är välkommet att socionomutbildningens innehåll diskuteras och debatteras. Utbildningen behöver ge studenter rätt verktyg inför sitt viktiga uppdrag.

Tidöavtalet aviserar att socionomutbildningen ska reformeras. Under året har även flera debattartiklar publicerats från bland annat forskare och utbildningsföreträdare, som alla pekar på att socionomutbildningen behöver förändras.

Det är bra att socionomutbildningen diskuteras. Socionomer har en mycket viktig roll i samhället som bland annat handlar om att värna utsatta grupper, skydda våldsutsatta barn och vuxna, arbeta förebyggande med barn, unga och föräldrar och ge adekvat hjälp till olika grupper i behov av stöd. Det är samtidigt ofta ett krävande uppdrag som kräver rätt verktyg, inte minst för att hantera den samhällsutveckling vi befinner oss i.

Ökad psykisk ohälsa, bostadsbrist, växande segregation, gängkriminalitet och en ansträngd ekonomi är några av utmaningarna som välfärden behöver hantera. Behovet av välfärdstjänster växer dessutom i takt med den åldrande befolkningen, och det kommer bli svårt att få arbetskraften att räcka till.

Socialtjänsten behöver ställa om och bland annat arbeta mer förebyggande och kunskapsbaserat. En reformerad socionomutbildning kan vara åtminstone en del av svaret på våra samhällsutmaningar – och ett steg på vägen mot en ny hållbar socialtjänst.

Utbildningen måste följa verkligheten

Det är bra om socionomutbildningen ses över. I arbetet är det viktigt att socialtjänstens behov beaktas. Vi ser bland annat följande behov:

 • Socionomutbildningen behöver utformas så att den förbereder studenterna på den verklighet som de möter i sitt yrke.
 • Utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst behöver hanteras inom ramen för socionomprogrammet. Det behövs även mer kunskap om effekterna av socialt arbete, baserad på både forskning och beprövad erfarenhet.
 • Det behövs mer regelbunden översyn av examensmålen inom högskoleförordningen i syfte att skapa bättre förutsättningar för studenternas yrkesutövning i dagens socialtjänst.
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en avgörande del för att blivande socionomer ska få möjlighet att lära sig yrket i praktiken. Ersättningsmodellerna för VFU behöver ses över av staten och kommunerna gemensamt.

Socialtjänstens behov är en viktig komponent i arbetet framåt

Det är av stor vikt att en reformering av utbildningen baseras på fakta om socialtjänstens verksamhetsbehov. SKR genomför därför en undersökning med syftet att belysa hur chefer inom socialtjänsten uppfattar dagens socionomprogram. Behöver socionomutbildningen anpassas efter dagens verklighet och i så fall hur? Undersökningen kommer vara klar under nästa år.

Frågan om en reformerad socionomutbildning är inte ny på SKR, vi har arbetat med den vid flera tillfällen de senaste åren. Till exempel skickade SKR tillsammans med Akademikerförbundet SSR, Föreningen för Sveriges socialchefer och Vision i januari 2011 en gemensam skrivning till dåvarande utbildningsminister Jan Björklund om behovet av att se över socionomutbildningen. Under 2020-2021 har SKR fört dialog med ett flertal aktörer och frågan har även diskuterats i SKR:s socialchefsnätverk.

SKR är i egenskap av arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner en given part i dialoger om att förändra socionomprogrammet. Vi vill även fortsätta att föra dialog med Föreningen för Sveriges socialchefer, Akademikerförbundet SSR, Förbundet Sveriges socionomutbildningar och Vision – en dialog som inte minst är viktig för att få höra vad socionomerna själva tycker.

Slutligen ser SKR fram emot att föra dialog med regeringen. Tillsammans kan vi ge framtidens socionomer rätt förutsättningar att lyckas i sitt viktiga uppdrag.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen