SKR stöttar socialtjänstens omställning

Den nya socialtjänstlagen innebär en omställning till en mer hållbar socialtjänst. SKR:s nyligen lanserade stödmaterial för en mer jämställd socialtjänst är en del av omställningen.

Jämställdhet är inget vi kan ta för givet. Ojämställdhet i samhället påverkar socialtjänsten och forskning visar att samhällets könsnormer återspeglas i socialtjänstens handläggning. Beslut som fattas utifrån föreställningar om kön, och inte utifrån reella behov, kan få konsekvenser för den som berörs. Till exempel att kvinnor inte erbjuds aktivitetsstöd i lika hög utsträckning som män, eller att utredning oftare inleds för flickor än för pojkar.

Kön ska inte påverka bemötande, bedömningar och insatser på ett osakligt sätt.

Därför är det så viktigt att jämställdhetsperspektivet genomsyrar hela socialtjänsten. Det handlar om styrning och ledning, verksamheternas arbetssätt och arbetet med uppföljning.

Socialtjänsten står inför en stor omställning i och med den nya socialtjänstlagen, som väntas träda i kraft sommaren 2025. Det handlar om ett förändringsarbete mot en hållbar socialtjänst som främjar jämlika och jämställda levnadsvillkor, utgår från ett förebyggande perspektiv, är lättillgänglig samt baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Omställningen innebär att vi – kommuner, socialtjänster, SKR och RSS:er – behöver öppna våra ögon och se hur det omgivande samhället påverkar livsvillkoren för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar. När vi ser det kan vi bättre främja jämställdhet och jämlikhet, i socialtjänstens alla verksamheter.

SKR:s stödpaket för en mer jämställd socialtjänst

Därför känns det passande, så här på den internationella kvinnodagen, att lyfta SKR:s stödpaket för en mer jämställd socialtjänst som är det första samlade stödet i sitt slag. Det ska ses som ett sätt att hjälpa kommunerna att ställa om sina socialtjänster inför att den nya socialtjänstlagen är på plats.

Stödet består av en kunskapsöversikt som visar nuläget i socialtjänsten, en guide som beskriver hur ett förändringsarbete kan gå till på alla nivåer, ett metodstöd för organisationer som har i uppdrag att stödja kommuner och regioner, samt flera konkreta metodstöd för verksamheterna inom bemötande, handläggning och individbaserad systematisk uppföljning och flera olika lärande exempel.

SKR:s stödpaket för en mer jämställd socialtjänst

Materialet har utvecklats inom ramen för en treårig jämställdhets- och kvinnofridssatsning, som delfinansierats av regeringen. SKR har utvecklat och utforskat detta tillsammans med de regionala samverkan- och stödstrukturen (RSS) i Västerbotten och i Värmland, som i sin tur utvecklat flera av metodstöden tillsammans med sina kommuner.

Bakgrunden till satsningen är förslaget till ny socialtjänstlag som kom 2020, där det föreslogs att jämställdhet skulle finnas med i portalparagrafen. Det innebär att socialtjänsten ska främja både jämställdhet och jämlikhet i levnadsvillkor. (Idag står det bara jämlikhet.) Portalparagrafen är ett viktigt ramverk för socialtjänstens arbete – något att sträva emot både för förtroendevalda, chefer och medarbetare. Den kan kanske uppfattas som utopisk ibland, men när ojämställdheten och ojämlikheten ökar är det särskilt viktigt att hålla fast vid de grundläggande värdena för socialt arbete.

Socialtjänstens grunduppdrag är att ge stöd och hjälp genom hela livet. Här ryms individ- och familjeomsorg, funktionshinderomsorg och äldreomsorg, och här finns stora möjligheter att bidra till ett jämställt samhälle. Förhoppningsvis kan SKR:s stödmaterial vara en del av det arbetet.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen