Rivstart för socialtjänstens kunskapsstyrning

Ny nationell kompetenssatsning genom Yrkesresan och nystart för kvalitetsregistren. Det är några resultat av kommunernas satsning på kunskapsstyrning 2020.

Det har nu gått drygt två år sedan kommunernas och SKR:s satsning på en ökad kunskapsstyrning i socialtjänsten inleddes. Nu är nästan alla kommuner med i arbetet, och förra året var det första hela verksamhetsåret. Jag är glad att kunna säga att det hände en hel del – pandemin till trots.

I satsningen ingår flera delar som alla är viktiga för att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst: Brukarundersökningar, som ger brukare och klienter möjlighet att tycka till om kvaliteten på stödet de får. Systematisk uppföljning, som ger verksamheten underlag för utveckling. Kvalitetsregistren, som under 2020 ökade i betydelse för äldreomsorgen. Vi har också inlett arbetet med Yrkesresan, där bästa tillgängliga kunskap knyts till kompetensutveckling för medarbetarna inom socialtjänsten.

Lägg därtill möjligheten att på nationell nivå bättre samordna och använda de nätverk och grupper som arbetar för att skapa förutsättningar för en mer jämlik, jämställd och kunskapsbaserad socialtjänst av hög kvalitet. Vi blir helt klart starkare när vi gör arbetet tillsammans!

Över 80 procent av kommunerna med på Yrkesresan

Tack vare kommunernas gemensamma satsning intensifierades arbetet med Yrkesresan 2020-2021. På socialchefernas uppdrag har ett nationellt koncept nu tagits fram. Det innebär introduktion och kompetensutveckling för olika yrkesgrupper i socialtjänsten. Den första resan som lanseras är för medarbetare inom barn- och ungdomsvården. Det är kul att se att över 80 procent av landets kommuner är med på resan!

Kvalitetsregistren gör nytta

De nationella kvalitetsregistren ger en unik möjlighet att säkra kunskap och att jämföra och skapa lärande i verksamheterna. Av drygt 100 nationella kvalitetsregister är det fem som används i kommunal hälso- och sjukvård. Under 2020 kompletterades två av dem, Svenska Palliativregistret och Senior Alert, med Covid 19-variabler.

Särskilt uppmärksammat blev Svenska Palliativregistret, till följd av det stora antalet dödsfall i äldreomsorgen. En rapport som SKR publicerade i december kunde med utgångspunkt i de nya variablerna bland annat konstatera att andningsbesvär i livets slutskede inte förekom lika ofta i den kommunala vården som på sjukhus, och var lättare att lindra.

Tack vare den gemensamma finansieringen från kommunerna, har tillgång till och utveckling av kvalitetsregistren säkrats. Just nu pågår en utveckling där information från journalerna ska kunna gå rakt in i registren = inget dubbelarbete.

17 000 värdefulla synpunkter från brukarna

Även brukarundersökningarna är viktiga verktyg för att få kunskap och förutsättningar att jämföra och utveckla verksamheten. Men för brukarundersökningarna ställde pandemin till det. När de personliga mötena blev färre, minskade också antalet deltagare i några av undersökningarna. Men de som deltog lämnade tillsammans omkring 17 000 kommentarer till sina svar i undersökningarna. Ofta är dessa kommentarer särskilt värdefulla för att få djupare förståelse för brukarnas upplevelser.

Undersökningarna utvecklas och görs mer tillgängliga

Samtidigt utvecklades brukarundersökningarna under 2020: frågorna blev mer tillgängliga genom den nya gemensamma undersökningstjänsten, och kommunerna kan nu lägga till egna frågor. För individ-och familjeomsorgen utvecklas för årets undersökning en ny tjänst, som gör det enklare både att sprida och delta i enkäter. SKR förbereder också för undersökningar för nya målgrupper. En undersökning tillkommer redan i år, riktad till placerade barn och unga. Efter förra årets pilotundersökning är den nu öppen för alla kommuner och privata aktörer.

Fortsatt arbete utifrån kommunernas behov

Nuvarande satsning på en kunskapsstyrd socialtjänst sträcker sig till och med 2023. Satsningen rivstartade 2020 och vi är redan på gång att planera för aktiviteter 2022, givetvis baserade på kommunernas behov. Jag ser fram mot den fortsatta resan med er.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen