Mer samverkan är nyckeln till framtidens socialtjänst

För att skapa en hållbar och kunskapsbaserad socialtjänst krävs alltmer specialiserad kompetens. Hur ska kommunerna lyckas möta behoven? En del av lösningen stavas avtalssamverkan.

Växande segregation, gängkriminalitet, pensionsavgångar och ansträngd ekonomi. Arbetskraftsbehov som växer i takt med att de äldre utgör en allt större del av befolkningen. Omvärldens utmaningar är många och samtidigt står socialtjänsten inför en nödvändig omställning. Det behövs en mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst där forskning och kunskap om verksamma insatser ligger till grund för arbetet. Baserat på slutbetänkandet om en ny socialtjänstlag kan vi förflytta oss i den riktningen.

Att prioritera de insatser som ger bäst utfall är i första hand en vinst för individen. Att lägga tid på verksamma insatser är också resurseffektivt, särskilt när de syftar till att förebygga brott eller långvarig problematik av olika slag. Samtidigt krävs rätt, alltmer specialiserad, kompetens för att insatser och komplexa utredningar ska kunna genomföras. Men det är svårt för mindre kommuner ha själva ha tillgång till alla specialistkompetenser som behövs.

Att rekrytera kompetens är för många kommuner redan idag en stor utmaning. Vi behöver därför hitta sätt att mer effektivt nyttja de resurser som redan finns. Här är avtalssamverkan en viktig väg framåt.

Effektivisering och mindre sårbar bemanning

Avtalssamverkan innebär att en kommun eller region överlåter utförandet av olika uppgifter till en annan kommun eller region, genom ett civilrättsligt avtal. Ett exempel är Bengtsfors och Mellerud kommun som anställt en gemensam socialchef. Ett annat är Västernorrland som inlett avtalssamverkan runt familjehemsrekrytering, utbildning och stöd till familjehem. Något som skapat en större och mindre sårbar arbetsgrupp, och ökat stöd till familjehemmen.

Sedan 2018 finns bestämmelser i kommunallagen om generell kommunal samverkan, som gör det möjligt för kommuner att tillsammans kartlägga sina respektive behov och därefter ingå avtal om samverkan – utan att kommunallagens så kallade lokalitetsprincip skapar hinder.

Fördelarna är flera. Avtalssamverkan gör det lättare att effektivisera verksamheterna, bättre nyttja ekonomiska resurser och attrahera nödvändig personal. Det blir enklare att bemanna sällanärenden och täcka upp arbetstoppar och semestertider. En verksamhet med tillräckligt många ärenden blir dessutom ofta mer attraktiv för personal med specialistkompetens. På så sätt höjs kvaliteten i verksamheten, samtidigt som kommunen behåller huvudmannaskap och kontroll över verksamheten.

Hamburgundantaget skapar nytt utrymme

Inom socialtjänstens myndighetsutövning finns egentligen inga begränsningar för samverkan och det blir allt vanligare i kommunerna. Familjerätten är ett exempel på specialiserad verksamhet som passar utmärkt för avtalssamverkan. Här saknas juridiska hinder eller frågetecken. Med hjälp av digitala verktyg är det dessutom möjligt att samverka på längre geografiskt avstånd.

Utmaningen uppstår när avtalssamverkan krockar med regler om konkurrens och offentlig upphandling. Här har Hamburgundantaget skapat ett helt nytt utrymme. 2009 kom EU-domstolens domslut om Hamburgundantaget, vilket skapat en praxis som senare omvandlats till lag i såväl EU-direktiv som i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Hamburgundantaget gör det möjligt att frångå upphandlingsregler under vissa förutsättningar. Det handlar bland annat om att de upphandlande myndigheterna måste teckna avtal som grundar sig i ett samarbete med syfte att uppnå ”gemensamma allmännyttiga mål”. Undantaget ska dock användas restriktivt och det finns flera juridiska frågor som fortfarande saknar svar.

Stöd för att förstå rättsläget

Rättsläget har varit och är fortfarande oklart, men Hamburgundantaget ihop med senare EU-domar har förtydligat praxis. Tillsammans med ändringen i kommunallagen från 2018 finns idag ett större juridiskt utrymme än någonsin tidigare.

Vi på SKR har sedan tidigare tagit fram ett stöd för att avtalssamverka kring myndighetsutövning. Det här stödet följs snart upp av ytterligare ett juridiskt stödmaterial som handlar om avtalssamverkan kring öppenvårdsinsatser och andra delar av socialtjänstens verksamhetsområde som inte innebär myndighetsutövning. Dessutom tar vi fram mer praktisk information om avtalssamverkan och hur kommuner kan gå till väga.

Fler behöver avtalssamverka

Kommunal samverkan blir alltmer nödvändigt för att kunna möta de utmaningar som socialtjänsten står inför. Vi ser dessutom ett juridiskt utrymme för mer avtalssamverkan än vad som sker idag.

Ju fler kommuner som samverkar och prövar frågan rättsligt – desto snabbare får vi en tydligare praxis. Det är till nytta och glädje för alla Sveriges kommuner och regioner. Familjen Helsingborg, som har en upparbetad avtalssamverkan på många områden, är ett exempel på modiga kommuner som tagit täten för att ta reda på vad som är möjligt. Jag ser med spänning fram emot vad vi kan lära oss av dem.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen