Kompetensutmaningen kräver satsningar inom funktionshinderområdet

För att möta de växande kompetensutmaningarna inom funktionshinderområdet krävs nationella satsningar. Vi behöver ett kompetenslyft, mer forskning och nya arbetssätt.

Kompetensförsörjningen är en av kommande decenniets absolut största utmaningar för kommuner och regioner. Bristen på arbetskraft är redan i dag stor i många branscher, men kommer att växa sig allt större kommande år. Anledningen handlar om den demografiska utvecklingen. De närmaste tio åren ökar äldre över 80 år med 47 procent medan den arbetsföra befolkningen, i åldern 20–66 år, enbart ökar med 4 procent. Även i absoluta tal ökar de allra äldsta mer än hela gruppen i arbetsför ålder.

Störst är arbetskraftsbehoven inom socialtjänstens område. Det görs nu många olika insatser för att säkra kompetensförsörjningen inom socialtjänsten. Men ett område som ofta glöms i olika nationella satsningar är funktionshinderområdet.

Både Socialstyrelsen och IVO har vid flera tillfällen konstaterat att kompetensen hos personal i LSS-boenden behöver höjas. Enligt Socialstyrelsen har endast 28 procent av den tillsvidareanställda personalen på LSS-boenden för barn och unga en grundutbildning inom vård och omsorg från gymnasiet eller Komvux. Motsvarande siffra på boenden för vuxna är 64 procent.

När det saknas rätt bemanning och en närvarande chef är risken att tvångs- och begränsningsåtgärder ökar. Där är SKR överens med Socialstyrelsen. Kommunikation och trygghet är två andra områden som påverkas, något som lyfts fram som utvecklingsområden i SKR:s brukarundersökningar.

Nu krävs krafttag, ett nationellt kompetenslyft för funktionshinderområdet. Vi kan inte förlita oss på enbart nyrekrytering för att klara de utmaningar vi står inför. Det finns också ett antal andra åtgärder vi kan genomföra, lokalt och nationellt. Det handlar både om att höja kompetensen och på olika sätt minska behoven:

 • Baspersonal behöver ökad tillgång till kompetensutveckling

Socialstyrelsen har konstaterat att det ofta finns begränsade möjligheter till kompetensutveckling för personal på LSS-boenden. Det kan bero på att kommunen saknar resurser eller tillgängliga utbildningar.

I många verksamheter behövs ökad kunskap om grunddiagnoserna inom LSS (autism, förvärvad hjärnskada och intellektuell funktionsnedsättning), ihop med beroendesjukdom, psykiatri och åldrande. SKR har nyligen lanserat en webbutbildning om stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism, som riktar sig till personal och arbetsgrupper i LSS-verksamhet. Socialcheferna har också pekat ut funktionshinderområdet som nästa fokus för Yrkesresan, ett koncept för kompetensutveckling i socialtjänsten. Under hösten påbörjar vi därför arbetet med att ta fram innehåll till en yrkesresa inom funktionshinderområdet.

 • Staten behöver satsa på mer forskning och ökad kompetens

Göteborgs Stad, som har Sveriges största sammanhållna funktionshinderförvaltning, har varit tydlig och uppmanat socialdepartementet: Gör funktionshinder till ett eget kunskapsområde och satsa på forskning. De pekar bland annat på behovet av forskning om betydelsen av livslånga insatser, något som är unikt för funktionshinderomsorgen.

Vi från SKR håller med. Här behöver en kommande regering ta beslut om ett nationellt kompetenscentrum utifrån Socialstyrelsens kartläggning, men också lyssna till vad som sägs på området när det gäller behovet av nationella satsningar.

 • Fler behöver få möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden

De senaste tio åren har antalet beslut om daglig verksamhet ökat med nästan 30 procent. Vi vet att om man får ett beslut om daglig verksamhet är det svårt att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Men vi vet också att många i denna grupp skulle klara ett lönearbete.

Om så bara en liten del av dessa personer skulle få stöd att klara en löneanställning skulle det generera enorma vinster. Ytterligare en välbehövlig person skulle komma ut på arbetsmarknaden, individen skulle få lön istället för aktivitets- och habiliteringsersättning och den dagliga verksamheten skulle få mer utrymme att ge stöd åt andra där behoven är större.

Västerås stad är ett gott exempel där projektet Spira inneburit en arbetsmetod för att minska inflödet i daglig verksamhet. På nationell nivå finns förslag som redovisades i augusti 2021, som bland annat skulle göra det lättare för en individ att ha aktivitetsersättning vilande för att prova arbete eller studier. Dessa bör kommande regering gå vidare med.

 • Nyttja digital teknik

Digitala lösningar och välfärdsteknik möjliggör nya arbetssätt, vilket kommer att krävas när arbetskraftsbristen blir allt större. Digitala verktyg kan både avlasta personalen och hjälpa brukare att leva mer självständigt.

Ett gemensamt arbete

Att möta kompetensutmaningen kräver en rad olika åtgärder där arbetsgivarna, fackliga organisationer och staten behöver ta gemensamt ansvar. Det görs ett enormt arbete på så många platser, i så många kommuner. Men kommunerna kan inte lämnas ensamma. Kommande regering behöver inte bara säkerställa att funktionshinderområdet får ta del av nationella kompetenssatsningar, utan också ta hänsyn till områdets unika karaktär både när det gäller målgrupp, lagstiftning och förutsättningar.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen