Stort lokalt engagemang för skolans kompetensförsörjning

Äntligen har vi kunnat fira skolavslutningar och student tillsammans som vanligt igen, och nu stundar en efterlängtad sommarledighet. Mitt sista blogginlägg för terminen skriver jag i ljuset av den rapport om kompetensförsörjning som SKR publicerade igår. Här kommer några reflektioner från de många möten vi haft med kommuner från hela landet under hösten och våren.

Först en kort bakgrund. De nationella lärarprognoserna har de senaste fem åren justerats markant, från en uppskattad brist på cirka 80 000 ner till 12 000 lärare och förskollärare på femton års sikt. Framför allt beror detta på förändrade antaganden om antalet barn och unga i framtiden. SKR har träffat över hundra kommuner för att diskutera hur behoven ser ut lokalt och hur kommunerna arbetar för att möta dessa

Ett bärande budskap i våra slutsatser är att ”det ser olika ut”. Det kan tyckas självklart, men med tanke på hur ofta den allmänna debatten utgår från nationella genomsnitt eller storstadsperspektiv är det viktigt att påminna om. Möjligheten att möta kompetensbehoven handlar inte bara om att vara en attraktiv arbetsgivare eller att rekrytera fler. Ibland finns det helt enkelt inte personer att rekrytera i en kommun som krymper eller växer snabbt, eller där välfärden och industrin konkurrerar om samma arbetskraft. Eller där närmaste lärosäte ligger långt bort samtidigt som det inte utbildas tillräckligt många lärare i de ämnen och årskurser som behövs mest. I rapporten visar vi några av de variationer som finns och resonerar om varför det ser olika ut mellan exempelvis kommuner, skolor och ämnen. Vi lyfter också de förutsättningar skolans huvudmän behöver från statens sida, inte minst när det gäller lärarutbildningen och behovet av en långsiktig och förutsägbar statlig styrning.

Stort engagemang lokalt

Det är tydligt att kommunerna inte lutar sig tillbaka – oavsett demografiska eller geografiska förutsättningar. Kommunerna beskriver insatser både för att behålla och öka antalet lärare, och för att utveckla organisation och arbetssätt. Rapportens exempel är bara ett axplock av det engagemang och den kreativitet vi möter; allt från fokus på friskfaktorer i förskolan, renodling av lärares och rektorers yrkesroller, utbildningsinsatser för att stärka kompetensen till samverkan mellan kommuner både när det gäller fjärrundervisning i moderna språk på högstadiet och kursutbud inom vuxenutbildningen.

Klart är att det inte finns en enda lösning eller systemreform som är svaret, utan att det krävs en palett av åtgärder anpassade efter hur behov och förutsättningar ser ut. Denna palett finns lokalt i kommunerna.

Nyansera bilden av skolan

Vad som sägs om skolan spelar roll. Kommunerna beskriver hur den nationella debatten ibland kan påverka och störa ett väl fungerande arbete som finns lokalt, till exempel en god samverkan med de fackliga organisationerna.

Från SKR:s sida kommer vi fortsätta lyfta fram fakta för att nyansera bilden. Till exempel att lärarutbildningen är högskolans största yrkesutbildning, att lärare stannar kvar i sitt yrke i hög utsträckning och att allt fler lärare har återvänt från jobb i andra branscher de senaste åren.

Alla som arbetar i och med skolan behöver också bli bättre på att uppmärksamma det kreativa och utvecklande vardagsarbete som sker på skolor varje dag. Det kollegiala lärandet som driver undervisningen framåt. Det relationsskapande arbetet som bidrar till trygghet och studiero. De genomtänkta och inkluderande aktiviteter som organiseras på raster och i fritidshemmet. Elevernas eget arbete och engagemang i sitt lärande. Att arbeta i förskolan och skolan är ett meningsfullt uppdrag som gör skillnad på riktigt.

Det handlar inte om att blunda för problem som finns. Vi ska prata öppet om dessa och ständigt jobba för att stärka skolans likvärdighet. Men det finns ingen motsättning i att samtidigt också lyfta det som är bra och framgångsrikt och den stora skillnad som vi vet att skolan gör för barn och ungdomar idag. Här har vi alla ett ansvar – lärare, rektorer, skolchefer, förtroendevalda och centrala parter. Att sätta ljus på det positiva har stor betydelse inte bara för den enskilda elevens utveckling, utan också för skolan i stort. Det tror jag är avgörande både för att öka attraktiviteten och stärka kvaliteten.

Jag hoppas att mitt lästips till hängmattan ger dig både inspiration och en och annan aha-känsla.

Jag vill också passa på att önska en riktigt härlig sommar!

Här hittar du rapporten:

Rapport: Skilda förutsättningar och lokala lösningar – kompetensförsörjning i förskola, skola och vuxenutbildning

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Jag som bloggar här heter Monica Sonde och är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på SKR.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen