Vad innebär de nya reglerna om dygnsvila?

Den 1 oktober ändras reglerna som gäller dygnsvila i kommuner och regioner. Förändringarna har mötts av både positiva reaktioner och protester. Reglerna ändras för att ett EU-direktiv kräver det men i grund och botten är det också nödvändigt för att främja ett hälsosamt, hållbart och långt arbetsliv.

Förra året framförde EU-kommissionen kritik mot att kollektivavtalet som gäller för anställda i kommuner och regioner inte lever upp till minimikraven i EU:s arbetstidsdirektiv. Upprinnelsen till kritiken var ett klagomål som inkom till kommissionen 2021 och som handlade om förläggning av dygnsvila och långa arbetspass inom ambulansverksamhet. Det ledde till att SKR, Sobona och de fackliga organisationerna kom överens om att göra ändringar i avtalet. Det var nödvändigt, då vi inte kan ha regler i avtalet som strider mot EU-direktivets skyddsregler.

Inte möjligt med lokala överenskommelser

De nya reglerna börjar gälla den 1 oktober och innebär i korthet att medarbetarnas rätt till 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod förstärks och att möjligheterna att göra undantag begränsas. En förutsättning för att kunna tillämpa de få undantag som finns i det centrala kollektivavtalet är att arbetstiden inte kan förläggas på annat sätt samt att det sker i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet.

De nya reglerna innebär också att det inte kommer gå att träffa lokala avtal om undantag från reglerna om dygnsvila. Orsaken är behovet av att värna medarbetares arbetsmiljö och att inte lokala avtal ska riskera att urholka skyddet för dygnsvilan.

Vad innebär då de nya reglerna i praktiken?

För flera arbetsgivare kommer de nya reglerna att bli en utmaning att hantera och många scheman kan behöva förändras. Det kan också innebära ökade kostnader för verksamheten och att arbetsgivaren behöver rekrytera fler medarbetare. Hur det påverkar olika verksamheter och individer beror förstås på vilken verksamhet det gäller och hur arbetstiden förläggs idag.

Arbetsmiljön måste prioriteras

För medarbetarna innebär de nya reglerna ett förstärkt skydd för vila och återhämtning, men schemaförändringarna kan för vissa medarbetare också innebära svårigheter att få ihop sitt livspussel.

De nya reglerna har mötts av blandade reaktioner. Vissa medarbetare och chefer tycker att ett förstärkt skydd för vila och återhämtning är nödvändigt. Andra tycker att de nya reglerna är dåliga eftersom de begränsar möjligheterna att jobba intensivt för att sedan vara ledig längre efteråt.

Det har bland annat framförts protester mot att så kallade dygnspass och rygg i rygg-pass, där man jobbar sen kväll och ett tidigt pass morgonen efter, behöver tas bort. Jag har stor respekt för att enskilda individer kan vilja jobba på ett visst sätt och att det kan bli en utmaning att få ihop livspusslet när det görs ändringar i schemat. Men forskningen är tydlig: att jobba på det sättet är inte bra för hälsan och arbetsmiljön.

De ändringar som görs bottnar i kritik från EU-kommissionen. Alldeles oavsett, tror jag i grund och botten att det är nödvändigt att skärpa reglerna. Regelbunden vila är enligt forskningen en förutsättning för ett hälsosamt, hållbart och långt arbetsliv. Detta är i sin tur nödvändigt för att vi ska klara kompetensförsörjningen till välfärdens alla viktiga verksamheter.

Checklista för lokala förberedelser

Det är angeläget att det lokala arbetet med att analysera konsekvenser av de nya reglerna och göra nödvändiga förändringar i arbetstidsförläggningen kommer igång så snart som möjligt. Flera arbetsgivare är redan i full gång, vilket är mycket bra. En förutsättning för att förändringarna ska landa så bra som möjligt är att arbetsgivaren informerar och för en nära dialog med medarbetarna och deras fackliga organisationer.

Checklista

 • Analysera hur de nya reglerna påverkar arbetstidsförläggningen och verksamheten
 • Se över scheman och identifiera nödvändiga förändringar
 • Inventera de lokala kollektivavtalen tillsammans med facken och säkerställ att det inte finns avtal som strider mot de nya reglerna. Avtal som reglerar avvikelser från dygnsvila behöver sägas upp
 • Informera och för dialog med medarbetare och fackliga organisationer om påverkan på arbetstidsförläggning, scheman och verksamhet
 • Genomför vid behov MBL-förhandling (eventuella undantag och/eller viktig förändring)
 • Genomför riskbedömningar innan förändringar genomförs
 • Meddela nytt schema

Information och frågor och svar om nya bestämmelser för dygnsvila

Om pågående förhandlingar

Förhandlingar pågår fortfarande om de nya bestämmelserna om dygnsvila och de anpassningar som kan behövas i vissa avtal. Det gäller till exempel arbetstider för läkare, räddningstjänstpersonal, personlig assistans och jour inom funktionshinderområdet. Förhoppningen är att överenskommelser ska träffas i närtid. Även för dessa grupper behöver reglerna självklart vara förenliga med minimikraven i arbetstidsdirektivet.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen