Krislägesavtalet aktiverat i sju regioner

Coronapandemin är den värsta krisen som har drabbat Sverige under modern tid. Det stora inflödet av patienter som behöver vård på grund av covid-19 har lett till att sjukvården är extremt ansträngd. Men det är i första hand inte sängplatser och material som är den mest akuta utmaningen - det är förmågan att bemanna med adekvat kompetens. Sju av 21 regioner har idag ett aktiverat krislägesavtal för att klara av att bemanna tungt belastade verksamheter, som exempelvis intermediärvård och intensivvård.

Smittspridningen har ökat rejält under de senaste veckorna och antalet patienter som vårdas för covid-19 ligger på ungefär samma höga nivåer som våren 2020. Detta innebär att personalen nu har jobbat under väldigt tuffa förutsättningar under lång tid. Många har blivit flyttade från sina vanliga arbetsplatser och genomgått snabbutbildningar för att kunna gå in i covid-vården. Utan personalens insatser hade det inte varit möjligt att skala upp vården på det sätt som har gjorts.

För att klara av att ta hand om patienterna som behöver vård har berörda regioner behövt ställa in planerade operationer, göra omprioriteringar och ta ut ännu mer arbetstid av personalen. Utöver det har man på olika sätt jobbat med att få in mer personal för att minska trycket på den ordinarie personalen och har på så sätt fått in förstärkning från exempelvis allmänhet, privata vårdgivare och bemanningsföretag. Men det har inte varit tillräckligt sett till det allvarliga läget med den snabba ökningen av covid-patienter som kräver akut vård. Man har därför begärt att Krislägesavtalet ska aktiveras.

Höjd arbetstid och höjd ersättning

Krislägesavtalet innehåller villkor som är specialanpassade för en kris. Det möjliggör exempelvis att arbetsgivaren kan styra personalresurserna dit dom behövs bäst. Det är också möjligt att ta ut mer arbetstid än normalt. I gengäld får personalen högre ersättning. Skälet till att avtalet tillkom 2018 var att de vanliga kollektivavtalen inte räcker till vid en kris. Krislägesavtalet kan enbart aktiveras när det är absolut nödvändigt. Kriterierna för aktivering är att det ska föreligga ett krisläge i kombination med en omfattande och avgörande påverkan på bemanningen.

Överenskommelse om krislägesavtal

Innan krislägesavtalet kan aktiveras behöver arbetsgivaren uttömma alla möjligheter som finns i det reguljära kollektivavtalet för att säkra bemanningen. Exempel på åtgärder som behöver ha vidtagits innan aktivering kan bli aktuellt är beordra övertid, förflytta arbetstagare. Man ska också försöka förstärka bemanningen genom att anställa extrapersonal.

Krislägesavtalet är inte en långsiktig lösning på problemet att det saknas personal i viss verksamhet. Men avtalet gör det möjligt att säkra bemanningen här och nu så att den mycket ansträngda situationen i sjukvården kan hanteras.

Regionerna har ett dubbelt ansvar, de ska ta sitt arbetsmiljöansvar för personalen och samtidigt se till att patienterna får den vård som krävs. Det är en svår utmaning att hantera i nuläget, när såväl smittspridningen som antalet covid-patienter ökat rejält de senaste veckorna.

Frågor och svar krislägesavtalet

Nödvändigt att minska trycket på vården

Den tuffa belastningen på personalen är något som oroar. Regionerna har satt in flera olika stödåtgärder för personalen under pandemin. De erbjuder exempelvis kris- och samtalsstöd för sina anställda, både vad gäller chefer och medarbetare. Flera regioner använder också sina egna interna resurser, till exempel inom psykiatrin. Den här veckan börjar också flera regioner med att vaccinera sjukvårdspersonal i vissa verksamheter mot covid-19.

De regioner som SKR har aktiverat krislägesavtalet har på alla tänkbara sätt agerat för att säkra bemanningen i vården. Men den ökande smittspridningen och därmed det ökade antalet patienter har satt, och fortsätter att sätta, en enorm press på medarbetare och chefer i vården i praktiskt taget hela landet. Vi behöver alla ta ansvar och följa myndigheternas rekommendationer. Det är så vi kan minska belastningen på sjukvården och därmed också trycket på medarbetare och chefer. Det är kanske mer nödvändigt än någonsin tidigare under den här pandemin.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen