Demografiska förändringar påverkar välfärdens kompetensförsörjning

Färre barn och fler äldre gör att en omfördelning av resurser och omställning av anställda inom kommuner och regioner blir nödvändig. Tillsammans med en kraftig minskning av personer i arbetsför ålder innebär det ännu större utmaningar för kompetensförsörjningen av välfärden. Det visar SKR:s ekonomirapport.

SCB:s nya befolkningsframskrivning visar på en allt lägre befolkningstillväxt. Efter 2023 visade det sig att fertiliteten nu är den lägsta sedan den började mätas i Sverige 1749. Det i kombination med låg invandring gjorde att invånarantalet under 2023 minskade i 193 av 290 kommuner.

Färre barn och unga, fler äldre och lägre utveckling av personer i arbetsför ålder

Antalet barn och unga beräknas totalt minska med 200 000 fram till 2033. Antalet barn i förskoleåldern, 1–5 år, är 100 000 färre 2023 än enligt SCB:s framskrivning från 2015. Det kommer alltså inte bara att bli svagare skatteintäkter än många räknat med utan också betydligt mindre behov av förskola, skola, barnomsorg, förlossningsverksamhet samt MVC och BVC. Samtidigt ökar antalet personer över 80 år med 120 000 personer, och därmed ökade behov av vård och omsorg, fram till 2033.

SCB:s befolkningsframskrivning visar också att antalet personer i arbetsför ålder minskar kraftigt de kommande åren. Enligt framskrivningen tillkommer 166 000 personer i arbetsför ålder 2023-2033. Det är mer än en halvering jämfört med de föregående tio åren, 2013-2023, då det tillkom 356 000 personer i arbetsför ålder. Samtidigt upplever både offentlig och privat sektor en stor brist på arbetskraft och rätt kompetens.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) befolkningsutveckling 2023-2033

Befolkningsförändringarna de kommande tio åren kommer att få stor påverkan på kommuner och regioner. Det handlar dels om ännu större utmaningar runt kompetensförsörjningen, och dels om behov av omfördelning av resurser och omställning av anställda, till exempel från barnomsorg till äldreomsorg.

SKR:s ekonomirapport, maj 2024

Nödvändigt att arbeta strategiskt med kompetensutmaningen

Sett till befolkningsutvecklingen kommer arbetskraften alltså inte att räcka till, om vi fortsätter jobba på samma sätt som idag. Nyrekryteringar kommer att behöva kompletteras med flera andra åtgärder. Det handlar exempelvis om att bättre ta tillvara på befintliga medarbetares kompetens, och att satsa på det förebyggande arbetsmiljöarbetet så att fler kan och vill arbeta heltid och längre upp i åldrarna.

Här finns en stor potential i det kommuner och regioner själva kan göra för att möta befolkningsförändringarna och kompetensutmaningen. Ett exempel är Göteborgs stad som genom en forskningsstudie tagit fram åtta tips på vad arbetsgivare kan göra för att ta tillvara seniora medarbetares kompetens och skapa förutsättningar för ett förlängt arbetsliv.

Behåll seniorerna på jobbet: så gör de i Göteborg, Suntarbetsliv

Strategier för att säkra kompetensförsörjningen

SKR:s nio strategier för kompetensförsörjning är framtagna som ett stöd för arbetsgivare att kunna vara proaktiva och säkra sin kompetensförsörjning. Det handlar om att attrahera, behålla och utveckla medarbetare, hitta nya lösningar och skapa ett hållbart arbetsliv. Här finns mängder av exempel och tips på åtgärder som kan möta befolkningsförändringarna, effektivisera verksamheterna och bidra till att säkra kompetensförsörjningen i kommuner och regioner.

Att främja medarbetarnas utveckling och möjlighet till omställning är en del av detta. Det kan handla om att utvecklas i sitt nuvarande yrke, inom organisationen eller att byta till något helt nytt. Kommuner och regioner kan arbeta förebyggande för att undvika att förlora kompetens och minska konsekvenserna vid arbetsbrist och övertalighet. Omställningsfonden spelar en avgörande roll genom att erbjuda stöd för både arbetsgivare och anställda när välfärden behöver ställa om.

SKR: Strategier för att säkra kompetensförsörjningen

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen