Arbetstidsförkortning för alla är inte ett alternativ

Konflikten i hälso- och sjukvården är ett faktum. Regionerna bedömer att Vårdförbundets stridsåtgärder kommer att få negativa konsekvenser för sjukvården. SKR och Sobona vill omgående återuppta förhandlingarna med Vårdförbundet. Det ligger i båda parters intresse att träffa ett nytt avtal och stoppa konflikten i hälso- och sjukvården.

Den omfattande konflikten i hälso- och sjukvården trädde i kraft kl 16.00 den 25 april. Vårdförbundets stridsåtgärder riktas mot alla 21 regioner och fyra stora vårdbolag, och handlar om att hindra övertidsarbete, merarbete och nyanställningar. Sjukvårdens resurser kommer att behöva koncentreras till akuta operationer och behandlingar för att undvika fara för liv och hälsa.

Blockaden mot övertid och mertid kan tyckas vara en relativt mild konfliktåtgärd. Men, i kombination med nyanställningsblockad, ställer den till stora problem inom hälso- och sjukvården som i flera verksamheter kräver en viss bemanning dygnet runt. Planerade operationer, uppföljningar och återbesök kan behöva minska eller skjutas upp under en konflikt med längre väntetider som följd. Andra yrkesgrupper, som inte omfattas av konflikten, riskerar att få jobba mer och med högre belastning.

Arbetstidsförkortning är knäckfrågan

Frågan om arbetstidsförkortning är het i debatten för närvarande och det lyfts fram många fördelar med förkortad arbetstid. Ett positivt resultat bygger dock på att arbetsgivarna antingen kan rekrytera fler eller prioritera bort vissa arbetsuppgifter. Annars hamnar man i ett läge där samma mängd arbete ska utföras av färre medarbetare, vilket såklart påverkar arbetsmiljön negativt. Det förutsätter också att arbetsgivarna har ekonomi för det, vilket just nu inte är fallet. Regionerna räknar med ett underskott på 16 miljarder kronor medan kommunerna räknar med det lägsta resultatet på 20 år.

Knäckfrågan i förhandlingarna är Vårdförbundets krav på en arbetstidsförkortning på tre timmar i veckan. Om vi skulle tillmötesgå Vårdförbundets krav, behöver samma villkor gälla även för övriga yrkesgrupper i kommuner och regioner som har samma villkorsavtal. Flera av dessa yrkesgrupper jobbar dessutom sida vid sida, exempelvis i team i vården. Sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och andra yrkesgrupper. En arbetstidsförkortning för bara några medarbetare är inte görlig.

Som parter på arbetsmarknaden är vi ju dessutom ålagda att följa det normerande märket för löneökningar på 3,3 procent som råder på arbetsmarknaden. Det ska inrymma kostnaden för både löneökningar och villkorsförbättringar. Vårdförbundets krav överstiger vida det märke vi har att följa.

Att korta arbetstiderna i ett centralt kollektivavtal som omfattar 1,2 miljoner medarbetare ser vi inte som möjligt och det finns tre starka skäl till det:

 1. Det ekonomiska läget. Kommuner och regioner beräknar ett underskott för 2024 på 30 miljarder kronor. Bara att följa industrimärket på 3,3 procent kostar 21 miljarder kronor. En arbetstidsförkortning på tre timmar i veckan för medarbetare i kommuner och regioner som har kontaktyrken kostar ytterligare 36 miljarder kronor.
 2. Det demografiska läget. En arbetstidsförkortning för anställda med kontaktyrken i kommuner och regioner på tre timmar per vecka skulle kräva att det rekryteras 62 000 fler anställda. Det råder stor brist på arbetskraft och rätt kompetens på hela arbetsmarknaden. Det finns inte 62 000 nya medarbetare att rekrytera.
 3. Arbetsmiljön. När det inte finns tillräckligt med vare sig pengar eller fler medarbetare att rekrytera riskerar en arbetstidsförkortning att slå fel. Att sänka arbetstiden under rådande omständigheter skulle snarast riskera att förvärra arbetsmiljöproblemen, belastningen på befintlig personal skulle öka.

Avtalsförslag som möter Vårdförbundets krav på flera punkter

Bemanningsläget och kompetensbristen är en utmaning för hela arbetsmarknaden. Vi behöver tillsammans med de fackliga organisationerna hitta lösningar för ett hållbart arbetsliv och att vi är attraktiva som arbetsgivare. Flera av dom saker som finns i vårt avtalsförslag handlar om att tillsammans gå till botten med vilka åtgärder som behövs för att möta utmaningarna och förbättra arbetsmiljön.

Vi har alltså gått Vårdförbundet till mötes i flera delar, men vi kan inte tillmötesgå kravet om arbetstidsförkortning. Vi har redan nått överenskommelser med övriga fem motparter inom sektorn och det vi har erbjudit Vårdförbundet är detsamma, som övriga har accepterat samt några ytterligare saker som är specifika för Vårdförbundets grupper.

Jag hoppas att vi och Vårdförbundet med medlarnas hjälp snarast möjligt kan komma överens om ett nytt kollektivavtal och få ett stopp på konflikten. Det behövs för patienternas bästa.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen