Publicerad 11 februari 2021

Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2020

Hammarö, Nacka och Vaxholm har lägst utfall på antalet utvecklade bränder. Öppna jämförelser visar även hur vanligt det är med personskador, brott samt oro och otrygghet bland invånarna.

Jämförelserna, som ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), visar att antalet olyckor, bränder och brott är relativt konstant på nationell nivå de senaste tio åren. Årets tema är förebyggande av bostadsbränder – riktade åtgärder. Statistiken i årets Öppna jämförelser avser i huvudsak uppgifter till och med 2019.

– Det går alltid att skapa ännu säkrare miljöer för sina medborgare. Genom att titta på andra kommuners arbete och värden i rapporten kan man få inspiration till arbetet i den egna kommunen, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2020

Kommuner förebygger bränder

Räddningstjänsten larmades till 6 500 bränder i bostäder under 2019. Varje år omkommer cirka hundra personer vid brand och de flesta be­finner sig i en bostad. En ny studie visar att bostadsbränder varierar mycket mellan mindre geografiska områden och att demografiska faktorer, som till exempelinkomst, utbildning och ålder, kan förklara ungefär hälften av variationerna. Det finns alltså flera andra faktorer som är relaterade till antalet bostadsbränder i ett område.

– Genom att använda sin egen statistik kan kommuner identifiera områden där förebyggande insatser kan behövas än mer för att minska bostadsbränder. Det är viktigt att varje kommun utifrån sin lokala riskbild fastställer mål för utveckling av skyddet i sina handlingsprogram för skydd mot olyckor, och sedan vidtar nödvändiga åtgärder, säger Patrik Perbeck, enhetschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Exempel på riktade åtgärder i kommunerna för att förebygga bostadsbränder:

  • Stärka särskilt riskutsatta individers brandskydd i hemmiljö.
  • Stärka den enskildes kunskaper att förebygga och agera i händelse av en brand.
  • Öka antalet fungerande brandvarnare.
  • Verka för att kunna genomföra en första insats med kort responstid.
  • Utveckla kunskap genom forskning, lärande och innovation.

Fakta

I rapporten finns en rankning där kommunerna värden vägs samman för personskador, utvecklade bränder i byggnader, anmälda våldsbrott samt anmälda stöld- och tillgreppsbrott för de tio senaste åren.

Statistiken i årets Öppna jämförelser avser i huvudsak uppgifter till och med 2019, de påverkas därför inte av möjliga effekter av covid-19-pandemin. Den rådande pandemins eventuella effekter på området trygghet och säkerhet kommer om möjligt att följas upp i kommande Öppna jämförelser.

Årets rapport innehåller reportage från Räddningstjänsten Väst, Södertörns brandförsvarsförbund och Umeåregionens brandförsvar, för att exemplifiera riktade åtgärder för att förebygga bränder och andra olyckor.

Informationsansvarig

  • Greta Berg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.