Publicerad 8 april 2021

Ny nationell strategi för hållbar regional utveckling 2021-2030

Regeringen har överlämnat skrivelsen Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 till riksdagen den 18 mars. SKR har inför framtagandet av strategin lämnat sina synpunkter till statsrådet Jennie Nilsson.

Så här hanteras skrivelsen

Motionstiden avslutas 7 april och därefter ska den behandlas i riskdagens utskott för näringslivsfrågor senast 20 maj för debatt i kammaren 2 juni.

Fyra strategiska områdena pekas ut i strategin:

  • likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet
  • kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet
  • innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet
  • tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystem

Inom dessa områden identifieras ett antal prioriteringar som viktiga.

Strategin med dess strategiska områden och prioriteringar är vägledande för inriktningen av de regionala utvecklingsstrategierna och styrande för vad de statliga medlen för regionalt utvecklingsarbete på anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling får användas till. Strategin ska även främja medverkan från statliga myndigheter i det regionala utvecklingsarbetet.

 Nationell strategi för hållbar regional utveckling 2021-2030, Riksdagen

SKR:s skrivelse till statsrådet Jennie Nilsson, november 2020 (PDF) Pdf, 69 kB.

Under hösten 2021 kommer regeringen gå vidare och ta fram en handlingsplan för genomförandet av strategin.

Informationsansvarig

  • Helena Gidlöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.