Publicerad 14 april 2023

Så kan kommunen ta fram en taxa, praktiskt stöd till mallen

Här presenterar vi stöd och praktisk hjälp i hur du kan använda SKR:s mallar och taxeunderlag för geografisk information.

Taxeunderlaget ger ett förslag till hur kommunen kan beräkna avgifter till taxan, baserat på de kostnader man har för sina olika geodataprodukter och uppskattade handläggningstider för tjänster inom området.

Vilka geodataprodukter och tjänster som kommunerna tillhandahåller skiljer sig åt. Kommunen bestämmer vilka geodataprodukter som ska tillhandahållas. Kommunen gör de justeringar som behövs i underlaget med avseende på vilka produkter som ska finnas med i den egna taxan. Mallen används för att beräkna avgifter för produkterna och tjänsterna, baserat på de kostnader kommunen har.

Tillvägagångssätt

Börja med att räkna ut handläggningskostnad per timme för den aktuella verksamheten. SKR:s underlag för beräkning av handläggningskostnad per timme kan användas.

Handläggningskostnad per timme

Använd sedan Excelmallen för geografisk information så här:

1: Fliken handläggningskostnad

Fyll i handläggningskostnaden per timme under fliken Handläggningskostnad.

2. Fliken Taxetabeller

Gå igenom fliken Taxetabeller och bedöm om den innehåller de tjänster och produkter som kommunen tillhandahåller. Gör annars justeringar genom att ta bort eller lägga till tjänster och produkter. Under fliken Taxetabeller fyller du däremot inte i någon information. Tabellen hämtar information från övriga flikar.

Taxetabellen är en central del av mallen. Här redovisas de produkter och tjänster som omfattas av taxan och här kommer resultatet av det du fyller i under övriga flikar att sammanställas. Taxetabellen utgör då den prislista som kan kommuniceras ut till den som ska köpa produkter och tjänster av kommunen.

3. Fliken Tidsuppskattningar

Gör en uppskattning av genomsnittlig tidsåtgång för tjänster (lägeskontroll, leverans av stompunktskoordinater och leverans per köp av geodataprodukt) under fliken Tidsuppskattningar. Här avses alltså ett genomsnitt för tidsåtgången för alla ärenden av en viss sort, inte ett enskilt ärende.

Det genomsnittliga antalet timmar multipliceras med handläggningskostnaden per timme. Resultaten kommer att föras in under rätt rad i fliken Taxetabeller.

4. Gula flikar

Uppskatta kostnader och intäkter för produkter under de gula flikarna Gränser och fastigheter, Höjdinformation och Adresser och byggnader. Resultaten av detta kommer att föras in under fliken Baskarta.

5. Fliken Baskarta

Komplettera med övriga uppgifter under fliken Baskarta.

Här redovisas först de intäkter som finns för baskartan. Intäkterna kommer oftast via geodataavtal med infrastrukturbyggare. Ibland kan det vara svårt att särskilja dem, bland annat ABT- avtalet med Lantmäteriet där det ingår både ajourhållning av adresser, byggnader och topografi. Det viktiga är att intäkten inte redovisas flera gånger.

Sedan fyller du i kostnaden för att ajourhålla produkten, i form av tid nedlagd på ajourhållning samt övriga kostnader som kan relateras till endast denna produkt. Kostnad för förvaltning av geodataplattform och system relaterade till denna ingår i de overheadkostnader som bör räknas in i handläggningskostnaden per timme eftersom det är svårt att hänföra dessa till de olika produkterna. Om du saknar tidredovisning så får kostnaden uppskattas. Här ingår inte tid som redovisas i tjänsterna nybyggnadskarta, grundkarta, lägeskontroll och husutstakningar.

Det som blir kvar när kostnaden dragits från intäkten är det som ska finansieras via försäljning. En årlig försäljningsvolym i hektar för produkten uppskattas, och kostnaden fördelas på denna. Det ger ett pris per hektar.

Resultatet kommer att visas i taxetabellen under fliken Taxetabeller.

6. Rosa flikar

Ange på samma sätt som för baskarta eventuella intäkter, kostnader och den uppskattade årliga försäljningen för respektive produkt under de rosa flikarna. Antalet hektar som produkten täcker finns med som bakgrundsinformation, men används inte i uträkningen. Resultaten kommer att föras in under rätt rad i fliken Taxetabeller.

Avgifterna i taxan utgör kostnader per hektar. Kunden kommer därmed att be­tala denna avgift multiplicerat med den yta geodataprodukt eller tema som kö­pet avser.

Mät- och kartuppdrag

Mät- och kartuppdrag finns med i taxetabellen, men inga uträkningar eller in­matning av data är kopplat till dessa åtgärder.

I många kommuner är förekommer uppdrag sällan. Tidsåtgången för olika uppdrag skiljer sig dessutom väsentligt åt. Därför föreslås timdebitering för dessa ärenden, det vill säga avgiften motsvarar den nedlagda tiden för hand­läggningen i respektive ärende multiplicerad med handläggningskostnaden per timme. Som uppdrag kan även räknas förädling av geodata, exempelvis bear­betning av en terrängmodell med drapering med ortofoto. Här behöver du alltså inte fylla i något i mallen.

Praktiskt tips om mallen

Bladen i mallen är skyddade för att förhindra oönskade ändringar som gör att mallen inte fungerar som avsett. Skyddet har inget lösenord. Då du laddat hem en egen version av mallen kan du alltså själv vid behov låsa upp detta skydd. Gå in på Granska och klicka på Ta bort bladets skydd.

Informationsansvarig

  • Marianne Leckström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.