Publicerad 18 mars 2021

Index, räkna upp taxan

Indexuppräkning kan användas för att anpassa taxan till ett förändrat kostnadsläge utan att det finns en ambition att förändra grunderna för beräkningen av avgifterna.

Taxan ska beslutas av fullmäktige. Nämnden ska sedan tillämpa taxan enligt den lydelse och med de belopp som fastställts av fullmäktige. Ibland kan det dock finnas ett behov av att göra ändringar av avgifterna i taxan som en anpassning till ett förändrat kostnadsläge, utan att det finns någon politisk ambition att exempelvis förändra grunderna för beräkningen av avgifterna. Kommunen kan då vilja göra denna förändring utan att fullmäktige ska behöva fatta detta beslut. I det fallet kan det vara bra att använda indexuppräkning av taxan.

Om nämnden vill tillämpa indexjustering av de avgifter de tar ut enligt taxan måste fullmäktige ha fattat beslut om detta. Principerna för hur indexjustering ska ske måste därmed finnas med i den antagna taxan med avgifter.

Den grundläggande tanken bakom att tillämpa indexjustering är att priset för en vara eller en tjänst ska följa utvecklingen av det index som priset har knutits till. På så sätt kan ett pris som är bestämt till ett visst belopp följa exempelvis den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället eller inom en viss sektor. Fördelarna med att använda indexjustering av avgifter i kommunala taxor är att det innebär dels en minskad administration och dels att avgifterna i taxan kommer att följa utvecklingen av de kommunala kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsten. Indexjustering kan däremot inte kompensera för extraordinära, lokala, kostnadsökningar eller kostnadsminskningar. Då behöver själva avgiften (priset) ändras genom beslut av fullmäktige.

Prisindex för kommunal verksamhet, PKV

Vid indexjustering bör det index väljas som bäst återspeglar kostnadsförändringar för aktuell verksamhet. Utvecklingen av kommunernas kostnader skiljer sig typiskt sett från den allmänna prisutvecklingen och därför publicerar SKR sedan ett antal år ett prisindex för kommunal verksamhet, PKV. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. PKV är lämpligt som grund för indexjustering av avgifter i kommunala taxor.

En taxebestämmelse om indexjustering bör, mot bakgrund av Mark- och miljööverdomstolens dom den 9 april 2018 i mål nr M 4452-17 innehålla följande komponenter:

  • grundavgifternas storlek alternativt principerna för hur de ska räknas fram,
  • vilket basår som är utgångspunkt för justeringen,
  • vilket index som ska användas för justeringen, och
  • med vilket tidsintervall som justeringen får/ska ske

Förslag till taxebestämmelser finns i bilagan Underlag för taxebestämmelser.

Om kommunen använder sig av indexuppräkning, är det viktigt att kontrollera att den indexuppräknade handlägg­ningskostnaden inte avviker avsevärt från kommunens reella kostnadsut­veckling. Kommunen bör också hela tiden utvärdera hur taxan förhåller sig till självkostnadsprincipen, det vill säga att kommunen inte tar ut högre avgifter än vad som är motiverat utifrån självkostnaden för tjänsten i fråga.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.