Publicerad 29 september 2021

Mervärdesskatt vid avgifter enligt PBL

Mervärdesskatt (moms) utgår inte på avgifterna i taxan förutom i två undantagsfall.

Moms utgår vid två tillfällen

Enligt mervärdesskattelagen utgår inte mervärdesskatt (moms) på verksamhet som bedrivs av en kommun och som ingår som ett led i myndighetsutövning. Moms utgår därmed inte på avgifterna i taxan, med i dagsläget två undantag. Det första är genomförande av utstakning. Utstakning utgör inte myndighetsutövning, utan är en form av myndighetsservice. Det andra är tillhandahållande av nybyggnadskarta om det inte finns en ansökan om lov för det område som kartan avser.

Skatteverket har under 2019 och 2020 publicerat förtydliganden i sin elektroniska momshandledning (rättslig vägledning) avseende avgifter för utstakning respektive nybyggnadskarta. Enligt Skatteverket gäller följande.

Utförande av utstakning

Om byggnadsnämnden utför utstakning, i egen regi eller via en upphandlad extern aktör, är det fråga om tillhandahållande av myndighetsservice och inte myndighetsutövning. Det innebär att avgift för utförande av utstakning ska belastas med moms.

Det kan vara värt att observera att momsskyldigheten alltså enbart avser utförandet av utstakningen. Beslutet om att utstakning ska utföras eller inte hör till arbetet med startbeskedet och utgör därmed myndighetsutövning. Det är byggnadsnämnden som ensidigt beslutar om det finns behov av utstakning eller inte. Det är även byggnadsnämnden som beslutar om utstakningen ska göras i kommunal regi eller om byggherren själv ska få ansvara för utstakningen. Om byggherren föreslår att utstakningen ska göras av någon som har tillräcklig kompetens, ska byggnadsnämnden som huvudregel godta detta (prop. 1993/94:178 s. 67). I sammanhanget ska påpekas att det alltid är byggherren som ansvarar för att det som utförs följer vad som beslutats i lovet och startbeskedet, exempelvis vad gäller placering och höjd, 10 kap. 5 § PBL.

Tillhandahållande av nybyggnadskarta utan ansökan om lov

När byggnadsnämnden tillhandahåller en nybyggnadskarta utan att det finns en ansökan om lov för det område som kartan avser, ska tjänsten belastas med moms. Det beror på att tillhandahållandet inte ingår i hanteringen av ett lovärende – och utgör därmed inte heller ett sådant led i myndighetsutövning som medför att undantaget i 4 kap. 6 § 1 mervärdesskattelagen är tillämpligt.

Tillhandahållande av nybyggnadskarta efter ansökan om lov

Förhållandet är det omvända när det handlar om en nybyggnadskarta som tillhandahålls efter det att en ansökan om lov har gjorts. Tjänsten ska då inte belastas med moms eftersom tillhandahållandet utgör en del i hanteringen av lovärendet och därmed också ett sådant led i myndighetsutövning som medför att undantaget i 4 kap. 6 § 1 mervärdesskattelagen är tillämpligt.

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset