Publicerad 7 oktober 2021

Byggskedet

Materialet i den här delen av exempelsamlingen handlar om byggskedet.

Läsanvisning

Kursiverad text innebär att texten ska kompletteras, är valbar eller att det går att välja mellan olika alternativ beroende på ärende. Kursiverad text kan även innehålla anvisningar.

Vi har behållit samma beteckningar som i tidigare version av exempelsamlingen.

Vi har vid val av delegation (tjänsteskrivelse till nämnd eller ej) använt oss av det underlag för lokala bedömningar som SKR har gett ut. I det underlaget görs differentieringar beroende på ärendets art i vissa fall. Valet måste därför alltid stämmas av mot den lokala delegationsordningen.

Underlag för lokala bedömningar, delegationsordning

Dokument

Alla dokument är i PDF-format.

Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd - K1 (T1), reviderat 2016-03-09 Pdf, 49 kB.

Mötesprotokoll från tekniskt samråd – K2, reviderat 2016-03-09 Pdf, 54 kB.

Startbesked – K3, reviderat 2016-03-09 Pdf, 54 kB.

Protokoll fört vid arbetsplatsbesök – K4, reviderat 2016-03-09 Pdf, 42 kB.

Byte av och ingripande mot en funktionskontrollant/kontrollansvarig – K5, reviderat 2016-03-09 Pdf, 44 kB.

Kallelse till slutsamråd – K6, reviderat 2016-03-09 Pdf, 42 kB.

Mötesprotokoll fört vid slutsamråd – K7, reviderat 2016-03-09 Pdf, 42 kB.

Slutbesked/Interimistiskt slutbesked – K8, reviderat 2016-03-09 Pdf, 49 kB.

Förbud mot användning av byggnadsverk – K9, reviderat 2016-03-09 Pdf, 49 kB.

Förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd – K10, reviderat 2016-03-09 Pdf, 49 kB.

Informationsansvarig

  • Johan Sjöstrand
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR