Publicerad 7 november 2022

Byggskedet

Materialet i den här delen av exempelsamlingen handlar om byggskedet.

Läsanvisning

Kursiverad text innebär att texten ska kompletteras, är valbar eller att det går att välja mellan olika alternativ beroende på ärende. Kursiverad text kan även innehålla anvisningar.

Vi har behållit samma beteckningar som i tidigare version av exempelsamlingen.

Vi har vid val av delegation (tjänsteskrivelse till nämnd eller ej) använt oss av det underlag för lokala bedömningar som SKR har gett ut. I det underlaget görs differentieringar beroende på ärendets art i vissa fall. Valet måste därför alltid stämmas av mot den lokala delegationsordningen.

Underlag för lokala bedömningar, delegationsordning

Dokument

Alla dokument är i Word-format.

Kallelse till tekniskt samråd - Bygg 1, reviderat 2022-10-14 Word, 32 kB.

Protokoll tekniskt samråd - Bygg 2, reviderat 2022-10-14 Word, 37 kB.

Beslut om startbesked - Bygg 3, reviderat 2022-10-14 Word, 36 kB.

Protokoll arbetsplatsbesök - Bygg 4, reviderat 2022-10-14 Word, 34 kB.

Byte av och ingripande mot KA - Bygg 5, reviderat 2022-10-14 Word, 31 kB.

Kallelse till slutsamråd - Bygg 6, reviderat 2022-10-14 Word, 32 kB.

Protokoll slutsamråd - Bygg 7, reviderat 2022-10-14 Word, 31 kB.

Beslut om slutbesked eller interimistiskt slutbesked - Bygg 8, reviderat 2022-10-14 Word, 36 kB.

Förbud mot användning av byggnadsverk - Bygg 9, reviderat 2022-10-14 Word, 32 kB.

Förbud mot fortsatt arbete - Bygg 10, revidetat 2022-10-14 Word, 31 kB.

Informationsansvarig

  • Johan Sjöstrand
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.