Publicerad 27 september 2021

Vattenförsörjningsplaner

Kommunala vattenförsörjningsplaner och VA-planer är redskap för kommuner att långsiktigt planera för en trygg försörjning av vatten och avlopp.

Genom sin planering kan kommunerna strategiskt hantera skärpta miljökrav, klimatförändringar och ökade förväntningar på att kommunen ska ordna vattenförsörjning och avlopp.

Peka ut värdefulla vattenresurser

Det är viktigt att kommunen tar fram en vattenförsörjningsplan om det finns risk för vattenbrist. En kommunal vattenförsörjningsplan kan ses som kommunens egna styrmedel för att åtgärder ska kunna genomföras på ett effektivt sätt. I den pekar kommunen exempelvis ut lokalt värdefulla vattenresurser för såväl allmän som enskild vattenförsörjning. Arbetet kan ske integrerat med översiktsplaneringen.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, har tagit fram stöd för kommuner i arbetet med att ta fram och förvalta vattenförsörjningsplaner.

Vattenförsörjningsplaner, SGU

Kommunal VA-planering

En kommunal VA-plan, vatten- och avloppsplan, är en samlad strategi för allt allmänt och enskilt vatten i kommunen, kopplat till hur VA-försörjningen påverkar vattnets kvalitet. Det är bra att kommunen samordnar sin VA-planering med annan kommunal planering.

Det finns inga lagkrav om att kommuner ska ha en VA-plan, men Vattenmyndigheterna pekar ut det som en åtgärd i sina åtgärdsprogram om hur kommuner och andra aktörer behöver arbeta för att säkerställa tillgången till rent och bra vatten.

Havs- och vattenmyndigheten, HAV, och Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för kommunal VA-planering.

Vägledning för kommunal VA-planering, HAV

Regionala vattenförsörjningsplaner

Länsstyrelserna är ansvariga att ta fram regionala vattenförsörjningsplaner. Planerna ska ge kommuner underlag och underlätta regionalt samarbete.

Regionala planeringsunderlag för vattenförekomster, med analyser av tillgångar, samband och sårbarheter, är angelägna för att ge förutsättningar för en trygg dricksvattenförsörjning. Underlagen är också värdefulla för långsiktig planering av försörjningen inom andra samhällssektorer, bland annat jordbruk och industri.

Sådana underlag är avgörande för en god behandling av frågan i kommunernas översiktsplanering och kan ha betydelse för arbetet med inrättande och revidering av vattenskyddsområden, liksom för annan samhällsplanering.

Boverket är central myndighet och har ansvaret för att vägleda kommunerna i hur vattenförsörjningsplaner kan integreras i arbetet med översiktsplanen.

Havs- och Vattenmyndigheten har gjort en vägledning för regional vattenförsörjningsplanering.

Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering, Havs och vatten myndigheten

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.