Publicerad 18 mars 2021

Förberedelser, kris vid vattenbrist

Kommuner måste förbereda sig på kriser i sin försörjning av vatten. Det handlar bland annat om att göra risk- och sårbarhetsanalyser, och att besluta vilka abonnenter som är viktigast att leverera vatten till vid vattenbrist.

Risk- och sårbarhetsanalyser

Arbetet med långsiktiga förberedelser kan ske i en så kallad risk- och sårbarhetsanalys, RSA. Vart fjärde år ska kommuner sammanställa och rapportera resultatet av arbetet med sin RSA till länsstyrelsen.

Kommuner, regioner och länsstyrelser bör samverka med varandra och med dricksvattenproducenter vid utarbetande av risk- och sårbarhetsanalyser för dricksvattenförsörjningen på olika nivåer.

Livsmedelsverket har utarbetat en handbok som stöd för arbetet med RSA.

Handbok för risk- och sårbarhetsanalyser, Livsmedelsverket

Prioritering av dricksvatten

Det är viktigt att kommuner har styrdokument som underlättar beslutsfattande under en kris med brist på dricksvatten. Styrdokumenten bör bland annat ange vilka abonnenter som är viktigast att leverera vatten till vid vattenbrist. Kommuner bör göra abonnenter medvetna om vilka risker som finns för vattenbrist.

Kommuner behöver också se över Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, ABVA, och avtal med kunder, till exempel industrier. I ABVA kan kommuner införa bestämmelser vid vattenbrist, till exempel bevattningsförbud och förbud mot att fylla pooler med dricksvatten.

Havs- och vattenmyndigheten, HAV, informerar om lagar och regler kring vattenbrist.

Lagar och regler som gäller vid vattenbrist, HAV

Guide för arbete med nödvatten

Livsmedelsverket har tagit fram en guide för planering av arbete med nödvatten, det vill säga vatten som levereras på annat sätt än genom vattenledningssystemet, till exempel vattentankar. Myndighetens nödvattenguide riktar sig till kommuners beredskapssamordnare, säkerhetschefer och dricksvattenproducenter.

Guide för planering av nödvatten, Livsmedelsverket

Handlingsplan för hantering av nödvatten, Karlstads kommun

VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen, kan ge stöd på plats eller via telefon till kommuner och dricksvattenproducenter i kriser. VAKA har samlat information och stöd i form av handböcker och checklistor på sin webbplats.

Krisberedskap för dricksvatten, VAKA

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.