Publicerad 13 april 2023

Finsam behöver ses över så att fler får det stöd de behöver

Inspektionen för socialförsäkringen lämnade nyligen den tredje delen av sin utvärdering av den finansiella samordningen. Resultatet visar att samordning är viktig för individerna samt att statliga myndigheters engagemang har minskat. SKR menar att det nu är mer angeläget än någonsin med en översyn av den finansiella samordningen.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har med den tredje och sista rapporten slutredovisat sitt regeringsuppdrag att utvärdera den finansiella samordningen. De två tidigare rapporterna redovisades redan 2019 och denna rapport har skjutits fram, delvis på grund av pandemin. Resultatet visar att det samordnade stödet som ges av teamverksamheter som finansieras av samordningsförbund visar på positiva effekter för individer. Men tyvärr konstateras också att det finns en uppfattning om att de statliga myndigheternas förmåga och vilja att bidra med medarbetare i samverkan har minskat. Även remittering av deltagare från statens sida är var lågt i delar av verksamheter som utvärderats.

– Att myndigheternas engagemang sviktar i en sådan strukturerad samverkansform som Finsam är allvarligt, de som står längre ifrån arbete med behov av samordnat stöd ska prioriteras och få det stöd de har rätt till, säger Roy Melchert, sektionschef SKR. Vi behöver se till att alla förutsättningar finns för att fler ska komma i arbete.

ISF konstaterar också att uppföljningen inte fungerar tillfredställande, att den finansiella samordningens individinriktade insatser når allt färre personer och att finansieringen är den samma sedan många år tillbaka. Detta trots att fler kommuner är anslutna.

SKR lämnade redan 2021 över en skrivelse till regeringen med begäran om en bred översyn av Finsam. SKR påtalade behovet av en skyndsam hantering av översynen med anledning av den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen. SKR ser nu att en sådan översyn är än mer befogad.

– En översyn bör leda till att insatser når fler människor i behov av samordnad rehabilitering, att de erbjuds ett kvalitativt stöd samt att säkra myndigheternas engagemang. Nu när ISF avslutat sin utvärdering är det dags att regeringen fattar beslut om en översyn, säger Roy Melchert.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Carina Cannertoft
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.