Publicerad 28 maj 2020

Gemensam omvärldsanalys inleder budgetarbetet, Öckerö

Varje år möts politiker och tjänstemän i Öckerö kommun för en gemensam omvärldsanalys. Syftet är att enas om en gemensam bild av nuläget och vart kommunen är på väg. För det krävs öppna diskussioner utan krav på beslut.

Träffen som heter Omvärld - Invärld och genomfördes för fjärde gången i februari 2019 representeras politiken av kommunstyrelsen, oppositionen och alla nämndsordförande. Tjänstesidan representeras av kommunens ledningsgrupp, controller och kvalitetsutvecklare.

Under halvdagsträffen presenterar ledningsgruppen vad som är på gång utifrån SKR:s 13 trender (omvärld). Nuläget i kommunen (invärld) beskrivs genom nyckeltal som visar utvecklingen inom demografi, ekonomi, personal, etcetera, Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) och Öppna Jämförelser (ÖJ). Med finns också de utmaningar som förvaltningarna har tagit fram några månader tidigare.

Ökad dialog mellan politik och förvaltning

Christer Zandén är kvalitetsutvecklare i kommunen och säger att det främsta syftet med Omvärld och Invärld är att skapa en gemensam bild av nuläge och ”vart vi är på väg”. Enligt honom har kommunens arbete med omvärldsanalys också skapat fler dialogtillfällen mellan förvaltning och politik.

För att ge cheferna möjlighet att koncentrera sig på att analysera servar han och hans kollegor förvaltningarna med så många omvärldsfaktorer som möjligt.

Äskanden har blivit mer realistiska

Cecilia Lindblom är controller vid kommunledningskontoret och började argumentera för att knyta samman omvärldsanalys och budgetprocess efter en kurs i resursstyrning.

Hon har arbetat i kommunen i tio år och menar att arbetssättet har lett till frågor inte längre ”studsar” mellan politik och förvaltning.

– Äskandena är mer ”verklighetsanpassade” och när förvaltningarna föreslår satsningar som kräver extra pengar kan de numera sätta in sina äskanden i ett sammanhang och bättre motivera varför de behöver pengar.

Den röda tråden i underlaget ger politikerna en bättre bild av äskandena som gör att de kan lättare kan prioritera.

Bra start på budgetprocessen

Kommmundirektör Gull-britt Eide har varit drivande i arbetet med att utforma och utveckla Omvärld och Invärld och koppla den till verksamhetsplanering och budgetprocess.

Jan Utbult (KD) är ordförande för kommunstyrelsen i Öckerö och har varit med vid samtliga fyra träffar som hittills genomförts. Han tycker att det är en bra start på budgetprocessen och uppskattar särskilt det informella samtalsklimatet och att politiker och tjänstemän diskuterar tillsammans i mixade grupper.

– Att vi kan prata förutsättningslöst utan att behöva fatta beslut är bra för alla, eftersom det leder till en ömsesidig förståelse. Förvaltningar har också blivit bättre på att se helheten och detsamma gäller nämnderna.

– I dag är alla på speaking terms och nämndernas ordförande hamnar alltmer sällan hamnar i meningsskiljaktigheter med kommunstyrelsen.

Om kommunens högsta ledning visar att de tar ett helhetsansvar färgar det, enligt honom, också av sig till nämnderna som i sin tur präglar kulturen i förvaltningarna.

Finns det någon risk för konflikt mellan fakta och ideologi?

– Ja, den risken finns och därför är det viktigt att vi i politiken kommunicerar realistiska mål och visioner till våra väljare. Sedan är det ju upp till varje partigruppering att komma med egna inspel kring vilken väg kommunen ska ta för att nå målen, säger Jan Utbult.

Externa gäster breddar perspektiven

Varje Omvärld och Invärld har en extern gäst. År 2018 var Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, med på länk för att presentera SKR:s 13 trender och svara på specifika frågor för Öckerö. Den gången blev det extra fokus på förändrat skatteunderlag och åldrande befolkning.

Öckerö kommun har växt stadigt sedan 1960-talet och nått en brytpunkt då det krävs stora investeringar för att fortsätta växa. Som i många andra skärgårdskommuner är det svårt att få fram detaljplaner för att bygga och den enda vägen till Göteborg har nått sin kapacitet. Detsamma gäller reningsverket.

År 2017 var Helena Söderbäck, Göteborgsregionens förbundsdirektör, på plats och presenterade regionens utmaningar. Hon fokuserande särskilt på digitalisering och på vikten av att hitta områden för samarbete över kommungränserna.

Lättläst rapport som dokument

Varje Omvärld och Invärld har också resulterat i en konkret och kortfattat rapport vars syfte är att hjälpa både politiker och tjänstepersoner att lyfta blicken. Den senaste är på tio sidor.

­– Det är bra att formulera sig och att det finns ett dokument att gå tillbaka till, säger Christer Zandén och betonar att rapporten är ett arbetsmaterial. Något som förstärks av att sista sidan är reserverad för egna anteckningar.

Även om de inbjudna gästerna sätter en viss prägel på träffarna innehåller rapporten samma rubriker varje år: Demografi och ekonomi, Ett hållbart och levande skärgårdssamhälle, Barn och unga, Trygghet och social omsorg, Kommunikationer och infrastruktur, Näringsliv och turism samt Arbetsgivare och organisation.

Gemensam bild extra bra i kärva lägen

Processens nästa steg är att leverera äskanden för budgetdagarna i maj.

I år – 2019 – har politiken signalerat att det saknas utrymme för stora satsningar och uppmanat förvaltningarna att fundera över möjligheten att effektivisera och kanske digitalisera för att klara vissa områden

– I kärva lägen är det extra viktigt att ha en gemensam bild av var vi står och vart vi är på väg, säger Jan Utbult och menar att kommunen numera gör delvis nya och andra bedömningar än före omvärldsanalyserna:

– Anledningen är att vi helt enkelt har fått en bättre helhetsbild kring de stora dragen när det gäller demografi, samhällsbyggnadsfrågor och digitaliseringens möjligheter.

Effektivs att utgå från SKR:s tretton trender

Öckerö kommun är pragmatisk och har inte skapat någon ny organisation för omvärldsanalys. Istället försöker man jobba så effektivt som möjligt genom att bland annat utgå från SKR:s 13 trender istället för att göra egna.

– Vi har lagt arbetet på en nivå som fungerar för oss, säger Jan Utbult och tillägger att det är lättare att ha överblick i en mindre kommun.

År 2019 sammanställer Öckerö sin första kommunövergripande verksamhetsplan som även omfattar omvärlds- och invärldsanalys. Det ger en helhetsbild av kommunens förutsättningar och planen utgör underlag för nästa Omvärld/Invärld.

Kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult menar att kommunen numera ibland gör nya och andra bedömningar än före omvärldsanalyserna:

– Anledningen är att vi helt enkelt har fått en bättre helhetsbild kring de stora dragen när det gäller demografi, samhällsbyggnadsfrågor och digitaliseringens möjligheter.

Informationsansvarig

  • Lisa Lindell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.