Publicerad 18 juni 2021

Styra med Agenda 2030

För att Agenda 2030 ska bli en del i kommunens eller regionens strategier för utveckling krävs att den blir en integrerad del i övergripande styr- och ledningssystemet. Det krävs också ett systematiskt arbete kring att skapa en nulägesbild, analysera och genomföra. SKR har tagit fram teoripass som ger stöd och kunskap kring vad som krävs för att styra med Agenda 2030. 

Agenda 2030 en del i styr- och ledningssystemet

Medvetenheten kring Agenda 2030 och dess mål hög är i Sveriges kommuner och regioner. På flera håll pågår ett arbete med att matcha de egna målen mot målen i Agenda 2030, eller att på olika sätt lyfta in flera av målen i Agenda 2030 i sina strategiska dokument som till exempel i budgeten.

Det är viktigt att inte hantera Agenda 2030 som ett sidospår, utan som en integrerad del i kommuners och regioners styr- och ledningssystem. Likaså att använda kraften i ordinarie processer. Först när agendan är förankrad i ledningen kan den bli en del i kommunen eller regionens strategier för utveckling.

Teoripass för att komma ingång med förändringsarbetet

SKR har tagit fram filmer som ger stöd och kunskap kring vad som krävs för att styra med Agenda 2030. Och vikten av att ta ett helhetsgrepp och integrera Agenda 2030 som en del i kommunens och regionens övergripande styrning. De är ett utdrag från ett webbutbildning som fokuserade på att organisera, styra och leda förändringsarbetet mot Agenda 2030 målen.

Introduktion kring att organisera, styra och leda förändringsarbete med Agenda 2030

Organisera, styra och leda är viktiga komponenter som måste samspel för att verksamheten ska få det stöd som krävs för att bedriva en så bra verksamhet som möjligt och att man uppnår uppsatta mål.

Teoripass - en introduktion kring att organisera, styra och leda

Att göra en nulägesanalys

Agenda 2030 innehåller 17 mål som är väldigt lätta att ta till sig. Att vi ska röra oss åt dessa mål är rimligt men för att kunna börja ett förändringsarbete för att uppnå målen måste du starta med att reflektera över "vad är vårt utgångsläge".

Teoripass om att göra en nulägesanalys i ett förändringsarbete

Att göra åtgärder, planera och genomföra

Med nulägesanalysen som grund kan du nu arbeta fram en handlingsplan kring vad som behöver göras. Vilka mål ska särskilt prioriteras?

Teoripass om att göra åtgärder, planera och genomföra

Kommunal hållbarhetsstyrning - för kommuninvånarnas bästa

PwC Sverige har på uppdrag av SKR tagit fram en rapport som bygger på en genomlysning av 60 kommuners mål och budgetar samt den uppföljande årsredovisningen. Undersökningen visar att:

  • 70 procent av de kommuner som ingått i denna undersökning har i någon form antagit hållbarhetsmål som framgår i mål- och budget dokumenten.
  • Utöver detta är skillnaderna stora kring hur det tre hållbarhetsdimensionerna har implementerats i styrningen av hållbarhet bland kommunerna.

Kommunal hållbarhetsstyrning, Pwc

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset