Publicerad 15 juni 2022

Vad ingår inte i standarden?

Standarden utgår från revisorernas uppdrag i kommunallagen att bedöma om räkenskaperna är rättvisande. Räkenskapsrevision utgör ett separat uppdrag som inte omfattar granskning av om verksamheten sköts ändamålsenligt och ekonomisk tillfredsställande eller om den interna kontrollen i verksamheten är tillräcklig.

Den förtroendevalda revisorerna kan dock uppdra åt samma sakkunniga biträde att genomföra den granskningen. Det finns även ytterligare områden som bör ingå i sakkunnigas granskning av delårsrapport och årsredovisning som inte är reglerade i denna standard. Det gäller

  1. om kommunen efterlever balanskravet
  2. om resultaten i delårsrapport och årsredovisning rörande god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål fullmäktige beslutat.

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.