Publicerad: 25 januari 2019

Regional utvecklingsstrategi, RUS

Regional utvecklingsplanering är ett verktyg i det regionala tillväxtarbetet. Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar och hur dessa bör utvecklas.

I förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete tydliggörs ansvaret för aktörer med regionalt utvecklingsansvar och statliga myndigheter i det regionala tillväxtarbetet. I förordningen finns bland annat bestämmelser om att
utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling (Regional Utvecklings
Strategi - RUS) som regionerna ska ta fram och samordna insatser för att genomföra.

Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete

Så fungerar de regionala utvecklingsstrategierna

Schematisk bild över strategier och planer på olika nivåer samt hur de länkas samman.

RUS ska vara en samlad strategi för det regionala tillväxtarbetet i ett
eller flera län. Det ligger till grund för regionala strukturfondsprogram, territoriella program, regionala tillväxtprogram samt andra relevanta regionala program och insatser. Vidare ska RUS:

 • upprättas utifrån en analys av de
  särskilda utvecklings-förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i
  länet,
 • utarbetas i samverkan med
  berörda kommuner, landsting samt länsstyrelser och andra berörda statliga  myndigheter och samordna insatser för genomförandet,
 • uppdateras löpande, åtminstone en gång mellan varje val till regionfullmäktige.

Utvecklingen inom det regionala tillväxtarbetet har gått från ett regionalt statligt ansvar, där staten genom länsstyrelsen haft ett huvudansvar för de regionala utvecklingsfrågorna till en modell där landstinget (som har rätt att kalla sig region) åtagit sig det regionala utvecklingsansvaret.

Bilden visar strategier och planer på olika nivåer samt hur de länkas samman.

Källa: Regeringskansliet

Fördelning av ansvar mellan region och kommun

Behovet av en regional fysisk planering ökar stadigt, i takt med regionförstoringen, och har drivit fram nya initiativ, från både staten, regionerna och kommunerna.

Inom transportpolitiken har regionerna en väl utmejslad roll som kollektivtrafik-myndighet och ansvarig för länsplanen för regional transportinfrastruktur.

Den kommunala sektorn medfinansierar också i växande utsträckning investeringar i statliga vägar och järnvägar och bidrar även till bredbandsutbyggnaden. Också inom miljöpolitiken spelar kommunerna och regionerna en viktig roll.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Lisbet Mellgren
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!