Publicerad: 27 november 2019

Lov, byggande, tillsyn

Byggnadsnämnden ansvarar för ett stort antal uppgifter för att säkerställa att vår byggda miljö uppfyller samhällets krav. Byggnadsnämnden är också tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen (PBL). Det är många frågor som ska hanteras, från gestaltning och tillgänglighet till att stämma av att byggherren uppfyllt sitt kontrollansvar under byggtiden.

SKR stöder och påverkar

SKR har tagit fram ett flertal olika underlag som stöd för kommunernas arbete. Det handlar om underlag för delegering av ärenden, underlag för plan- och bygglovtaxa samt exempel för kommunikation och beslut gällande lov, byggande och tillsyn. Vi arbetar även med seminarier, konferenser och skrifter för att stödja kommunernas arbete. I september 2018 hölls den första bygglovchefskonferensen som är tänkt att bli en årligen återkommande konferens.

SKR är en viktig remissinstans vid förslag på lagändringar och andra frågor som berör planering, byggande och plangenomförande. Vi bevakar kommunernas intressen och arbetar också med intressebevakning genom kontakter med departement och sektorsmyndigheter.

Du som arbetar med frågorna i en kommun är alltid välkommen att vända dig till oss för rådgivning och för att diskutera frågor inom ämnesområdet. När det handlar om svåra lagtolkningar och rättsfall kan du vända dig direkt till SKR:s jurister.

Taxa, plan- och bygglov

Taxan är kommunens medel för att ta betalt för handläggningen av exempelvis bygglov och vissa andra ärenden enligt PBL. Att upprätta och besluta om taxan är kommunens ansvar. Som stöd i arbetet har SKR tagit fram underlag för taxekonstruktion.

Taxa, plan- och bygglov

Delegationsordning

Underlaget för delegering av ärenden inom byggnadsnämnden är framtaget hösten 2018. Det är anpassat till den nya kommunallagen respektive förvaltningslagen samt plan- och bygglagen.

Delegationsordning

Publikation

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Bie Agerberg
    Expert byggande och planering
  • Love Edenborg
    Expert planering och byggande

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!