Publicerad: 7 maj 2020

Kommunalt markinnehav

Det kommunala markinnehavet ser olika ut i olika kommuner. En del kommuner äger mycket mark och andra har ett begränsat markinnehav. Försäljningar och förvärv styrs av flera olika lagar och regler.

När kommunerna är markägare har de inte rätt att sälja mark för bostäder till underpris. Försäljningen ska ske med hänsyn tagen till EU:s statstödsegler och kommunallagens förbud att gynna enskilda näringsidkare. Det innebär att försäljning i princip måste ske till marknadspris.

Samma sak gäller när kommunen ska köpa mark. Då ska köpet ske till marknadsmässigt pris. Kommunen har också rätt att lösa in mark för allmän platsmark eller utbyggnad av kommunal social service (till exempel skola, äldrevård). Det innebär att även förväntningsvärdet ska räknas in och därefter ska ett påslag göras med 25 % enligt expropriationslagen. Kommunala markförvärv blir på detta sett mycket kostsamma.

Marknadsvärde eller anbud

Försäljning av kommunal mark kan ske efter att en oberoende expert värderat fastigheten eller efter ett anbudsförfarande. Vid ett anbudsförfarande kan andra faktorer än priset lyftas in i anbudet; till exempel krav på byggstart, hyresrätter, hyresnivåer och/eller utformning. När kraven blir för specificerade kan det bli svårt att utvärdera anbuden. Det är viktigt att kommunen säkerställer att villkoren fullföljs.

Ett alternativ till försäljning kan vara att upplåta mark med tomträtt. Ingen försäljning sker, men en årlig avgift ska erläggas.

Tidigt eller sent i planprocessen

Försäljningen av kommunal mark kan ske tidigt i en planprocess. Då är köparen ofta delaktig i utformningen av området. Kommunen kan alternativt planlägga mark i förväg och sälja sent, när det finns en detaljplan som vunnit laga kraft. När försäljning sker sent kan det vara lämpligt att detaljplanen ger en viss flexibilitet för utbyggnaden. Kommunen kan i båda fallen ställa kompletterande krav i avtalet.

Kommunen bör arbeta med olika förfaranden vid olika typer av markanvisningar. Principer ska framgå av i kommunens riktlinjer för markanvisningar.

Markpriser, bostäder

Det är inte priserna på kommunernas mark som gör det dyrt att bygga bostäder i Sverige, som det ofta påstås i den allmänna debatten. Mark är en relativt liten utgiftspost i bostadsbyggandet, visar en SKR-studie.

Enkät gällande markpriser för bostäder

Byggpriser bostäder

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Bie Agerberg
    Expert byggande och planering
  • Olof Moberg
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!