Publicerad 5 november 2020

Utbildning i HACCP-principerna – förslag på kursinnehåll

Detta förslag på kursinnehåll ska ge grundläggande kunskaper i HACCP, dvs lära ut själva tekniken för hur ett funktionellt HACCP-system byggs upp.

Målgrupp: Personer som ansvarar för att upprätta, genomföra och upprätthålla ett eller flera permanenta förfaranden grundade på HACCP-principerna.

Omfattning: Kursen bör omfatta 16 timmar, fördelade på 2 halvdagar och en heldag alternativt 2 heldagar. I båda fallen bör det vara ett lämpligt antal dagar mellan varje kursdag för att deltagarna ska få tid för hemarbete.

Förkunskaper: Basutbildning i livsmedelshygien eller motsvarande.

Mål: Kursen ska ge grundläggande kunskaper i HACCP, dvs lära ut själva tekniken för hur ett funktionellt HACCP-system byggs upp.

Innehåll

 • Faror i livsmedelsproduktion
 • Grundförutsättningar för hygienisk produktion
 • De sju HACCP-principerna
 • Genomförande av faroanalys
 • Utformning av HACCP-plan
 • Utformning av rutiner för egenkontroll
 • Skriftligt prov: 10–15 flervalsfrågor alternativt 5–10 beskrivande frågor som speglar hela kursplanens innehåll.

Deltagarnas kunskap efter kursen

Efter genomgången kurs ska deltagarna:

 • ha kunskaper i HACCP-systemets uppbyggnad,
 • ha kunskaper om vikten av att ”grundförutsättningarna” är uppfyllda,
 • kunna utföra en faroanalys och
 • kunna skriva rutiner för egenkontroll.

Inläsningsmaterial

Inläsningsmaterial bör utdelas till deltagarna innan kursstart för att ge möjlighet till förberedelse.

Pedagogik

Varva undervisning och handledning med eget arbete eller i förväg utformade gruppövningar beroende på deltagarnas sammansättning och bakgrund. Antalet kursdeltagare bör inte överstiga 15–20 personer. Deltagarna bör arbeta i liknande verksamheter.

Uppföljning – utvärdering

Kursen avslutas med att deltagaren får lämna en kursutvärdering.

Diplom

Diplom utfärdas efter skriftligt prov med godkänt resultat. För godkänt resultat krävs att 85 procent av det avslutande testets frågor är rätt besvarade. Diplomet utfärdas av utbildaren varvid såväl kursens innehåll som kursens omfattning i timmar ska anges. På diplomet får hänvisas till kursplanen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.