Publicerad 5 november 2020

Basutbildning i livsmedelshygien – förslag på kursinnehåll

Detta förslag på kursinnehåll ska ge grundläggande kunskaper om livsmedelshygien.

Målgrupp: Basutbildning i livsmedelshygien för personer som arbetar med oförpackade livsmedel.

Omfattning: 8 timmar, helst fördelade på två undervisningstillfällen med ett lämpligt antal dagars mellanrum. Detta för att deltagaren ska få tid för hemarbetsuppgiften, för egen inläsning av kursmaterial och för att resultat från proven med tryckplattor ska bli klara.

Mål: Kursen ska ge grundläggande kunskaper om livsmedelshygien.

Förslag till kursplan

Dag 1

 • Matförgiftningar – statistik, orsaker, konsekvenser och produktansvar.
 • Smittämnen/biologiska faror – bakterier, virus, svampar, parasiter.
 • Smittkällor – personal, lokaler, inredning, utrustning, process, råvaror, skadedjur, luften,
 • Övervaknings-/styrpunkter (rengöringskontroll med till exempel tryckplattor, tempera turmätning etc.).
 • Kemiska faror (främmande ämnen).
 • Fysiska/fysikaliska faror (främmande föremål).
 • Allergener – olika sorters överkänslighet, märkning, korskontaminering etc.
 • Identifiering av faror vid rundvandring i ett för deltagarna representativt kök alternativt via bilder från en sådan lokal.
 • Hemarbetsuppgift – Identifiera faror i den egna verksamheten och beskriva vilka före byggande åtgärder som vidtagits eller som kan vidtas.

Dag 2

 • Utvärdering av analysresultaten från tryckplattorna.
 • Redovisning av hemarbetsuppgiften.
 • Rutiner för egenkontroll – grundförutsättningar (GHP), märkning och spårbarhet. Andra skyldigheter enligt lagen såsom återkallelse och information till konsumenter.
 • Myndigheternas roll – Lagstiftning och offentlig kontroll.
 • Skriftligt prov: 10–15 flervalsfrågor alternativt 5–10 beskrivande frågor som speglar hela kursplanens innehåll.

Deltagarnas kunskap efter kursen

Efter genomgången kurs ska deltagarna:

 • ha allmän kännedom om mikroorganismer samt om de vanligaste patogena mikroorganismernas förekomst och egenskaper,
 • ha kännedom om hur man förebygger/undviker matförgiftningar,
 • ha kännedom om de vanligaste/allvarligaste farorna av kemisk, fysisk och allergisk natur
 • ha kännedom om kraven på information om livsmedel, f.a. allergener
 • förstå betydelsen av personlig hygien och hygieniska förhållanden i verksamheten (ordning och reda, lämplig utformning av lokaler, varuhantering etc.),
 • förstå betydelsen av att meddela arbetsgivaren och avstå mathantering vid smittsam sjukdom
 • förstå betydelsen av att ha rutiner för att undvika att hanteringen ger skadliga eller otjänliga livsmedel och ha kännedom om gällande lagstiftning.

Inläsningsmaterial

Inläsningsmaterial bör utdelas till deltagarna innan kursstart för att ge möjlighet till förberedelse.

Pedagogik

Varva undervisning i lektionssal med besök i ett för deltagarna representativt företag alternativt diskutera bilder tagna från en sådan verksamhet under pågående arbete. För att uppmuntra deltagaren att berätta om egna erfarenheter ges hemarbetsuppgift som sedan redovisas. Lämplig gruppstorlek är max 15–20 deltagare per kurstillfälle. Deltagarna bör arbeta i liknande verksamheter.

Diplom

Diplom utfärdas efter skriftligt prov med godkänt resultat. För godkänt resultat krävs att 85 procent av det avslutande testets frågor är rätt besvarade. Diplomet utfärdas av utbildaren varvid såväl kursens innehåll som kursens omfattning i timmar ska anges. På diplomet får hänvisas till Livsmedelsverkets kursplan för basutbildning i livsmedelshygien.

Uppföljning – utvärdering

Kursen avslutas med att deltagaren får lämna en kursutvärdering.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.