Publicerad 2 februari 2023

Certifieringsnivåer och medelstilldelning

Här beskrivs de fyra olika nivåerna av certifiering som Nationella Kvalitetsregister kan ha. Nivåerna omprövas varje år i samband med processen för medelstilldelning.

De fyra olika nivåerna för certifiering gör registrens möjligheter till utveckling tydlig och ger en helhetsbild av registrens förutsättningar. De är tänkta som en signal om höga ambitioner med våra nationella kvalitetsregister och visar åt vilket håll utvecklingen går.

  1. K - Registerkandidatnivå
  2. Certifieringsnivå 3 (+ kriterier för nivå K)
  3. Certifieringsnivå 2 (+ kriterier för lägre nivåer)
  4. Certifieringsnivå 1 (+ kriterier för lägre nivåer)

Certifieringsnivåer (PDF) Pdf, 51 kB.

Ansökan

Till varje ansökan om ändrad certifieringsnivå ska en aktuell redovisning av hur registret uppfyller kriterierna bifogas. Kriterierna för en högre certifieringsnivå inkluderar även de kriterier som finns för lägre nivåer.

Observera att för de register som består av flera delregister ska varje delregister redovisas separat. Det kan betyda att olika delar av ett register får olika certifieringsnivå.

Bedömning och beslut

Vid bedömning av certifieringsnivå ska hänsyn tas till registrens olika förutsättningar. Det kan till exempel gälla medverkan av patient-/brukarrepresentant eller möjligheten att samla relevanta patientrapporterade mått.

Nationell samverkansgrupp för data och analys tar beslut om certifieringsnivå och medelstilldelning.

Det finns en övergripande princip för medelstilldelning kopplad till certifieringssystemet. Senast fem år efter att ett register har blivit godkänt som registerkandidat ska det uppfylla kriterier för certifieringsnivå 3 för att beviljas fortsatta medel.

Medelstilldelning 2023

Här finns en förteckning av fördelade medel inom ramen för överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om sammanhållen, jämlik och säker vård 2023, avseende stöd till arbetet med Nationella Kvalitetsregister.

Medelstilldelning 2023 (PDF) Pdf, 209 kB.

Informationsansvarig

  • Anna Trinks
    Handläggare

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.