Publicerad 4 oktober 2021

Certifieringsnivåer

Här beskrivs de fyra olika nivåerna av certifiering som Nationella Kvalitetsregister kan ha. Nivåerna omprövas varje år i samband med processen för medelstilldelning.

De fyra olika nivåerna för certifiering gör registrens möjligheter till utveckling tydlig och ger en helhetsbild av registrens förutsättningar. De är tänkta som en signal om höga ambitioner med våra nationella kvalitetsregister och visar åt vilket håll utvecklingen går.

  1. K - Registerkandidatnivå
  2. Certifieringsnivå 3 (+ kriterier för nivå K)
  3. Certifieringsnivå 2 (+ kriterier för lägre nivåer)
  4. Certifieringsnivå 1 (+ kriterier för lägre nivåer)

Certifieringsnivåer (PDF) Pdf, 51 kB.

Ansökan

Till varje ansökan om ändrad certifieringsnivå ska en aktuell redovisning av hur registret uppfyller kriterierna bifogas. Kriterierna för en högre certifieringsnivå inkluderar även de kriterier som finns för lägre nivåer.

Observera att för de register som består av flera delregister ska varje delregister redovisas separat. Det kan betyda att olika delar av ett register får olika certifieringsnivå.

Bedömning och beslut

Vid bedömning av certifieringsnivå ska hänsyn tas till registrens olika förutsättningar. Det kan till exempel gälla medverkan av patient-/brukarrepresentant eller möjligheten att samla relevanta patientrapporterade mått.

Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister tar beslut om certifieringsnivå.

Det finns en övergripande princip för medelstilldelning kopplad till certifieringssystemet. Senast fem år efter att ett register har blivit godkänt som registerkandidat ska det uppfylla kriterier för certifieringsnivå 3 för att beviljas fortsatta medel.

Kontakt

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.