Publicerad: 24 juni 2020

Hållbar upphandling

Med politiska initiativ i kommuner och regioner, verktyg och samarbeten som enar köpkraften är möjligheterna stora att få mer hållbara produkter och driva miljöanpassningen hos leverantörer. Det finns flera verktyg och samarbeten som ger stöd för arbetet.

Hållbarhetsmål vid upphandling

När kommuner och regioner gör inköp av varor och tjänster tar de hänsyn till hela livscykeln, produktion och transport. Utifrån kommuner och regioners beslutade prioriteringar ger upphandling utrymme att genomföra politiska mål för hållbarhet.

Filmen innehåller ett samtal med en reporter och SKR:s upphandlingsstrateg samt kortfrågor till förtroendevalda om att ställa miljökrav och att formulera kraven så att det öppnar upp för nya lösningar och innovation.

Längd: 4.47 minuter.

Cirkulär ekonomi och upphandling

Det handlar om att minimera och helst avskaffa avfall och återvinning som företeelser och försöka efterlikna naturens eget kretslopp, det vill säga att förlänga livslängden, reparera, återbruka helhet och delar och slutligen materialåtervinna. För att realisera detta krävs nya affärsmodeller och strategier vid upphandling.

Cirkularitet i upphandling

SKR har tillsammans med Tillväxtverket och Upphandlingsmyndigheten genomfört en konferens om cirkularitet i upphandling.

  • I filmen på YouTube ser du inledningsvis en intervju med Åsa Domeij, ordförande i delegationen för cirkulär ekonomi.
  • 36 minuter in i filmen berättar SKR om sitt arbete med cirkulär upphandling och därefter informerar SKL Kommentus om sitt projekt om cirkulära möbelflöden.

Cirkulära krav i offentlig upphandling (YouTube, nytt fönster)

Verktyg, stöd och samarbeten

Att samla den offentliga köpkraften genom att ställa likartade krav och arbeta gemensamt med uppföljning stärker möjligheterna att påverka marknaden att utvecklas mot hållbara mål.

Hållbarhetskollen och Kemkollen

SKL Kommentus erbjuder ett samordnat uppföljningssystem, Hållbarhetskollen, där kraven för socialt ansvarstagande som ställts i upphandlingarna kontrolleras. Hållbarhetskollen ansvarar för att uppföljning av processer och rutiner görs hos avtalsleverantören.

Hållbarhetskollen - en uppföljningstjänst

Tillsammans med Regionerna och andra parter driver Kommentus så kallade Kemkollen för att följa upp kemkaliekrav.

Det här är Kemkollen

Kriteriebibliotek, Frågeservice och övriga stöd för miljö­krav 

Upphandlingmyndigheten erbjuder ett kriteriebibliotek för miljökrav i upphandlingar för ett femtiotal produktgrupper. De är indelade inom olika ambitionsnivåer: bas, avancerad och spjutspets.

Kriteriebiblioteket - Ställ hållbarhetskrav, Upphandlingsmyndigheten

Myndigheten bistår också med vägledning via en Frågeservice. Det ger dig stöd inom upphandlingens regelverk, praktik och hållbarhetsaspekter.

Frågeservice om offentlig upphandling

På myndighetens webbplats finns andra verktyg för att stödja miljö­krav som livscykelkostnadskalkyler, miljöspendanalys och koppling till miljömål.

Hållbarhet, Upphandlingsmyndigheten

Uppförandekod för leverantörer

Det Nationella kansliet för hållbar upphandling är ett samarbete mellan samtliga regioner och ett gemensamt kansli. Tillsammans har de tagit fram en gemensam och politiskt förankrad uppförandekod för leverantörer, som utgår från FN initiativet Global Compact och dess principer för företagens sociala och miljömässiga ansvar.

Vägledning: Uppförandekod för leverantörer, Sveriges Regioner

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!