Publicerad: 8 april 2020

Att leda för resultat

För att kunna förverkliga vad som beskrivs i styrdokument (budget, mål- och resultatstyrning med mera) krävs att chefer och medarbetare ges ett stöd. Ledning bidrar till att kvalitetssäkra verksamhet och uppmuntrar till ständiga förbättringar utifrån ett brukar- och medborgarperspektiv.

Processsbild med organge box för att organisaera, och en organge box för att styra, en gul box för att leda (med fet stil)

Ledningen agerar utifrån politikens fastlagda riktning

Genom vision, strategier och mål anger politiken riktning för verksamheten och vad man vill åstadkomma både på kort och lång sikt. För att säkerställa att vision, strategier och mål uppnås krävs ett styr- och ledningssystem som kan beskrivas utifrån en modell bestående av tre olika huvudprocesser; organisera, styra och leda. För att fastlagd riktning ska få genomslag i hela organisationen räcker det inte med att kommunicera olika processer och direktiv genom styrdokument. Ledningen måste i sitt agerande också visa i handling att man står bakom fastlagd riktning. Ledningen måste också vara lyhörd för medarbetares och chefers behov av stöd.

Skapa engagemang, delaktighet och lärande

Medarbetares och chefers engagemang, delaktighet och lärande är viktigt i resan mot att kvalitetssäkra och utveckla tjänsterna ur ett brukar- och medborgarperspektiv. Insatser i form av ledarskaps- och medarbetarskapsutbildning, arbete kring kultur och värdegrund, stöd för att leda förändringar är bara några exempel på insatser som krävs.

För att få genomslag av styrning krävs ledning

För att styra kommunen och regionen för en hållbar samhällsutveckling måste huvudprocesserna organisera, styra och leda samverka. Det innebär att om en förändring sker inom till exempel hur vi styr kan detta påverka hur vi leder och även hur vi organiserar. Ett välfungerande styr- och ledningssystem är alltså ett system som hela tiden på olika sätt måste anpassas utifrån förändrade förutsättningar.

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    Handläggare
  • Christine Feuk
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!