Publicerad: 11 maj 2020

Avtalssamverkan

SKR tar fram en rapportserie om avtalssamverkan som avser att underlätta för kommuner och regioner att nyttja möjligheterna till avtalssamverkan. Innehållet behandlar de vanligast förekommande rättsliga och praktiska frågeställningarna och ger exempel på hur de kan lösas i praktiken vid samverkan.

Genom avtalssamverkan kan en kommun eller en region överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller en annan region. Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan och extern delegering är ett viktigt led i att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta dagens och framtida utmaningar.

Kommunal avtalssamverkan - Tillsyn och prövning

Kommunal avtalssamverkan: Tillsyn och prövning (PDF, nytt fönster)

Första delen i rapportserien rör sådana uppgifter som typiskt sett innefattar myndighetsutövning eller har nära samband med myndighetsutövning.

I samband med införandet av den generella rätten till kommunal avtalssamverkan i kommunallagen upphävdes bestämmelser om avtalssamverkan i flera speciallagar med hänvisning till att möjligheten till avtalssamverkan i fortsättningen regleras i 9 kap. 37 § i kommunallagen. Det gäller:

 • Miljöbalken
 • Livsmedelslagen
 • Lagen om foder och animaliska biprodukter
 • Lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
 • Plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter och EU-regler
 • Lagen om brandfarliga och explosiva varor
 • Alkohollagen
 • Lagen om kontroll av ekologisk produktion
 • Lagen om sprängämnesprekursorer

Kommunal avtalssamverkan - Socialtjänsten

Kommunal avtalssamverkan, del 2: Socialtjänsten (PDF, nytt fönster)

Även andra delen avser uppgifter som typiskt sett innefattar myndighetsutövning eller har nära samband med myndighetsutövning. Den behandlar kommunal avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § i kommunallagen ifråga om uppgifter som socialtjänsten och socialnämnden huvudsakligen svarar för. Det handlar primärt om uppgifter enligt följande lagar:

 • Socialtjänstlagen, med tillhörande föreskrifter
 • Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
 • Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • Föräldrabalken
 • Ärvdabalken

Fakta

Från och med den 1 juli 2018 finns det en generell rätt till kommunal avtalssamverkan i kommunallagen. Härigenom har möjligheter till samverkan för kommuner och regioner förbättrats. Upphandlingslagstiftning är inte ändrad. Det innebär att eventuell upphandlingsskyldighet gäller på samma sätt som före lagändringen.

Samverkansrelationer påverkas även fortsättningsvis av ett antal olika rättsliga och praktiska parametrar som samarbetspartnerna måste beakta och hantera, däribland:

 • information och samråd
 • dokumenthantering och personuppgiftsbehandling
 • offentlighet och sekretess
 • arbetsrätt och arbetsmiljö
 • uppföljning och uppsikt

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Karin Peedu
  Handläggare
 • Helena Linde
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!