Agenda 2030 – för hållbar utveckling

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Sveriges kommuner och regioner har en viktig roll i arbetet för att nå målen.

Kommuner och regioner har en stor del av ansvaret för genomförandet av de globala målen, genom att flera av deras grunduppdrag enligt lag (till exempel vård, skola, omsorg, samhällsplanering) är direkt eller indirekt kopplade till specifika delmål i agendan. Många kommuner och regioner deltar dessutom i så kallade kommunala partnerskap, som är ett sätt att arbeta över nationsgränser med de 17 målen för hållbar utveckling.

Praktiskt arbete med Agenda 2030

Flera kommuner och regioner bedriver ett systematiskt arbete med Agenda 2030 och hållbar utveckling. Det råder dock olika förutsättningar, behov och möjligheter i olika delar av landet vilket präglar de olika sätt arbetet bedrivs på. En kunskaps- och erfarenhetsbas har därför upparbetats i kommuner och regioner.

Kommunala och regionala initiativ inom Agenda 2030

Kommunala initiativ inom Agenda 2030 (PDF, nytt fönster)

Regionala initiativ inom Agenda 2030 (PDF, nytt fönster)

Agenda 2030 har blivit ett viktigt hjälpmedel för kommuners och regioners hållbarhetsarbete. SKR har sammanställt de initiativ inom de globala målen som görs i kommuner och regioner. De många exemplen vittnar om att kommuner och regioner bland annat tar hänsyn till de globala målen i flerårsplan och budget och att arbetet har förankrats bland annat genom workshops med ungdomar, näringsliv, civilsamhälle, kommunledning och medarbetare.

19 exempel på Agenda 2030-arbete i kommuner och regioner

Ledarskap för hållbar utveckling, webb-rapport 2019

I skriften Ledarskap för hållbar utveckling presenteras 19 exempel på arbeten med att genomföra Agenda 2030 i kommuner och regioner. Möt representanter från bland annat Växjö-, Nybro-, Luleå-, Skellefteå- och Linköpings kommun, Malmö stad och från fyra regioner – Uppsala, Västernorrland, Sörmland och Östergötland, som berättar om såväl utmaningar som framgångsfaktorer.

Nyckeltal till stöd för uppföljning

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, har samlat nyckeltal som låter kommuner och regioner följa upp vad arbetet med Agenda 2030-målen ger för resultat. Nyckeltalen, som också användas för jämförelser mellan kommuner och regioner, återfinns i den öppna och kostnadsfria databasen Kolada. De nås genom jämföraren i Kolada, där det går att välja vilken kommun eller region som man vill analysera.

Kolada

SKR:s podcast Demokratiresan – om Agenda 2030 i praktiken

I det 13:e avsnittet av SKR:s podcast Demokratiresan diskuterar bland annat Kerstin Blom Bokliden, SKR och Urban Granström, Kommunstyrelsens ordförande i Nyköping hur arbetet med de globala målen kan leta sig hela vägen ner till kommunens inköpare – alltså hur Agenda 2030 kan användas i praktiken.

Demokratiresan – om Agenda 2030 i praktiken

Podcasten Localised & Vocalised – om betydelsen av den lokala nivån i arbetet med Agenda 2030

Localised & Vocalised, Soundcloud

SKR Internationals Localised & Vocalised är en podcastserie om betydelsen av den lokala nivån i genomförandet av Agenda 2030. Det första avsnittet handlar främst om mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen. Hur gör man för att skapa förtroende hos medborgarna i effektiva och tillförlitliga institutioner?

Glokala Sverige

Mellan 2018-2020 genomför SKR och Svenska FN-förbundet Glokala Sverige – ett utbildnings- och kommunikationsprojekt med syftet att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 i kommuner och regioner. Projektet genomför utbildningar på plats i de 96 kommuner och regioner som deltar i Glokala Sverige. En webbutbildning och annat utbildningsmaterial har också tagits fram.

Glokala Sverige

Inför projektet gjordes en enkätundersökning för att ta reda på hur arbetet med Agenda 2030 ser ut i kommuner och regioner.

Resultaten av enkätundersökningen (PDF, nytt fönster)

Nationellt arbete med Agenda 2030

Sveriges regering har skrivit under agendan och ansvarar för det svenska genomförandet. Regeringen gick tidigt ut med ambitionen om att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030.

Regeringens arbete med Agenda 2030

Agenda 2030-delegationen

2016 tillsatte regeringen en delegation med uppdrag att presentera ett förslag till handlingsplan för det svenska genomförandet av Agenda 2030. I uppdraget ingår även att förankra Agenda 2030 genom en bred dialog med flera samhällsaktörer och med bland andra kommuner och regioner. Delegationens mandat pågår till mars 2019.

Agenda 2030-delegationen

Internationella projekt

SKR:s internationella projekt

I mer än trettio år har de erfarenheter som gjorts i svenska kommuner och regioner kommit till nytta i det svenska biståndet genom SKR och dess föregångare.

Idag arbetar SKR med svenska biståndspengar på fyra kontinenter – Asien, Afrika, Sydamerika och Europa. Projekten finansieras av Sida och genomförs av vårt dotterbolag SKR International. Många av projekten har direkt bäring på de globala målen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kerstin Blom Bokliden
    Miljöexpert

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!