Publicerad: 22 december 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Det här cirkuläret ersätter 20:42.

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB

Detta cirkulär ersätter cirkulär 20:42. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har träffat överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, samt Sveriges Läkarförbund. Ändringarna i AB gäller från och med 2020-11-01 om inte annat anges. I cirkuläret följer en kort redovisning i punktform över de ändringar som har gjorts.

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB. Ersätter cirkulär 20:42

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har träffat överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet samt Sveriges Läkarförbund. Ändringarna i AB gäller från och med 2020-11-01 om inte annat anges. Avtalet löper under perioden 2020-11-01 till 2024-03-31.

För förbundsområdena Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, AkademikerAlliansen samt OFR Hälso- och sjukvård tillämpas AB17 samt bilagor i dess lydelse 2020-05-01 tills annat anges.

Nedan följer en kort redovisning i punktform över de ändringar som har gjorts. För utförligare redovisning – se redogörelsetext i bilaga.

Allmänna bestämmelser

 • Ett tillägg har gjorts i § 4 som gör det möjligt med tidsbegränsad projektanställning under högst 4 år. En ny projektanställning kan ingås tidigast 365 dagar efter att en tidigare projektanställning avslutats.
 • Från och med 2021-10-01 gäller en ny konverteringsregel i § 4 moment 4 som innebär att tiden för övergång till tillsvidareanställning kortas för allmän visstidsanställning respektive vikariat från 2 år till 18 månader (548 dagar). Det nya momentet ersätter helt den tidigare bestämmelsen i AB.
 • I § 5 moment 1, punkt 3 har skrivningen om tidsbegränsning av sjukersättning tagits bort, samt justering gjorts gällande ålder utifrån ändrade regler i LAS gällande rätten att kvarstå i anställning.
 • Ett nytt moment har tillförts § 6 som innebär att en arbetstagare kan anvisas att arbeta under de förutsättningar som Krislägesavtalet anger när detta aktiverats i behörig ordning.
 • I § 12 moment 1 har en strykning i texten gjorts gällande sjukersättning som inte är tidsbegränsad. Syftet med ändringen är endast att anpassas bestämmelsen till nu gällande hantering av sjukersättning i enlighet med SFB.
 • I § 13 om arbetstid har den inledande skrivningen i moment 5 med orden eller liknande strukits för att tydliggöra behovet av att ange arbetstagares arbetstid i schema.
 • Skrivningen i § 13 moment 5 om sammanhängande arbetstid har skärpts genom att ordet eftersträva har utgått. Vidare har ett stycke tillförts som slår fast att schema ska meddelas arbetstagaren senast 14 dagar före det börjar gälla. Detta innebär inte någon avvikelse från 12 § ATL.
 • Det har i § 13 även tillförts en skrivning om att det ska eftersträvas att arbetstagare erhåller schema för hela beräkningsperioden innan beräkningsperiodens början.
 • Det har i § 13 införts ett nytt moment 6 som möjliggör för arbetsgivaren att förlägga maximalt plus/minus 11 timmar som kan föras mellan beräkningsperioder.
 • Det införs i § 13 en möjlighet att avräkna kompensationsledighet per kalenderår istället för inom beräkningsperioden.
 • Utifrån att ett nytt moment 6 tillförs § 13 ändras numrering från moment 7 och framåt som en följd.
 • Arbetstidsmåttet vid ständig nattjänstgöring ändras för Kommunals och AKV:s avtalsområden, se även cirkulär 20:41 och 20:44.
 • I § 20 har en ny anmärkning tillförts moment 2, vilken anger att skiftet mellan sommartid och vintertid ska ersättas med enkel övertid för alla, oavsett om arbetstagaren arbetar heltid eller deltid.
 • Ändringar i § 21 innebär att ersättningar för obekväm arbetstid räknas upp per 2021-04-01 med 3,0 procent samt 2022-04-01 med 2,4 procent. I moment 1 har pingsthelgen utgått från O-tilläggstid A och betraktas i ersättningshänseende såsom vanlig helg.
 • I § 22 har kravet om anvisad plats vid beredskap utgått. Bestämmelsen kompletteras med en tillägg om förutsättningarna för beredskapen.
 • I § 27 om semester har i moment 4 ett engångsbelopp tillförts som ett komplement till tidigare reglering vid förläggning av huvudsemester utanför juni-augusti. Engångsbeloppet som ska utges är 5 000 kr vid förläggning av högst 14 semesterdagar under juni-augusti. Vid förläggning av 15-19 dagar är motsvarande engångsbelopp 3 000 kr.
 • Från och med 2022-01-01 gäller i § 29 moment 1 att arbetstagare ska ha varit sammanhängande anställd 180 dagar för att ha rätt till föräldrapenningtillägg. Det innebär en sänkning från tidigare 365 dagar.
 • I anmärkning under moment 1 i § 29 har två ålderskategorier av barn nu tagits bort, punkt 2 och 3. I moment 6 under d) har en hänvisning korrigerats och förtydligats.
 • I § 29 mom. 4 har ordet mödravårdscentral bytts ut mot barnmorskemottagning.
 • Den tidigare bestämmelsen i AB § 30 om civil- och värnplikt, vilken under avtalsrörelsen 2012 ersattes av en central och lokal protokollsanteckning i samtliga HÖK/ÖLA, har nu återinförts i AB men har uppdaterad titel, text och delvis nytt innehåll.
 • I § 39 har ett moment har tillförts, 6. Det är parterna avsikt att under 2021 slutföra förhandlingarna om infasning av PA-KFS 09 och PA-KFS T in i kommunala tjänstepensionsplaner. Förhandlingarna berör vissa kommunala bolag inom Sobona.

Bilagor till Allmänna bestämmelser

 • Bilagan E: Byter namn till "Bilaga R - Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten".

  Det schabloniserade tillägget för obekväm arbetstid höjs likvärdigt med höjning av o-tillägget i AB, inklusive en förändrad viktning med ökade nivåer för natt och helg.

  En ny skrivning tillförs i den partsgemensamma kommentaren för att förtydliga hanteringen av ob-schablonen vid partiell ledighet.

  Skrivningen i den partsgemensamma kommentaren om ”schema med dygnstjänstgöring” formuleras om och ett exempel har tillförts.

  Vidare har redaktionella ändringar gjorts i bilagan. Vilka dessa är framgår av redogörelsetext.
 • Bilaga J: Parterna har enats om en kommentar avseende tillämpningen av jourpass i kombination med arbetspass. Tillämpningen beskrivs i redogörelsetexten.

  Vidare har redaktionella ändringar gjorts i bilagan. Vilka dessa är framgår av redogörelsetext.

 Övrigt överenskommet mellan parterna

 • Parterna träffar en principöverenskommelse om att i AGS-KL införa en kompletterande ersättning vid smittbärarpenning dag 1-14 samt utfyllnad för arbetstagare med lön över tak upp till högst 30 dagar.

Frågor

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av:

SKRs kontaktcenter, 08-452 70 00 eller info@skr.se

Sobonas servicetelefon, 08-452 75 20 eller kontakt@sobona.se

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKR: Ann-Sophie Nykrans-Svedhem, Carola Lundberg och Agnes Gradstock
 • Löpnummer/utgåva
  20:61
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Kollektivavtal
 • Uppskattad lästid
  15 min
 • Diarienummer
  20/01755