Publicerad: 27 april 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Det här cirkuläret ersätter 18:20.

Feriearbete/Sommararbete 2020

Cirkuläret har tillkommit efter att Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av Regeringen att fördela pengar till kommunerna för att förstärka satsningar på sommarjobb/feriejobb. Totalt rör det sig om 180 miljoner kronor.

Feriearbete/Sommararbete 2020

Arbetsförmedlingen har av Regeringen fått i uppdrag att fördela pengar till kommunerna för att förstärka satsningar på sommarjobb/feriejobb. Totalt rör det sig om 180 miljoner kronor.

Överenskommelse mellan arbetsförmedlingen och kommun

Varje kommun tecknar en överenskommelse med sin lokala arbetsförmedlingsenhet utifrån tilldelade medel. Arbetsförmedlingens chefer har fått i uppdrag att ta kontakt med de kommuner som ingår i Arbetsförmedlingsenhetens geografiska område för att teckna nämnda överenskommelse. När en överenskommelse tecknas ska det göras med bifogad mall, Bilaga 2 ”Mall för överenskommelse mellan arbetsförmedlingsenheten och kommunen 2020”.

Medlen till respektive kommun har fördelats efter antalet ungdomar i åldrarna 15-18 år som är folkbokförda i kommunen. Hur mycket pengar varje kommun kan få framgår av bifogad Bilaga 1 ”Fördelning av statliga medel till kommunerna 2020".

Målgrupp

Sommarjobbsatsningen har som mål att ännu fler ungdomar ska få möjlighet att få ett sommarjobb. Det här är alltså en satsning som kompletterar kommunernas redan planerade satsningar och ska inte användas som medel istället för redan avsatta medel eller planer. Målgrupp för feriejobbsatsningen är ungdomar, oberoende av ålder och födelseår, som avslutar årskurs nio, ungdomar i gymnasieutbildning och ungdomar som samma år har avslutat sin gymnasieutbildning samt ungdomar som är föremål för insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Ungdomar som kan ha svårt att hitta feriejobb ska prioriteras. Det kan till exempel vara ungdomar med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, nyanlända invandrade ungdomar eller ungdomar som av sociala skäl behöver sysselsättning.

De anslagna medlen ska huvudsakligen gå till lönekostnader, dock kan en mindre del täcka kommunernas administrationskostnader för att anskaffa nya feriejobb.

Corona / Covid-19

Med anledning av nuvarande situation med smittspridning avseende covid-19 föreligger tydliga begränsningar i form av förbud att låta minderåriga att utföra arbete som kan medföra risk för kontakt med smitta som tillhör riskklass 3 (Covid-19).

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker med risk för kontakt med smitta finns i såväl sjukvården som äldreomsorg, barnomsorg och funktionshinderområdet.

Enligt 11 § Arbetsmiljöverkets minderårigföreskrifter, AFS 2012:3 samt 2018:8 är det förbjudet för arbetsgivare och uppdragsgivare att låta minderåriga utföra arbeten som kan medföra risk för kontakt med smitta som tillhör riskklass 3 (Covid-19).

Minderåriga och ungdomar som fyller minst 16 år under det pågående kalenderåret, får generellt ha ett normalt och ofarligt arbete. Föreskrifterna om minderåriga understryker vikten av att arbetsgivare och uppdragsgivare genomför en riskbedömning samt att den minderåriga får en god introduktion för det arbete som denne ska utföra.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (PDF, nytt fönster)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) om minderårigas arbetsmiljö (PDF, nytt fönster)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker (PDF, nytt fönster)

Ersättning och utbetalning

Ersättningen till kommunerna för feriejobben kommer att betalas ut i efterskott av Arbetsförmedlingens ekonomiavdelning. Kommunen lämnar underlag för utbetalning av ersättning till arbetsförmedlingsenheten; se bifogad Bilaga 3A ”Mall för underlag för utbetalning och ersättning 2020". Till underlaget ska kommunen bifoga en deltagarlista, se bifogad Bilaga 3B ”Mall för underlag för utbetalning och ersättning - Deltagarlista och kostnader 2020” på de som deltagit i feriejobbssatsningen med namn, kön och födelsenummer (8 siffror) samt lönesumma. Deltagarlistan överlämnas samtidigt med underlag för utbetalning av ersättning och skall vara lagrad på ett USB-minne. Denna information kommer att användas för att sammanställa statistik till en uppföljningsrapport (utan personuppgifter).

Redovisningen ska skickas till den lokala arbetsförmedlingsenheten senast 2020-10-31. Därefter betalas pengarna ut till kommunen utifrån kommunens kostnader för sommarjobben. De lokala arbetsförmedlingsenheterna har detaljerad information och underlag för överenskommelser och rekvisitioner.

En uppföljningsenkät kommer eventuellt att skickas ut centralt från Arbetsförmedlingen till de kommuner som har tecknat en överenskommelse. Enkäten kommer i sådant fall att skickas via e-post. Svar på enkäten skickas sedan till huvudkontoret. Frågorna kan komma att handla om de målgrupper som är prioriterade.

Frågor

Frågor avseende detta cirkulär kan ställas till: Karin Nordin och Vincent Paciello Lundvall och Tor Hatlevoll, Avdelningen för arbetsgivarpolitik samt Per Överberg, Åsa Karlsson och Oskar Svensson Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKR: Karin Nordin och Vincent Paciello Lundvall
 • Löpnummer/utgåva
  20:21
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Kollektivavtal
 • Uppskattad lästid
  15 min
 • Diarienummer
  20/00657