Publicerad: 29 januari 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Prolongering av notkopieringsavtal 2019 är ersatt av 19:43.

Visa det här daterade cirkuläret

Prolongering av notkopieringsavtal 2019

Sveriges Kommuner och Landsting har efter förhandlingar med Musikförläggarna, Föreningen Svenska Tonsättare och Sveriges kompositörer och textförfattare (organisationerna) enats om ett normalavtal rörande kopiering av noter inom den kommunala musik- och kulturskolan för kalenderåret 2019. Fr o m 2018 gäller avtalet kalenderår, ej längre läsår. Förhandling om nya villkor och mer ändamålsenliga notkopieringsavtal fortskrider under 2019.

Nuvarande avtal ger lärare rätt att fotokopiera. Digital kopiering och utskrift är enbart tillåten då anpassning av musikaliskt verk gjorts i enlighet med avtalet. I övrigt medger inte avtalet digital kopiering och utskrift.

Ersättning för kalenderåret 2019

Ersättning för det avtal som omfattar endast ensembleundervisning utgår med 26,62 kronor exklusive moms per elev, vilket uppräknat enligt KPI, är en höjning i jämförelse med föregående år (26,36 kronor). Ersättning för det avtal som omfattar både individuell- och ensembleundervisning utgår med 44 kronor exklusive moms per elev, vilket även det är en justering i jämförelse med föregående år (43,56 kronor).

Val av avtal

Kommunen väljer avtalstyp genom att kryssa för det önskade alternativet i överenskommelsen (bifogas i 2 ex), vilket redan undertecknats av organisationerna. De avtalsvillkor som framgår av respektive avtal som finns bifogade och till vilka överenskommelsen hänvisar blir därigenom gällande mellan parterna. I överenskommelsen anges även kommunens och musik/kulturskolans namn, antal elever vid höstterminsstart 2017, uppgift om vart fakturan skall skickas samt kontaktpersonens telefonnummer och e-postadress.

Överenskommelsen skrivs ut i två exemplar. Ett exemplar behålls av kommunen. Det andra exemplaret insänds efter undertecknande till Bonus Copyright Access.

Det är viktigt att alla uppgifter i överenskommelsen fylls i.

När Bonus Copyright Access fått överenskommelsen skickar de en faktura.

Statistikrapportering

Förbundet vill klargöra att syftet med den statistikrapportering som organisationerna varje läsår begär av vissa utvalda kommuner med stöd av 12§ i notkopieringsavtalet, endast är att få ett underlag för fördelningen av ersättning mellan upphovsmännen. Det är givetvis viktigt att upphovsmännen får ersättning i förhållande till i vilken omfattning deras verk kopieras enligt avtalet. Organisationerna gör inte någon annan ”kontroll” av det material som beröra kommuner redovisar.

Frågor

Observera att all skriftväxling med anledning av avtalet sker mellan kommunen och Bonus Copyright Access. Frågor med anledning av cirkuläret kan ställas till SKL.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Linda Ahlford
 • Löpnummer/utgåva
  19:01
 • Ämnen
  Kultur och fritid
 • Uppskattad lästid
  5 min
 • Diarienummer
  19/00058