Publicerad 26 februari 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare är ersatt av 22:31.

Visa det här daterade cirkuläret

Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gav 2007 ut cirkuläret 07:74 Förslag till ersättningsregler för att överförmyndarna och överförmyndarnämnderna/de gemensamma överförmyndarnämnderna skulle få ett bättre, enklare och mer adekvat underlag för sina arvodesbeslut än det underlag som funnits dessförinnan.

Behov av sådant underlag finns fortfarande, men cirkuläret från 2007 är i vissa delar föråldrat. Det har därför funnits anledning att ge ut ett nytt, uppdaterat cirkulär. I detta cirkulär ges liksom tidigare rekommendationer om arvoden och ersättningar till förordnade ställföreträdare.

Det är dock viktigt att framhålla att det är överförmyndaren som ensam beslutar om arvode och ersättning till de olika ställföreträdarna, efter de lokala förutsättningar som råder i varje kommun. Detta framgår av 12 kap. 16 § föräldrabalken (FB).

I cirkuläret används genomgående begreppet överförmyndare om myndigheten. Det som sägs om överförmyndare gäller också för överförmyndarnämnd eller gemensam överförmyndarnämnd.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.