Publicerad 27 oktober 2022

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 18:7.

Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare med flera

Cirkulär 22:31 är en viss ombearbetning av det tidigare cirkuläret 18:7 men innehåller även nya avsnitt. Tanken är att alla typer av förordnade ställföreträdare där överförmyndaren utövar tillsyn finns berörda i cirkuläret.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR, tidigare SKL) har under längre tid givit ut cirkulär innehållande summering av gällande rätt och rekommendationer om arvoden och ersättningar till förordnade ställföreträdare, senast genom cirkulär 18:7. Sedan 2018 har det tillkommit vissa lagändringar samt att praxis har förtydligat några områden. Nu aktu­ellt cirkulär är således en viss ombearbetning av det tidigare cirkuläret 18:7 men innehåller i vissa delar nya avsnitt. Tanken är att alla typer av förordnade ställföreträdare, där överförmyndaren utövar tillsyn, finns berörda i nu aktuellt cirkulär.

Det är dock viktigt att framhålla att det är överförmyndaren som ensam beslutar om arvode och ersättning, i det specifika ärendet, till de olika ställ­företrädarna, efter de lokala förutsättningar som råder i varje kommun eller på orten. Såväl arvodet som ersättningen ska vara skälig. Detta framgår av 12 kap. 16 § respektive 6 kap. 10 f § föräldrabalken (FB).

I cirkuläret används genomgående begreppet överförmyndare om myndig­heten. Det som sägs om överförmyndare gäller också för överförmyndar­nämnd eller gemensam överförmyndarnämnd.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.