Webbsändningar

Kommande webbsändningar

Äldre webbsändningar

 • Agenda för arbete, del 1

  Webbsändning med nyheter och lärande exempel som rör arbetsmarknad, försörjning och vuxenutbildning. Arbetsmarknad, Ekonomiskt bistånd, Skola
 • Projekt IMprove och utvecklingen av gymnasieskolans introduktionsprogram

  Webbsändningen lyfter erfarenheter från första året i SKR:s projekt IMprove och har ett särskilt fokus på organisationsutveckling och plan för utveckling. Skola
 • Webbinarium: Nära vård – nya sätt att mäta ändamålsenlighet och systemeffekter

  På webbinariet presenteras rapporten "Nära vård – Nya sätt att utvärdera ändamålsenlighet och systemeffekter". Syftet med rapporten är att belysa behovet av nya sätt att följa upp och utvärdera verksamheter och resultat i samband med satsningar på Nära vård. Hälsa och sjukvård
 • Webbinarium - Strategi för informationsförsörjning

  Välkommen till ett webbinarium om den strategiska inriktningen för hur systemet för Nationella Kvalitetsregister ska bidra till effektivare informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella Kvalitetsregister.
 • Webbinarium om funktion för koordinering

  SKR bjuder in till ett webbinarium där fyra forskare presenterar sina projekt om funktion för koordinering utifrån olika frågeställningar och perspektiv. Sjukskrivning och rehabilitering
 • Webbinarium: Konsten att prioritera – hur dra nytta av statistiken i Strategi för hälsa?

  Det finns idag tillgång till stora mängder statistik som rör befolkningens hälsa. På vilka sätt kan du analysera och ta dig an statistiken på ett systematiskt sätt? Välkommen till ett webbinarium där vi ger stöd och guidning med utgångspunkt från indikatorerna i Strategi för hälsa. Hälsa och sjukvård
 • Webbsändning: Kickoff Kraftsamling för psykisk hälsa

  SKR bjuder in till en digital kickoff den 14 september om Kraftsamling för psykisk hälsa. Ing-Marie Wieselgren, projektchef för Uppdrag Psykisk Hälsa, samtalar med gäster. Vi blickar tillbaka på det gångna året. Vad har de olika delarenorna resulterat i? Hur arbetar vi framåt? Förskola, Hälsa och sjukvård, Psykisk hälsa, Skola
 • Webbseminarium: Samhället, vården och patienter behöver forskning

  SKR:s sjukvårdsdelegation bjuder in till ett webbseminarium kring klinisk forskning. Syftet är att uppmärksamma SKR.s reviderade positionspapper och sätta in det i ett sammanhang. Forskning och innovation, Hälsa och sjukvård
 • IBIC – bromskloss eller hävstång?

  Individens Behov i Centrum (IBIC) ska stärka individers delaktighet i utredning, planering och vid genomförande och uppföljning av insatser. Det fungerar i många kommuner, men hur kan vi få det att fungera bättre? Social omsorg
 • Nära vård i kommunerna

  Hur går det för nära vård i kommunerna? Hur har covid-19 påverkat arbetet? Under en heldags webbsändning ger SKR en bild av läget i landet och dyker ner i konkreta exempel kring mobila team, rehabiliterande arbetssätt, kompetensutveckling och personcentrerad vård. Hälsa och sjukvård, Social omsorg, Äldreomsorg
 • Webbsändning: Mötesplats Agenda 2030

  En träffpunkt för kommuner och regioner som arbetar med hållbar utveckling och Agenda 2030.
  Miljö, Samhällsplanering
 • Effektivare arbetssätt i socialtjänsten

  Effekten av coronapandemin och demografiska utmaningar ökar trycket på kommunerna. Hur kan socialtjänsten använda resurserna mer effektivt? SKR bjuder in till en heldag om förändringsledning, digitalisering och smarta arbetssätt. Digitalisering, Ekonomi, Ekonomiskt bistånd, Social omsorg, Äldreomsorg
 • Webbsändning: Kompetens i dricksvattenkontrollen

  Välkommen till ett halvdagsseminarium som fokuserar på att öka våra kunskaper och vår kompetens inom den kommunala dricksvattenkontrollen. Miljö
 • Webbsändning: Överenskommelsen psykisk hälsa 2020

  Uppdrag Psykisk Hälsa bjuder in kontaktpersoner för överenskommelsen psykisk hälsa samt andra intresserade personer i kommuner och regioner till en webbsändning om överenskommelsen. Psykisk hälsa
 • Webbsändning: Kraftsamlingsverkstad

  Vad händer inom Kraftsamling för psykisk hälsa? Hur går vi från ord till handling? Hur gör vi verkstad av alla planer? Det är några av frågorna som kommer diskuteras under webbsändningen. Hälsa och sjukvård, Psykisk hälsa
 • Exploateringsavtal

  Vi går igenom igenom reglerna om exploateringsavtal och markanvisningsavtal. Vi berör också senare års utrednings- och lagstiftningsarbete. Juridik
 • Exploateringsavtal

  Vi går igenom igenom reglerna om exploateringsavtal och markanvisningsavtal. Vi berör också senare års utrednings- och lagstiftningsarbete.  Juridik
 • Webbseminarium: Internkommunikation

  Välkommen till ett webbseminarium om internkommunikation.
  Kommunikation
 • Webbsändning: Att styra och leda för hållbar utveckling

  Välkomen den 14 september till en konferens med aktuella frågor för kommunala miljöstrateger.
  Miljö
 • Bostäder för utsatta grupper

  Vilken roll ska staten respektive kommunsektorn spela i bostads-försörjningen? Hur arbetar olika kommuner med de bostadssociala utmaningarna? Vad säger forskningen? Hur ska kommunen planera för behoven av bostäder? Samhällsplanering, Social omsorg
 • Webbsändning: Aktuellt inom psykiatrin

  Webbsändningen berör aktuella frågor kring Covid-19 kopplat till psykiatrin, information om överenskommelsen och pågående utredningar. Psykisk hälsa
 • AI för ledare i offentlig sektor - 3 september

  AI förändrar samhället i grunden och utvecklingen accelererar. Denna utbildning riktar sig till chefer och ledare i kommuner, regioner och myndigheter, som behöver förstå hur AI kan bidra till att möta samhällets utmaningar. Digitalisering
 • AI för ledare i offentlig sektor - 24 september

  AI förändrar samhället i grunden och utvecklingen accelererar. Denna utbildning riktar sig till chefer och ledare i kommuner, regioner och myndigheter, som behöver förstå hur AI kan bidra till att möta samhällets utmaningar. Digitalisering
 • Webbsändning: SKR presenterar Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet 2020

  Välkommen den 11 juni då SKR berättar om årets upplaga av Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet. Samhällsplanering
 • Webbsändning: Bygglovchefskonferens 2020

  Välkommen till årets bygglovchefskonferens den 25 september.
  Byggande, Samhällsplanering
 • Webbsändning: Aktuellt från SKR – förskola och skola

  I programmet diskuteras erfarenheter från vårens speciella läge i förskolor och skolor. Vi informerar även om aktuella utredningar på skolområdet, Skoldigiguide samt STL, Skriva sig till lärande.
 • Webbsändning: Attraktiva boenden att åldras i

  Välkommen till webbseminarium med fokus på goda exempel om hur vi kan möta äldres bostadsbehov.
  Byggande, Samhällsplanering, Äldreomsorg
 • Webbsändning: Vad är viktigt för dig?-dagen

  SKR uppmärksammar ”Vad är viktigt för dig?”- dagen den 9 juni. I partnerskapet mellan patienter, närstående och professionella inom vård, omsorg och rehabilitering är samtalet det centrala. Det är i frågan ”Vad är viktigt för dig?” allt börjar. Temat är personcentrerad vård. Hälsa och sjukvård
 • Offentliga Rummet 2.0 - 3 juni

  Offentliga Rummet 2.0 är en digital mötesplats där vi delar erfarenheter och idéer som driver digital utveckling framåt. Offentliga Rummet består av en plattform som erbjuder ett innehåll med sändningar live-on-demand, extra material, nätverkande med andra deltagare, utställare och partners.
  Digitalisering
 • Offentliga Rummet 2.0 - 21 augusti

  Offentliga Rummet 2.0 är en digital mötesplats där vi delar erfarenheter och idéer som driver digital utveckling framåt. Offentliga Rummet består av en plattform, Offentliga Rummet Play, som erbjuder ett innehåll med sändningar live-on-demand, extra material, nätverkande med andra deltagare, utställare och partners.
  Digitalisering
 • Webbsändning: Grundutbildning i barnkonventionen

  Välkommen till en grundkurs om barnkonventionen som lag hålls som den 27 augusti 2020. Under utbildningen går vi igenom grunderna i barnkonventionen, vad det innebär för dig som är förtroendevald och hur man genomför en barnkonsekvensanalys.
  Demokrati, Mänskliga rättigheter
 • Webbsändning: Allaktivitetshusen i Malmö bryter barriärer för ökad social hållbarhet

  Tre allaktivitetshus har skapats i Malmö utifrån en ambition att utgöra en positiv motkraft i ett område präglat av brist på lokalt föreningsliv, med låga skolresultat och en hög upplevd otrygghet såväl i skolan som i det omkringliggande området. Demokrati, Hälsa och sjukvård, Social hållbarhet, Social omsorg
 • Webbsändning: Konferens om ungdomar och brott

  Årets trygghetsdag handlar om insatser och stöd vid ungdomsbrottslighet. Trygghet och säkerhet
 • Webbsändning om våra 40 000 förtroendevalda

  SCB presenterar uppgifter från den färska rapporten om de förtroendevalda i kommuner och regioner. Lyssna till ett samtal om betydelsen av att de förtroendevalda speglar befolkningen. Hur kan representativiteten förbättras? Bör villkoren för de förtroendevalda ändras och i så fall hur? Demokrati
 • Webbsändning: Budgetdagen 2020

  Under Budgetdagen lyfte vi fram aktuella ämnen och frågor som rör förutsättningarna för det pågående planerings- och budgetarbetet i kommuner och regioner. Webbsändningen går att se i efterhand juni månad ut. Ekonomi
 • Webbsändning: Uppstartsmöte om brukarundersökningen till placerade barn och unga

  Under hösten 2020 genomförs en pilotundersökning till placerade barn och unga. I detta digitala uppstartsmöte berättar SKR om förberedelser och genomförande. Alla kommuner och privata aktörer som vill är välkomna att delta i piloten.
 • Digitaliseringen av socialtjänsten

  Vad gör de nationella aktörerna och vad kan kommunerna
  själva göra? Hur samverkar kommuner och leverantörer idag
  för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter?
  Digitalisering, Social omsorg
 • Nätverksmöte för jurister inom digitalisering och dataskydd

  Nätverket ska ge utrymme för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och dialog om aktuella frågor inom digitaliseringen i kommuner och regioner.
 • Webbinarium om det demokratiska samtalet

  Du möter Carl Heath, ordförande för nationell satsning på medie- och informationskunnighet, och kommunikationsstrateg Camilla Kullander från Karlstad. De berättar bland annat om arbetet med att utbilda medarbetare i att hantera den ökade polariseringen och hårdare samtalsklimatet i samhället.
  Kommunikation, Politisk styrning
 • Webbinarium: Områdesbaserad samverkan som främjar hälsa – en värdefull tillgång i kristider

  Strategi för hälsa bjöd in till ett webbinarium för att ta del av konkreta exempel på områdesbaserad samverkan. I Göteborg och Malmö finns goda erfarenheter av att etablera hälsofrämjande nätverk tillsammans med befolkningen i närområden. Demokrati, Hälsa och sjukvård, Social hållbarhet
 • Webbsändning: Fundera, planera, agera - ett möte om tillsynsplanering för miljökontor

  SKR erbjuder två tillfällen, 2 och 9 juni, där vi diskuterar tillsynsplanering och vad som är svårigheter med att planera. Miljö
 • Webbsändning: Fundera, planera, agera - ett möte om tillsynsplanering för miljökontor

  SKR erbjuder två tillfällen, 2 och 9 juni, där vi diskuterar tillsynsplanering och vad som är svårigheter med att planera. Miljö
 • Webbsändning: Presidiekonferens för fullmäktige, andra tillfället

  Webbinariet är indelat i två programdelar. Den första delen kommer att anpassas efter rådande läge med anledning det nya coronaviruset, covid-19. Andra delen handlar om fullmäktiges ansvar för uppföljning och kontroll av den kommunala verksamheten. Politisk styrning, Revision
 • Webbsändning: Presidiekonferens för fullmäktige, första tillfället

  Webbinariet är indelat i två programdelar. Den första delen kommer att anpassas efter rådande läge med anledning det nya coronaviruset, covid-19. Andra delen handlar om fullmäktiges ansvar för uppföljning och kontroll av den kommunala verksamheten. Politisk styrning, Revision
 • Administratör inom socialtjänsten

  Som administratör och koordinator är du ofta spindeln i nätet. Du organiserar, koordinerar och ser till att viktiga uppgifter blir utförda. För att klara av uppgifterna krävs ofta ett brett kunnande om socialtjänstens frågor samt övergripande insikt i lagar och förordningar. Social omsorg
 • Temadagar: Kommunal juridik

  SKR:s juridiska avdelnings årliga temadagar under rubriken Kommunal juridik erbjuds i år via webben.
  Juridik
 • Barnets rättigheter vid vårdnadstvister

  Barnet ska enligt barnkonventionen ses som en rättighetsbärare med egna rättigheter. Svåra konflikter och vårdnadstvister innebär ofta negativa konsekvenser för barn som är inblandade. Kvinnofrid, Mänskliga rättigheter, Social omsorg
 • Webbsändning: Ge eleverna stöd att klara skolan i pandemitider

  Välkommen till ett webbsänt seminarium om anpassat stöd, bedömning och betygsättning vid distansundervisning.
  Digitalisering, Skola
 • Webbinarium om de mänskliga rättigheterna och demokratin

  Välkommen till ett webbinarium om relationen mellan de mänskliga rättigheterna och demokratin som är ett föredrag av Elena Namli, professor i teologisk etik vid Uppsala universitet. Det kommer även finnas utrymme för frågor och inspel via chatten.  Demokrati, Mänskliga rättigheter
 • Webbinarium om lokala samhällskontrakt

  Välkommen att delta i ett kostnadsfritt webbinarium där SKR delar med sig av spaningar från Montreal, Mannheim och Luton, tre städer som har arbetat fram lokala samhällskontrakt.
  Medborgardialog
 • Fördjupande seminarium inom ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

  Ett fördjupande seminarium där vi går igenom praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare i deras dagliga arbete inom ekonomiskt bistånd.
  Juridik
 • Webbkurs i omvärldskunskap, Sverige i världen med Corona

  Om konsten att värna demokratin och den sociala hållbarheten. Sverige i en värld i förändring där det lokala alltmer flätas samman med det globala. Hur vår tids stora samhällsomdaning förstärker behov av att värna om demokratin och den sociala hållbarheten. En webbkurs som sker vid tre olika tillfällen. Medborgardialog
 • Webbinarium om samverkan som kan stärka det förebyggande arbetet hot och hat

  Samtalet handlar om hur samverkan mellan olika perspektiv kan stärka varandra. För att kunna påverka utvecklingen i det demokratiska samtalet behöver vi samverka i olika processer och ur olika perspektiv, med målet att stärka det förebyggande arbetet och undvika att spänning och konflikt uppstår. Politisk styrning
 • Webbinarium: Öppna jämförelser Företagsklimat 2019

  Öppna jämförelser Företagsklimat är en sammanställning av resultaten från servicemätningen Insikt på nationell nivå och en rankning av kommunerna. Den 1 september 2020 presenteras resultaten från 2019 års Insiktsmätning. Näringsliv, Öppna jämförelser
 • Översiktskurs i offentlig upphandling

  En webbsänd endagars översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
  Juridik, Upphandling
 • Webbsändning: Grundutbildning i barnkonventionen

  Välkommen till en kurs om barnkonventionen och hur du kan efterleva den i ditt arbete. Den omfattar grunderna i barnkonventionen, hur en barnkonsekvensanalys kan genomföras och vad det innebär att implementera barnkonventionen i en kommun eller region. Demokrati, Mänskliga rättigheter
 • Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  Kursen ger information om den lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall. Bland annat behandlas ekonomiskt bistånd till begravning, förutsättningarna för en dödsboanmälan, vem som är dödsbodelägare samt grundläggande bestämmelser om tillfällig dödsboförvaltning. Juridik
 • Inställt: Upphandling av revisionstjänster, webbseminarium

  SKR kommer att fokuserar på upphandling av sakkunniga till de förtroendevalda revisorerna och till lekmannarevisorerna i de kommunala aktiebolagen.
  Vi belyser också upphandling av auktoriserade revisorer till kommunala aktiebolag, som de förtroendevalda revisorerna ibland också har uppdraget att upphandla.
  Revision
 • MasterClass 2 - Modeller som stöd i medborgardialog i samhällsbyggnad

  Vi ställer om och genomför MasterClass 2 digitalt via Zoom där SKR ger dig exempel på metoder där modeller används i samhällsbyggnad och lagstadgade samråd från både Sverige och andra länder.
  Medborgardialog
 • Webbseminarium: Digitala tjänster för psykisk hälsa

  Ett samarbete mellan Kraftsamling för psykisk hälsa och Vision e-hälsa 2025. Digitalisering, Psykisk hälsa
 • Inställt: Webbsändning – Utökad uppföljning av den specialiserade vården

  Webbsändningen är inställd och ersätts av ett digitalt möte för regionernas projektledare.Webbsändningen är den sista inför 1 april, då den nya modellen för uppföljning av den specialiserade vården ska vara klar och införd i regionerna. Under sändningen finns möjlighet att ställa frågor.
 • Uppstartsmöte brukarundersökningar individ- och familjeomsorg 2020

  Välkommen till årets uppstartsmöte för de nationella brukarundersökningarna inom individ- och familjeomsorg. Här kommer vi tillsammans att prata om förberedelser och undersökningarnas genomförande under september-oktober 2020. Social omsorg
 • Uppstartsmöte brukarundersökning funktionshinderområdet 2020

  Välkommen till årets uppstartsmöte för den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet. Här kommer vi tillsammans att prata om förberedelser och undersökningens genomförande under september-oktober 2020. Social omsorg
 • Inställt: Webbsändning: Agenda för integration

  En gång per månad har SKR webbsändningar med nyheter, lärande exempel och reportage på temat mottagande och bosättning, nyanländas etablering på arbetsmarknaden och integration.
 • Del ett inställt: Arbetsrättsligt webbseminarium i två delar

  Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar denna dag endast ett webbseminarium: "Personliga skäl". Förmiddagens seminarium "Verksamhetsövergång" är inställt. Därav är även heldagssändningen inställd. Arbetsgivarfrågor
 • Inställt: Webbseminarium - Skyddsombudsrätt och byggherreansvar

  Seminariet ska ge kunskap om reglerna kring skyddsombudens roll samt hur chefer och skyddsombud kan samverka i arbetsmiljöarbetet. Seminariet tar också upp byggherreansvaret samt arbetsgivarens ansvar när det pågår ett byggnadsarbete på arbetsplatsen. Arbetsgivarfrågor, Arbetsmiljö
 • Webbsändning: Värnamo Hälsocenter – ett hälsonav för kommuner och vårdcentraler

  Värnamo kommun och tillhörande vårdcentraler har i samverkan utvecklat en verksamhet där det gemensamma målet är att ge ett nära och individanpassat stöd till kommuninvånarnas hälsa. Ta del av verksamhetens erfarenheter och framgångsfaktorer. Demokrati, Hälsa och sjukvård, Social hållbarhet, Social omsorg
 • Webbsändning: Små barn - stora möjligheter

  I Södra Ryd har ett samverkansprojekt mellan Familjecentralen och Folktandvården lett till förbättrad tandhälsa hos förskolebarn. Ta del av utvecklingsarbetet som medarbetarna utformade i samverkan och de förbättringar det lett till. Demokrati, Hälsa och sjukvård, Social hållbarhet, Social omsorg
 • Webbsändning – utökad uppföljning specialiserad vård, teknikforum

  Webbsändning med möjlighet att ställa frågor via chat, med inriktning på de tekniska förutsättningar som behövs för att en utökad uppföljning av den specialiserade vården ska kunna genomföras från 1 april 2020.
 • Webbsändning: Gymnasielagen - vad händer nu och framåt?

  I denna webbsändning ger experter från SKR och berörda myndigheter information om vad som händer på nationell nivå och försöker svara på de frågor som fortfarande finns.
  Integration, Juridik
 • AI för offentlig sektor – uppstart av AI-nätverk

  På seminariet får du höra om DIGG:s kartläggning av behovsområden och förutsättningar för att främja tillämpningen av AI i offentlig sektor. Du får också möjlighet att bidra till arbetet med ta fram en AI-agenda för Sverige, samt delta i att starta upp SKR:s AI-nätverk. Digitalisering
 • Webbsändning: Fakta och myter om ekonomiskt bistånd

  Trots att ekonomiskt bistånd är tänkt som det yttersta skyddsnätet under en kort begränsad tid har det kommit att spela en allt större roll som långvarig försörjning för grupper som har svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden. Ekonomiskt bistånd
 • Leva livet bäst möjligt i Skellefteå

  Hur agerar vi för att arbeta förebyggande med att skapa ökad meningsfullhet och livskvalitet? Ta del av exempel från Skellefteå kommun och Region Västerbottens gemensamma arbete för äldres hälsa. Här utvecklas förbättrade arbetssätt utifrån individens perspektiv. Hälsa och sjukvård
 • Medborgardialog i komplexa frågor, webbseminarium

  Projekt Medborgardialog har prövat en modell för
  medborgardialog i komplexa samhällsfrågor. Vi vill nu dela med oss av våra erfarenheter och bjuder in fler att pröva på modellen. Du får också möta kommuner som genomfört en hel dialogprocess från idé till åtgärder och ta del av internationella exempel.
  Medborgardialog
 • Webbsändning: Aktuellt från SKR – förskola och skola

  I programmet ges information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola och skola, maxtaxa och blöjor i förskola samt ny praxis för sekretessprövning hos SCB. Förskola, Skola
 • Lanseringskonferens nationellt vård- och insatsprogram för depression och ångestsyndrom

  Konferensen handlar om innehållet i det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP), hur VIP kan användas, processer för framtagande samt fördjupande seminarier. Psykisk hälsa
 • Webbinarium: Regionerna och regionalt utvecklingsarbete

  SKR anordnar ett webbsänt seminarium om rapporten Regionerna 2019 och utvecklingsarbetet. Rapporten utforskar bland annat olikheter och likheter i regionernas arbete med regional utveckling. Regional utveckling
 • Nu har vi gjort en brukarundersökning - och sen då?!

  Workshop - Hur analyserar vi resultaten och hur gör vi brukarna delaktiga? Finns det skillnader i resultaten mellan flickor och pojkar, kvinnor och män? Politisk styrning, Social omsorg, Statistik
 • Inställt: Webbsänd inspirationsdag – Samarbetsvård psykisk hälsa i Region Dalarna

  Konferensen/sändningen är inställd, vi arbetar för att hitta nytt datum hösten 2020.Sveriges Kommuner och Regioner bjuder in till en webbsänd inspirationsdag om evidensbaserade metoder för vård vid psykisk ohälsa i primärvården. Representanter från Region Dalarna berättar om implementeringen av metoden Samarbetsvård Psykisk hälsa. Hälsa och sjukvård
 • Inställt: Webbsänd inspirationsdag – Vårdsamordnare för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen

  Konferensen/webbsändningen är inställd, vi arbetar för att hitta nytt datum hösten 2020.Sveriges Kommuner och Regioner bjuder in till en webbsänd inspirationsdag om evidensbaserade metoder för vård vid psykisk ohälsa i primärvården. Forskare och representanter från Västra Götalandsregionen berättar om implementeringen av vårdsamordnare och forskningsresultat.
 • Hur ser medarbetarna på digitalisering i välfärden?

  Välkommen till ett seminarium där vi presenterar resultaten från en ny SKR-studie om hur studenter och välfärdens medarbetare ser på digitalisering på arbetsplatsen. Arbetsgivarfrågor
 • Webbseminarium: Systematiskt arbetsmiljöarbete och säkra personförflyttningar

  Att förebygga belastningsskador vid personförflyttningar inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Arbetsgivarfrågor, Arbetsmiljö
 • Hur kan vi bättre stötta föräldrar till placerade barn?

  Forskning visar att föräldrar till barn som är omhändertagna av sociala myndigheter ändå är viktiga för sina barn, både under och efter placeringen. Syftet är att under dagen ge både praktiknära och teoretisk kunskap.  Social omsorg
 • Webbsändning: Yrk In - stärker kopplingen mellan introduktionsprogram, yrkesprogram och arbetsmarknad

  Skolor som medverkat i ESF-projektet Yrk In berättar om hur de arbetat för att utveckla tydligare spår och stärka kopplingen till arbetsmarknaden på sina introduktionsprogram.
  Arbetsmarknad, Skola
 • Webbseminarium: Employer branding – det börjar inifrån

  Välkommen till ett 90 minuter långt webbseminarium om att arbeta med det interna varumärket i kommunen eller regionen. Kommunikation
 • Webbseminarium om tillgänglighet på webben

  Välkommen till ett 90 minuter långt webbseminarium om hur kommuner och regioner ska kunna leva upp till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, den så kallade DOS-lagen. Kommunikation
 • Webbinarium om att tydliggöra ansvar och roller

  Under 2020 fortsätter SKR med kostnadsfria webbinarier som handlar om hot, hat och våld mot förtroendevalda. Vid detta tillfälle diskuterar vi kring en studie som är gjord av SKR på styrande dokument i kommuner och regioner. Resultatet visar att det är en stor variation ansvarsfördelning och i vilket ansvar som kommuner och regioner tar för de förtroendevaldas trygghet och säkerhet. Politisk styrning, Trygghet och säkerhet
 • Webbinarium om samtalstonen

  Under 2020 fortsätter SKR med kostnadsfria webbinarier som handlar om hot, hat och våld mot förtroendevalda. Vid detta tillfälle diskuterar vi samtalstonen i det politiska samtalet. Politisk styrning, Trygghet och säkerhet
 • Webbkonferens: kriskommunikation

  Välkommen till en webbkonferens om kriskommunikation i kommuner och regioner. Kommunikation
 • Innan krisen knackar på

  Allvarliga händelser, medborgare som känner sig felbehandlade, misstag och felaktigt hanterade ärenden, exemplen är många där situationen inom socialtjänsten kan växa till krisnivåer. Vad kan göras innan, under och efter en kris? Med hjälp av forskare, representanter från IVO, experter och socialchefer med egen erfarenhet delar vi aktuell kunskap på området.
 • Webbinarium - State of health in the EU

  Välkommen till ett webbinarium där rapporten State of Health in the EU presenteras och diskuteras. Bakom rapporten står EU-kommissionen, OECD, European Obeservatory on Health Systems and Policies.
 • KOMMEK webbkonferens – för alla som arbetar med ekonomi och styrning

  KOMMEK är en av landets största och ledande mötesplatser, för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner och regioner, där ekonomer, ledare, förtroendevalda, forskare och leverantörer möts. Konferensen går att se i efterhand till och med den 3 september. Ekonomi
 • Webbsändning: Aktuellt från SKR – förskola och skola

  I programmet ges information om bland annat Öppna jämförelser grundskola samt om arbetet med den nationella handlingsplanen för digitalisering.
 • Barnkonventionen som lag

  Att barnkonventionen blir lag i januari 2020 har knappast undgått någon. Men vad innebär det för verksamma inom socialtjänsten? Vilka delar berörs? Hur ska den tolkas och vad innebär det om lagen inte följs? Mänskliga rättigheter, Social omsorg
 • Socialtjänstens utmaningar

  Socialtjänsten innehåller några av de svåraste och mest komplexa samhällsuppdragen, något som återspeglas inte minst i nyhetsflödet. Till detta kommer stora framtida demografiska och därmed ekonomiska utmaningar. Vi orienterar dig i de aktuella frågor på nationell nivå som påverkar kommunerna. Social omsorg
 • Inspirationsdag Öppen förskola för språk och integration – smarta lösningar under föräldraledigheten

  Den 6 mars  2020 bjöd SKR in till en inspirationsdag för spridning av smarta, nyttiga idéer och lösningar till er lokala verksamhet. Förskola, Integration, Skola
 • Webbsändning: Skolans kompetensförsörjning

  I sändningen diskuterar vi behovet av lärare i skolan samt hur rektorer kan få stöd i sitt uppdrag. Skola
 • Webbkonferens: medborgardialog och kommunikation

  Välkommen till en webbkonferens om hur kommunikationsarbetet kan bidra till ökad delaktighet och välfungerande medborgardialog. Kommunikation
 • Barn som upplever våld – hur upptäcker vi och stödjer barnen?

  Barn som upplever våld i familjen utsätts för oro och stress som kan få stora konsekvenser – både i det akuta skedet och när barnet växer upp. Hur kan skola, förskola, socialtjänst och hälso- och sjukvård tidigt upptäcka barnen och samverka så att barnen får det stöd de behöver? Hälsa och sjukvård, Skola, Social omsorg, Kvinnofrid
 • Konferens om lokalt arbete mot narkotika

  Välkommen till en dag med syfte att informera, inspirera och ta del av lokala exempel på hur man kan utveckla arbetet mot narkotikarelaterad brottslighet.
  Trygghet och säkerhet
 • Frukostsamtal om Sveriges kompetensförsörjning

  Ta del av en ny rapport om yrkesutbildning och arbetsmarknadsutbildningarnas roll som SKR har låtit ta fram. Hur ser läget i dag och vad ser vi för utmaningar och möjligheter för att klara kompetensförsörjningen?
 • Webbsändning: Samverkan för att klara kompetensförsörjningen

  Ta del av en kostnadsfri webbsändning där vi vill inspirera genom ett antal lärande, konkreta exempel på samverkan mellan branscher och komvux.
 • Webbsändning: Kraftsamling för psykisk hälsa, upptakt 2020

  Under hösten har arbetet fortsatt med att ta fram underlag för SKR:s initiativ till en kraftsamling för psykisk hälsa. I webbsändningen sammanfattas arbetet hitttills.
 • Fokus ekonomiskt bistånd

  Fokus för konferensen är ekonomiskt bistånd i förändring. Arbete med digitalisering i kommunerna kommer att belysas, erfarenheter från SKR:s utvecklingsprojekt ”Att bryta långvarigt ekonomiskt bistånd” kommer att delges. Vidare lyfts viktiga frågor såsom Arbetsförmedlingens reformering och dess påverkan på ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd
 • Hur upptäcka och arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck?

  Enligt en kartläggning i Sveriges tre största städer lever nästan en av tio unga i en kontext med hedersrelaterat våld och förtryck. Nästan dubbelt så många begränsas av oskuldsnormer, som handlar om kontroll av flickors och kvinnors sexualitet. Hälsa och sjukvård, Skola, Social omsorg
 • Jämlikhet i hälsa- med Agenda 2030 som hävstång

  Välkommen till ett seminarium som fokuserar på hur minskade hälsoskillnader kan stärkas i ett Agenda 2030-perspektiv. Hur kan Agenda 2030 fungera som hävstång för det nationella, regionala och lokala arbetet med jämlik hälsa?
 • Överkomliga bostäder för fler

  Välkommen till en seminariedag om vår kanske största utmaning, bostäder för alla till en rimlig kostnad. Byggande, Samhällsplanering
 • Prisutdelning och summering av Innovationsveckan

  Innovationsveckan avslutas med en webbsändning där vinnaren av Lätt att sprida-priset utses. Vi passar också på att summera Innovationsveckan. Forskning och innovation
 • Webbinarium: Mötesplatser - arenor för social hållbarhet

  Hur kan mötesplatser vara arenor för social hållbarhet? Vad är det som ger social hållbarhet när människor möts? Du är varmt välkommen till ett spännande webbinarium.
 • Webbsändning: Ägar- och ledningsprövning av huvudmän för fristående förskolor

  Med anledning av skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar hos fristående huvudmän anordnar SKL en webbsändning om hur kommunernas prövning avseende huvudmän för fristående förskolor kan gå till. Juridik, Förskola
 • Våld i nära relationer – från akuta insatser till prevention

  Socialtjänsten sliter idag med akuta insatser på individnivå, då våld, sociala problem och ohälsa redan är ett faktum. Hur kan socialtjänsten förflytta sig från akuta insatser till att arbeta preventivt? Social omsorg, Kvinnofrid
 • Webbsändning: Aktuellt från SKL - skola

  Sändningen tar bland annat upp digitala verktyget Hejsvenska samt inspirationsmaterial om att motverka könsskillnader i skolresultat.
  Skola
 • Prostitution och människohandel för sexuella ändamål, vilken uppgift har socialtjänsten?

  Socialtjänsten möter människor som befinner sig eller har befunnit sig i prostitution. Vilket stöd kan de behöva och vilken uppgift har socialtjänsten? Och hur kan socialtjänsten agera vad gäller de som köper sex? Social omsorg, Kvinnofrid
 • Våldsbejakande extremism med inriktning på juridik

  Välkomna till en dag med syfte att informera, inspirera och utveckla det lokala arbetet mot våldsbejakande extremism. SKL, och företrädare från Segerstedtsinstitutet kommer att lyfta juridik inom området samt visa på ett exempel på lokalt arbete mot våldsbejakande extremism i Värmland. Demokrati, Juridik, Trygghet och säkerhet
 • Stöd till förtroendevalda som utsatts för hot och hat - vad händer vid en polisanmälan

  Under detta kostnadsfria webbinarium kommer vi att samtala om hur demokrati- och hatgruppen vid Polismyndigheten arbetar. Vi kommer också att samtala kring Brottsoffermyndighetens arbete och stöd Tystna inte!
  Politisk styrning, Trygghet och säkerhet
 • Digitaliserad socialtjänst

  En digitaliserad välfärd framförs som svaret på många av våra behov och önskemål för den framtida socialtjänsten. Under en heldag ägnar vi oss åt att utforska möjligheter och hinder för en digitaliserad socialtjänst. Digitalisering, Social omsorg
 • Frukostseminarium om digitala tjänster för hemmonitorering och ordinerad egenvård

  Digitala tjänster för hemmonitorering och ordinerad egenvård utvecklas i allt snabbare takt. Vad innebär det för äldre patienter och patienter med kroniska sjukdomar? Det diskuteras på ett frukostseminarium den 12 september. Digitalisering, Hälsa och sjukvård
 • Behandlingsprogram för ungdomar med svåra beteendeproblem, vad fungerar?

  Välkomna till en heldag då vi presenterar och granskar ett antal manualbaserade behandlingsprogram för ungdomar med komplex beteendeproblematik. Social omsorg
 • Konferens om samverkan mellan kommun och polis – fokus på medborgarlöften

  Trygghetsdagen kommer att fokusera på samverkan mellan kommun och polis samt medborgarlöften Trygghet och säkerhet
 • Inera extra ägarråd och bolagsstämma

  SKL Företag och Inera håller extra ägarråd och bolagsstämma för Inera. Digitalisering
 • Webbsändning: På gång inom EU, del 4

  Webbsändning som handlar om om aktuella EU-frågor som påverkar kommuner och regioner. I vårens fjärde och sista avsnitt djupdyker vi i Europaparlamentsvalet och du får höra mer om valdeltagandet i Sveriges kommuner samt i övriga av EU:s medlemsstater. Internationellt
 • Webbsändning: Aktuellt från SKL - skola

  Sändningen tar upp ramavtal för nyckelfärdiga förskolebyggnader samt verktygslådan "En rektors första hundra dagar".
 • Lyft språket på jobbet – möt rekryteringsutmaningen!

  Ett seminarium som tar upp strategier och verktyg som kan bidra till kompetensförsörjning genom att arbeta med språkutveckling på arbetsplatsen. Arbetsgivarfrågor
 • Nationella läkemedelslistan – ett år kvar - INSTÄLLT

  Syftet med SKL:s och Ineras webbseminarier är att lyfta fram de frågor som är viktigast för regioner och kommuner under utveckling och införande av nationella läkemedelslistan och att ge deltagarna möjlighet att ställa frågor via chatt. Hälsa och sjukvård
 • När blir digitaliseringen av kommunala tjänster lönsam

  Digitaliseringsrådet presenterar en ny rapport där sju kommunala tjänster har granskats i syfte att undersöka när digitala tjänster bli lönsamma. SKR lyfter vikten av att digitalisering och verksamhetsutveckling handlar om förändrade arbetssätt. Ledarskap, Politisk styrning
 • Hur lockar vi unga till välfärdsjobben?

  Unga är en viktig rekryteringsgrupp. Hur ser intresset för välfärdsjobben ut bland unga? Det är bara en av alla frågor som SKL låtit Ungdomsbarometern undersöka i en ny studie som lanseras på seminariet. Arbetsgivarfrågor
 • Digital kompetensutveckling - om digital delaktighet, webbsänding

  I arbetet med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter är det viktigt att också öka den digitala delaktigheten. Du får ta del av erfarenheter från Rättviks kommun. SKL sänder live om digital delaktighet ifrån Offentliga Rummet.
  Ledarskap, Politisk styrning
 • IBIC i ledning och styrning

  Välkommen till en halvdag där vi diskuterar hur man leder och styr förbi ”hindren” i IBIC (Individens Behov I Centrum) och istället använder det som ett verktyg för ökad kvalité och effektivitet. Lyssna till representanter från kommuner som har erfarenhet av att implementera och använda IBIC. Ledarskap, Social omsorg, Äldreomsorg
 • Digitalisering inom ekonomiskt bistånd

  SKL bjuder in till en halvdagskonferens om digitalisering inom ekonomiskt bistånd. Konferensen kan även följas via webben. Digitalisering, Ekonomiskt bistånd
 • Kompetens i dricksvattenkontrollen

  Välkommen till en konferens om kompetens inom dricksvattenkontrollen.
  Miljö
 • Socialtjänstens utmaningar och möjligheter

  Socialtjänsten innehåller några av de svåraste och mest komplexa samhällsuppdragen. Vi ägnar en heldag åt att ge information om de mest aktuella frågorna på nationell nivå som påverkar socialtjänsten i kommunerna. Social omsorg
 • Digital transformation - hur börjar man, webbinarium

  Panelsamtal, reflexioner, erfarenheter och handfasta tips om digital kompetens och transformation av verksamheter. Du får möta Region Västerbotten, forskare och SKR. Ledarskap, Politisk styrning
 • Webbsändning: Uppdrag fullföljd utbildning

  En webbsändning om SKL:s arbete för att fler unga ska fullfölja sin utbildning. Arbetsmarknad, Skola
 • Webbsändning om Räddningstjänstpersonal i Beredskap – RiB 19

  Med anledning av att det tecknats ett nytt avtal för Räddningstjänst i Beredskap – RiB 19 håller SKL och Sobona en webbsänd konferens om det nya avtalet. Arbetsgivarfrågor, Kollektivavtal
 • Hemsjukvård i utveckling

  Välkommen till en dag då vi ska genomlysa hemsjukvården, få en gemensam bild av fakta, avliva några myter och ta del av möjliga vägar till omställning mot en nära vård.
 • Webbsändning: På gång inom EU, del 3

  Webbsändning som handlar om om aktuella EU-frågor som påverkar kommuner och regioner. Det här avsnittet fokuserar bland annat på valet till Europaparlamentet och vi direktsänder från Europaförum i Hässleholm. Internationellt
 • Att leda digitaliseringsarbetet som förtroendevald, webbinarium

  Det kostnadsfria webbinariet ger en introduktion för den politiska ledningen i kommuner och regioner i att leda och driva verksamhetsutvecklingen med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Detta är en satsning på en ökad strategisk kompetens kring digitalisering. Politisk styrning
 • Tvärprofessionellt arbete för att främja barns utveckling

  Konkreta modeller från Gotland, Falun och Stockholm för samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola. Social omsorg
 • Ägarråd Inera AB

  SKL Företag arrangerar ägarråd för Ingera AB. Du som är ombud har fått en inbjudan att delta via e-post. Mötet är digitalt. Digitalisering
 • Omställning till Nära vård

  Personcentrering, proaktivt arbete och prioriteringsplattformen -hur får vi ihop det? Hälsa och sjukvård
 • Webbsändning: Språkstöd och integration för föräldralediga 

  Webbsändning med anledning av en kommande utlysning av statsbidrag där insatser för att underlätta etableringen för bland annat föräldralediga är prioriterade. Integration, Skola
 • Öppet samtal i demokratins namn - två perspektiv som möts

  SKL tillsammans med Medieinstitutet FOJO bjuder in till ett webbinarium där vi diskuterar den allt hårdare tonen i det demokratiska samtalet. Vi kommer att samtala om att förtroendevalda och journalister båda är grupper som utsätts för oacceptabelt hot, hat och våld. Demokrati, Politisk styrning
 • Missbruk och beroende hos barn, unga och unga vuxna. Vad beror det på? Vad kan vi göra?

  Heldagskonferens om de senaste rönen kring samsjuklighet, behandling och samverkan. Social omsorg
 • Lansering av nyckeltal som stödjer genomförandet av Agenda 2030

  Från och med den 25 mars 2019 hittar du i databasen Kolada ett nyckeltalsurval som stöd för Agenda 2030. I samband med lanseringen bjuder Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) in till ett lunchseminarium. Du kan också se presentationen via webben. Demokrati, Politisk styrning
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom socialtjänsten

  Diagnoserna inom det neuropsykiatriska fältet blir allt fler och verksamma inom socialtjänsten efterfrågar mer kunskap. Den 9 april arrangerar vi därför en heldag med en bred genomgång av det aktuella kunskapsläget kring diagnoser, samsjuklighet och behandlingsalternativ. Vi kommer också att belysa frågor kring samverkan.
 • Anmäl alltid hot, hat och våld, webbseminarium

  SKL samtalar under en timme med Polismyndigheten och Brottsoffermyndigheten om rättsfall där förtroendevalda har anmält händelser av hot, hat och våld och där rättsprocesserna har lett fram till att gärningspersonerna har dömts. Webbinariet är kostnadsfritt. Demokrati, Politisk styrning
 • Webbinarium om Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2018

  Tema i rapporten är riskkommunikation och individens beredskap. Trygghet och säkerhet
 • Webbsändning: På gång inom EU

  Välkommen till en direktsänd webbsändning som tar upp aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner. Internationellt
 • Webbsändning: Nationella läkemedelslistan

  Lagen om en nationell läkemedelslista träder i kraft den 1 juni 2020, och senast två år senare ska all hantering av recept på läkemedel, förskrivna hjälpmedel och livsmedel skötas via listan. För landsting, regioner och kommuner innebär detta att ett omfattande förändringsarbete behöver göras, både för att anpassa IT-system och arbetssätt.
 • Webbsändning: Aktuellt från SKL - Skola

  Programmet tar upp nya rapporter och information från SKL inom skolområdet Skola
 • Webbsänd kort introduktion av God revisionssed 2018

  God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 fastställs i oktober för att tillämpas under mandatperioden 2019-2022. Den har utvecklade avsnitt om bland annat revisorernas riskanalys, revision av samverkansorgan samt om grunderna för revisorernas kritik med mera. Under denna öppna webbsändning ger dig en kort introduktion om den nya seden. Revision
 • Webbinarium om hat och hot – Tema jämställd makt

  Under webbinariet samtalar vi om hur förtroendevalda kvinnor och män upplever förutsättningar för det demokratiska uppdraget, och hur kommuner och regioner kan arbeta med frågan som en del av sitt jämställdhetsarbete. Jämställdhet, Politisk styrning
 • Trygghetsdag 2019

  Konferens om samverkan mellan kommun, polis och näringsliv i lokalt brottsförebyggande arbete. Trygghet och säkerhet
 • Seminarium om språkombud, kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling

  Vid seminaret tittar vi närmare på språkombud och diskuterar hur det arbetssättet kan bidra till välfungerande verksamheter, inom vård och omsorg och hälso-och sjukvård. Arbetsgivarfrågor, Arbetsmarknad, Integration
 • Ordnat införande av digitala produkter och tjänster

  Att bättre utnyttja digitaliseringens möjligheter är en av de viktigaste strategierna för att möta framtidens utmaningar för offentlig sektor. Välkommen till ett seminarium om tydligare spelregler för införandet av digitala tjänster i Sveriges hälso- och sjukvård.
 • Informationsmöte om lagkrav om obligatorisk e-fakturering vid inköp

  Den 1 april 2019 träder den nya lagen om e-fakturering till följd av offentlig upphandling ikraft. Informationsmötet den 6 december handlar om vad lagkravet innebär samt om det stöd som finns i form av material, film m.m.
 • Hot och hat – en jämställdhetsfråga

  Välkommen till ett webbseminarium om hot, hat och våld mot förtroendevalda som en jämställdhetsfråga. Vi samtalar om hur kommuner och regioner kan arbeta med frågan som en del av sitt jämställdhetsarbete. Jämställdhet, Politisk styrning
 • Det demokratiska samtalet – har fått en hårdare ton, webbinarium

  Sociala medier är positivt för att mötas, diskutera och bidra till samhällsförändring, men tyvärr är det även ett verktyg som används för hot och hat. Förtroendevalda utsätts också för drev från anonyma personer, och troll. Inspiratör är Vian Tahir, Nätsäkerhetsexpert. Demokrati, Politisk styrning
 • Att leda fullmäktiges arbete, webbsändning

  Presidiekonferensen Att leda fullmäktiges arbete erbjuder vi dig nu också att se konferensen via en inspelad webbsändning. Eftersändningen går att se fram tills 31 mars 2019. Demokrati
 • Webbkonferens: Kontaktcenter

  Välkommen till en webbkonferens om att utveckla medborgarservicen i en kommun eller region genom ett kontaktcenter eller medborgarkontor. Kommunikation
 • Webbkonferens: Internkommunikation

  Välkommen till en webbkonferens om internkommunikation. Kommunikation
 • Webbinarium om tillgänglig video: vad är det och hur gör du?

  Vi går igenom vad WCAG 2.1 säger om tillgänglig video och om vad som krävs för att uppfylla kraven i praktiken. Kommunikation, Tillgänglighet
 • Webbkonferens: Kriskommunikation

  Välkommen till en webbkonferens om kriskommunikation i kommuner och regioner. Kommunikation
 • Socialtjänstens framtidsfrågor

  Socialtjänsten innehåller några av de svåraste och mest komplexa samhällsuppdragen och dagen syftar till att ge insyn i de mest aktuella frågorna på nationell nivå som påverkar socialtjänsten i kommunerna.
 • Kommunal klassificeringsstruktur,  KLASSA

  Välkommen till ett seminarium om KLASSA och metoden för klassificering. Representanter från några kommuner och ett landsting berättar om hur de arbetar med klassificering med stöd av KLASSA. Juridik
 • Planering och finansiering för miljökontor

  Välkommen till en workshop där vi bland annat fördjupar oss i hur man arbetar med SKL:s nya koncept för behovsutredningar, SKL:s nya förslag på behovsstyrd taxa och vad arbetet med att ta fram timavgifter kan innebära. Miljö
 • Hot och hat påverkar det demokratiska uppdraget

  Fokus under dagarna är på aktuella resultat samt hur hat och hot som finns i digitala miljöer kan förebyggas. Du kommer att få möta forskare, Polismyndigheten och SKL:s medarbetare som arbetar med frågan samt ta del av lokala exempel. Politisk styrning, Trygghet och säkerhet
 • Att leda med tillit inom socialtjänsten, hur fungerar det i praktiken?

  Under en heldag ägnar vi oss åt att fördjupa oss i de delar
  av Tillitsdelegationens arbete som har bäring på socialtjänstens arbete och framtida organisering.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!