Webbsändning: Klimatets effekter - en del i den översiktliga planeringen

Seminarium om hur klimatets effekter ska hanteras i översiktsplaneringen.

Anmäl dig

Välkommen till årets digitala seminarium med fokus på hur klimatets effekter kan hanteras i översiktsplaneringen. Vi får bland annat höra om Sundsvalls kommun, mitt emellan två översiktsplaner, som ger en konkret inblick i kommunens arbete med klimateffekter och planering. Även Boverket, SMHI och länsstyrelsen deltar och berättar om aktuella uppdrag och projekt.

Seminariet är helt digitalt och kommer ha korta pauser. Det kommer att gå att ställa frågor via chatt.

Program

09.00

Översiktsplanen som verktyg för klimatanpassning

Varför ska klimatets effekter hanteras i just översiktsplanen?

Emilie Gullberg, Sverige Kommuner och Regioner

09.10

SMHI:s stöd till klimatanpassningsarbetet och kommunernas arbete med klimatanpassning 2019

Vid SMHI finns Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Vi får en aktuell rapport om kommunernas arbete med klimatanpassning samt vad Kunskapscentrum kan erbjuda i form av kunskapsstöd till kommuners klimatanpassningsarbete. Vi får även en kort inblick i det Nationella expertrådet för klimatanpassnings arbete.

Bodil Englund och Therése Sjöberg från SMHI medverkar.

Paus

10.00

Kan kommunal samverkan bidra till klimatanpassningsåtgärder och minskad sårbarhet för klimatförändring i samhället?

Boverket har i uppdrag att samordna det nationella arbetet med klimatanpassning för den byggda miljön och de utmaningar och möjligheter klimatförändringen innebär för både fysisk planering och myndighetssamverkan. Ett särskilt fokus läggs på klimatanpassning och mellankommunal samverkan.

Nilla Thomson, uppdragsledare och Yvonne Egnér, planeringsarkitekt, Boverket, berättar om sitt arbete.

10.35

Vilket underlag behövs för att hantera klimatrisker i översiktsplaneringen?

På länsstyrelsen i Stockholm pågår ett projekt för att ta fram vägledande underlag till kommunernas översiktsplanering och hur klimateffekterna ska hanteras. Under detta pass får vi höra mer och komma med inspel till kring riskfrågor och vilket underlag för klimatanpassning i översiktsplaner som behövs.

Passet leds av Linda Holmström och Karin von Sydow, länsstyrelsen i Stockholm.

Paus

11.10

Sundsvalls översiktsplan samlar klimat- och riskfrågor

Maria Jonasson, översiktsplanerare på Sundsvalls kommun, ger oss en inblick i hur kommunen arbetat hittills och hur den kommande ÖP:n hanterar klimatriskerna. Vi får konkreta exempel på interna samarbetsprocesser, vilket underlag man tagit fram och hur klimatanpassning vävs ihop med andra frågor.

12.00

Seminariet avslutas

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Emilie Gullberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!